مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نشخوار مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 105

چکیده

 مقدمه: نشخوار مرتبط با کار زمینه بروز تنش های مختلف روحی-روانی در پرستاران و تهدیدکننده سلامت روان آنها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت نشخوار مرتبط با کار و عوامل مرتبط در پرستاران ایرانی شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی, تعداد 182 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و نشخوار مرتبط با کار (WRRQ) جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در نهایت داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS-v20 تجزیه تحلیل گردید. یافته ها: نشخوار مرتبط با کار در سطح متوسط (08/5 ±, 8/42Mean=) قرار داشت و بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد اجتناب از حواس پرتی و تفکر حل مساله با میانگین 41/15 و 32/13 بود. بین متغیرهای سن, سابقه کار و نوع استخدام با نشخوار مرتبط با کار ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p). نتیجه گیری: استفاده از نتایج مطالعه می تواند به بینش صحیح مدیران و سیاستگزاران حوزه سلامت منجر گردد و سبب ارتقای اثربخشی اقدامات و برنامه های طراحی شده شود. در این راستا, طراحی برنامه های توسعه فردی می تواند شرایط ایده آلی را برای رشد و توسعه پرستاران و کاهش مواجهه آن ها با محرک های نشخوار مرتبط با کار و پیامدهای ناگوار آن فراهم کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتاح مقدم، لادن، پارچه بافیه، سمانه، نمازی، سهیلا، و حسین آبادی فراهانی، محمدجواد. (1401). نشخوار مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی در ایران. روان پرستاری، 10(1 )، 97-105. SID. https://sid.ir/paper/986001/fa

  Vancouver: کپی

  فتاح مقدم لادن، پارچه بافیه سمانه، نمازی سهیلا، حسین آبادی فراهانی محمدجواد. نشخوار مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی در ایران. روان پرستاری[Internet]. 1401؛10(1 ):97-105. Available from: https://sid.ir/paper/986001/fa

  IEEE: کپی

  لادن فتاح مقدم، سمانه پارچه بافیه، سهیلا نمازی، و محمدجواد حسین آبادی فراهانی، “نشخوار مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی در ایران،” روان پرستاری، vol. 10، no. 1 ، pp. 97–105، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/986001/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی