نتایج جستجو

229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

وزارت جهاد کشاورزی

ISSN: 

1019-9632

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اتاق 120

تلفن: 

داخلی 409-7-22414413-22413927-021

تارگاه: 

www.pajouheshmag.ir

آمار یکساله:  

بازدید 90365

دانلود 43951 استناد 43 مرجع 1513
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

ISSN: 

2008-4668

نشانی: 

اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

تلفن: 

3412433 (0861)

تارگاه: 

www.entomologicalresearch.ir

آمار یکساله:  

بازدید 49921

دانلود 19750 استناد 445 مرجع 1517
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2228-6829

نشانی: 

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی-پژوهشی، نشریه ماشین های کشاورزی، کدپستی: 9177948974

تلفن: 

38804619 (051)

تارگاه: 

jame.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 101922

دانلود 57612 استناد 751 مرجع 1519
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

ISSN: 

1735-4552

نشانی: 

شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، دانشکده کشاورزی، دفتر فصلنامه

تلفن: 

6237929 (0612)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 12373

دانلود 6032 استناد 42 مرجع 1535
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

ISSN: 

2008-9279

نشانی: 

تاکستان، کیلومتر 5 جاده همدان، مجتمع آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی، دفتر پژوهشنامه

تلفن: 

5270158 (0282)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 4489

دانلود 1053 استناد 3 مرجع 1537
صاحب امتیاز: 

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ISSN: 

2009-6776

نشانی: 

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریه، پاکدشت، 3391653755، ایران

تلفن: 

(داخلی 105) 36040746 - 021

تارگاه: 

jap.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 137302

دانلود 59575 استناد 3 مرجع 1669
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-8337

نشانی: 

پاکدشت، پردیس ابوریحان، معاونت علمی دفتر مجله، کدپستی: 3391653755

تلفن: 

36040904 (021)

تارگاه: 

jci.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 391089

دانلود 249570 استناد 1800 مرجع 1671
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک و ایران

ISSN: 

2322-1267

نشانی: 

گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، کدپستی: 4913815739

تلفن: 

32430522 (017)

تارگاه: 

journals.gau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 81387

دانلود 80155 استناد 4398 مرجع 1673
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ISSN: 

2383-3084

نشانی: 

بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

تلفن: 

32254041 (056)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 62918

دانلود 32450 استناد 7 مرجع 1675
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-7713

نشانی: 

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کدپستی: 9177948951

تلفن: 

38804654 (051)

آمار یکساله:  

بازدید 337318

دانلود 229409 استناد 1363 مرجع 1693
litScript