نتایج جستجو

189

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

UNIVERSRITY OF TEHRAN

ISSN: 

1607-4033

نشانی: 

IRANIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, UNIVERSRITY OF TEHRAN, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 66113305, (021) 66965607

آمار یکساله:  

بازدید 1074559

دانلود 504792 استناد 1326 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

ISSN: 

1735-207X

نشانی: 

NO.7, MARAGHEH STREET, OSTD NEJATOLLAHI AVENUE, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 66908032

تارگاه: 

www.ics-ir.org/jics

آمار یکساله:  

بازدید 28926252

دانلود 19044155 استناد 33032 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, SCIENCE AND TECHNOLOGY BRANCH (SPRINGER)

ISSN: 

1735-1472

نشانی: 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY BRANCH, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

021 - 44867133

تارگاه: 

www.ijest.org

آمار یکساله:  

بازدید 35136095

دانلود 23071816 استناد 529340 مرجع -1
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

THE IRANIAN NANOTECHNOLOGY SOCIETY

ISSN: 

1735-7004

نشانی: 

EDITORIAL OFFICE, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, UNIT 131, 13TH FLOOR, FATEMI ST., TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 66901553

تارگاه: 

www.nanosociety.ir

آمار یکساله:  

بازدید 3507290

دانلود 1331167 استناد 6048 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

TEHRAN UNIVERSITY

ISSN: 

1735-6865

نشانی: 

GRADUATE FACULTY OF ENVIRONMENT, UNIVERSITY OF TEHRAN, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 61113188

تارگاه: 

ijer.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 27394912

دانلود 17694016 استناد 73575 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

GEOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

ISSN: 

0044-6025

نشانی: 

OFFICE OF THE JOURNAL OF GEOLOGICAL SOCIETY OF IRAN, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 66407717

تارگاه: 

www.gsoi.ir

آمار یکساله:  

بازدید 111928

دانلود 70848 استناد 0 مرجع -1
strs
صاحب امتیاز: 

FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD

ISSN: 

1735-434X

نشانی: 

MASHHAD, IRAN

تلفن: 

(0511) 8762019

تارگاه: 

jm.um.ac.ir/index.php/biosys

آمار یکساله:  

بازدید 3644838

دانلود 3268635 استناد 5746 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

ACADEMIC CENTER FOR EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH (A.C.E.C.R.) AT T.M.U.

ISSN: 

1735-4463

نشانی: 

ACADEMIC CENTER FOR EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH AT TARBIAT MODARRES UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 88220304, (021) 88220295

تارگاه: 

www.ijmsi.ir

آمار یکساله:  

بازدید 7879196

دانلود 5305805 استناد 72930 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP (BMRG)

ISSN: 

1735-8787

نشانی: 

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP (BMRG), MASHHAD, 91775, IRAN

تلفن: 

(0511) 8644594

تارگاه: 

www.emids.de/journals/bjma

آمار یکساله:  

بازدید 6645650

دانلود 5103608 استناد 442 مرجع -1
صاحب امتیاز: 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, SCIENCE AND RESEARCH BRANCH

ISSN: 

2251-7227

نشانی: 

PLASMA PHYSICS RESEARCH CENTER, SCIENCE AND RESEARCH BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN

تلفن: 

(021) 44869627

تارگاه: 

www.jtaphys.irg

آمار یکساله:  

بازدید 8455864

دانلود 9637478 استناد 19006 مرجع -1
litScript