نتایج جستجو

2327

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  48-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

مقدمه یکی از گروه های درگیر در کووید-19 کارکنان مراقبت های بهداشت و درمان و به ویژه پرستاران هستند که علاوه بر به خطر افتادن سلامت جسمی، در معرض آسیب های روانشناختی می باشند. هدف این مطالعه مقایسه استرس، اضطراب و افسردگی کارکنان پرستار و غیر پرستار در مواجهه با کوید 19 می باشد. روش کار پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که 294 نفر کادربهداشتی درمانی مواجهه یافته با بیماری کوید-19 واجد معیارهای ورود با روش نمونه گیری در دسترس توسط پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه عمومی 21 DASS (استرس و اضطراب و افسردگی) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری برابر با پنج صدم در نظر گرفته شد. یافته ها براساس نتایج آماری، میانگین و انحراف معیار میزان استرس، اضطراب و افسردگی در پرستاران به ترتیب 47/8±, 69/6 و 49/7±, 36/5، 86/9±, 64/9 و در غیرپرستاران موارد ذکر شده به ترتیب 81/5±, 22/3، 40/6±, 73/2 و 46/8±,18/6 بود. آزمون آماری t مستقل، تفاوت معنی داری را به لحاظ آماری در میزان استرس (P<0/004) و افسردگی (P<0/007) در پرستاران نسبت به غیر پرستاران نشان داد. نتیجه گیری بر اساس نتایج این مطالعه، پرستاران نسبت به غیر پرستاران در مواجهه با کوید 19 میزان استرس و اضطراب و افسردگی بالاتری داشتند. شناسایی اختلالات روانشناختی به ویژه استرس و اضطراب و افسردگی پرستاران، امری ضروری بوده تا بر اساس آن بتوان توسط راهکارها و تکنیکهای مناسب روانشناختی در جهت ایجاد، حفظ و بهبود سلامت روان شان گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 158 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه پرستاری حرفه ای است که برای رشد و تعالی به دیدگاه مثبت جامعه و دولتها نیاز دارد. ارایه تصویر مخدوش یا عوام پسندانه از این حرفه می تواند پی آمدهای منفی برای خدمات گیرندگان سلامت به دنبال داشته باشد. این مقاله با هدف تبیین تصویر پرستاران در آثار سینمایی ایران در سه دهه اخیر، انجام شده است. روش کار این یک مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی است که در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برروی16فیلم سینمایی و تلویزیونی تولید داخل با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته انجام و در سه بازه زمانی دهه 1370، دهه 1380 و دهه 1390 بر اساس روش سه مرحله ای مایرینگ (خلاصه کردن، شفاف سازی و ساختار بندی) تحلیل محتوای فیلم های سینمایی منتخب انجام شد یافته ها اکثریت فیلمهای مورد بررسی در هر سه دهه از نظر موضوعی به ژانر اجتماعی تعلق داشتند. دردهه هفتاد، نقش تمامی شخصیت های پرستاری به تصویر کشیده شده را سوپراستارها برعهده داشتند، در حالی که در دو دهه بعدی هیچیک از این شخصیت ها سوپراستار نبودند. اکثریت پرستاران در این فیلمها از رده سنی جوانی بوده و به تدریج در طی سه دهه وضعیت تاهل پرستاران از حالت متاهل به نامشخص و مجرد تغییر یافته بود. همچنین ماهیت کاری که پرستاران ارایه می دادند در طی سه دهه از اکثریت تخصصی به اکثریت غیر تخصصی به تصویر کشیده شده بود. نتیجه گیری ارایه تصویر علمی و صحیح از پرستار و عملکردهای پرستاری درفیلمهای سه دهه مورد بررسی پیشرفت مناسبی نداشته و پرستاران درگیر کلیشه های نقش بوده اند. بزرگنمایی ویژگی هایی چون جنسیت زنانه، تجرد، جوانی و ظاهر نامناسب پرستاران و ایفای نقش های غیرحرفه ای که در فیلمهای بررسی شده مشاهده شد، می تواند موجب تدوام کلیشه های ناصحیح جامعه از پرستاری باشد که نیاز به اصلاح دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1424
 • دانلود: 

  781
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران توسط برقراری ارتباط موثر از نیازهای بیماران مطلع شده و به آنها پاسخ می دهند. با توجه به اهمیت فرایند ارتباط پرستار - بیمار، ضرورت پرداختن به این پدیده به صورت عمیق در هر جامعه ای ضروری می باشد. لذا این مطالعه با هدف تبیین راهبردهای برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار انجام یافته است.روش بررسی: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی انجام یافته است. مشارکت کنندگان مشتمل بر 23 نفر از پرستاران، بیماران و همراهان آنان در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. روش جمع آوری داده ها عبارت از مصاحبه و مشاهده بود. مصاحبه ها در ابتدا به صورت بدون ساختار بود که بعد از مصاحبه های اول و دوم با توجه به مفاهیم استخراج شده از تحلیل داده ها به صورت نیمه ساختارمند اجرا گردید. به منظور کسب درکی عمیق تر و تایید داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش مشاهده نیز استفاده گردید. مشاهدات بر تعاملات بین پرستار و بیمار در حین برقراری ارتباط متمرکز بودند.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به پیدایش درونمایه نهایی تحت عنوان «تطبیق نگرش و عمل پرستار» منجر گردید. این درونمایه از مفهوم پردازی سه طبقه اصلی «مراقبت مبتنی بر نیاز حاد بیمار»، «ایجاد قلمروی حرفه ای» و «مشارکت دادن» مشتق شده است. مراقبت مبتنی بر نیاز حاد بیمار شامل زیر طبقاتی نظیر شناسایی نیازهای حاد بیمار و رفتار ارتباطی پرستار است. ایجاد قلمروی حرفه ای بر واضح سازی نقش و حفظ حریم ارتباط دلالت دارد. مشارکت دادن نیز با توجه به مخاطب مشارکت و محتوای مشارکت تعریف می شود.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که پرستاران در راستای پاسخ به شرایط زمینه ای حاکم بر مراقبت پرستاری، در پی همگون سازی نگرش و عملکرد خود هستند، تا قادر به رفع حداکثر نیازهای حرفه ای خود و بیماران باشند. در واقع خصوصیت اصلی فرایند برقراری ارتباط با نقش فعال پرستار و نقش انفعالی بیمار تعریف می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1424

دانلود 781 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

اخلاق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  11-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

زمینه و هدف: شناسایی درست هویت بیمار یک گام کلیدی در انجام روش های درمانی ایمن به شمار آمده و تعهد حرفه ای پرستاران تاثیر مهمی در ارتقای مراقبت ایمن از بیمار دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تعهد حرفه ای پرستاران در وقوع خطا، در شناسایی هویت بیمار صورت گرفته است.روش: در این مطالعه مقطعی همبستگی، 300 پرستار به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تعهد حرفه ای پرستار و پرسشنامه خطا در شناسایی هویت بیمار استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون پیرسون تحلیل شد.یافته ها: دامنه سنی پرستاران 50-22 سال و اکثریت زن (7.86 درصد) و 64% متاهل بودند. میانگین وقوع خطا در شناسایی هویت بیمار در 3 ماهه اخیر توسط هر پرستار 9 (پایین) و میانگین نمره تعهد حرفه ای 86 (متعهد) به دست آمد. ارتباط آماری معناداری بین میانگین وقوع خطا در شناسایی هویت بیمار و تعهد حرفه ای پرستاران دیده شد (p<0.049).بحث و نتیجه گیری: مشاهده بروز خطا در پرستاران متعهد، بیانگر اجتناب ناپذیری آن در سیستم درمانی است. بنابراین اتخاذ راهکارهایی برای گزارش خطا و کمک گرفتن از سایر اعضای تیم مراقبت در پیشگیری و کاهش بروز خطا می تواند تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 458 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  107-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2335
 • دانلود: 

  886
چکیده: 

با افزایش رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی، دیابت به یک معضل جهانی تبدیل شده است. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که بیماران دیابتی با آن مواجه هستند، یادگیری نحوه زندگی با دیابت و کنترل قندخون روزانه می باشد؛ از این رو آموزش بیمار جهت توانمندسازی وی در خود مراقبتی و کنترل مطلوب قندخون و در نهایت ارتقای سطح کیفیت زندگی، یک بخش مهم درمان دیابت به شمار می رود. تعداد زیادی از بیماران دیابتی، تصور می کنند که مراقبت و آموزش را بایستی صرفا از پزشک خود دریافت کنند؛ حال آن که مجامع جهانی در طی 25 سال اخیر به نقش پرسنل بهداشتی غیرپزشک در این زمینه بیشتر پرداخته اند؛ به طوری که امروزه به توافق رسیده اند که پرستاران باید نقش موثرتری در درمان و مراقبت از دیابت و عوارض آن بازی کنند. بر اساس نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی و مشاهده ای، پرستاران می توانند مراقبت را با کیفیت مطلوب و صرف هزینه کمتر ارایه نمایند. به نظر می رسد با آموزش مدون و سیستماتیک به پرستاران و مراقبین بهداشتی و سپس بهره مندی از توانمندی های آنان جهت ارایه خدمات سازمان یافته تر در بیمارستان ها، واحدهای آموزشی و محیط های مختلف اجتماعی مانند مدارس، می توان حجم زیادی از مراجعات گران و غیرضروری به متخصصین را کاهش داد. تحقق این امر در گرو برنامه ریزی سیاست گذاران سلامت کشور و سامان دهی نظام ارجاع در ارایه خدمات بهداشتی - درمانی در سطوح مختلف است.

آمار یکساله:  

بازدید 2335

دانلود 886 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

فتحی م.

نشریه: 

ماهنامه ندا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  5-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

انوشه منیره | زرخواه سعید

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2-1 (مسلسل 61-60)
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3422
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

ارتباط موثر و ویژگی اساسی مراقبتهای پرستاری است. شناسایی عواملی که مانع برقراری ارتباط موثر بین پرستار و بیمار میشود، این امکان را فراهم می کند که جهتگیری اقدامات ضروری برای حذف یا تعدیل موانع را برای برنامه ریزان و مجریان بخش سلامت روشن نماید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و با هدف تعیین موانع ارتباط موثر پرستار- بیمار از دید پرستاران و بیماران در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. نمونه های مطالعه شامل 75 نفر پرستار و 61 نفر بیمار بستری که به روش خوشهای- تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه 30 سوالی برای پرستاران و 15 سوالی برای بیماران بر مبنای مقیاس 5 گزینهای لیکرت که با سوالات پرستاران مشترک و برای بیماران قابل درک بود گردآوری شد. یافته ها نشان داد که پرستاران "زیادبودن حجم کار پرستاری"، "سختی کار پرستاری"، "کمبود امکانات رفاهی برای پرستاران"، "خستگی جسمی و روحی"، "قدردانی نکردن از پرستاران" را به ترتیب به عنوان موانع عمده ارتباط موثر با بیماران شناسایی کرده اند. بیماران هم به ترتیب "تفاوت جنس با پرستار"، "آشنا نبودن پرستاران به زبان محلی"، "ابتلا مددجو به بیماریهای قابل انتقال"، خلق تند پرستاران"، "کمبود امکانات (رفاهی- درمانی) برای بیماران" را به عنوان موانع مهم ارتباط پرستار- بیمار ذکر کرده اند. نتایج این پژوهش با یافته های برخی پژوهشهای مشابه داخلی و خارجی مقایسه شده است. این مطالعه نشان داد که توافق نظرها و اختلافات بین دیدگاههای بیماران و پرستاران در اولویت بندی موانع وجود دارد. بنابراین مدیران بخش درمان بایستی تلاش خود را برای حذف یا تعدیل مهمترین موانع اعلام شده از سوی دو گروه و بویژه موارد مشترک متمرکز نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 3422

دانلود 30 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

Tadayon A. | HEIDARZADEH M. | AGHAMOHAMMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  272-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

Background & Aim: Collaboration and teamwork are essential elements of nursing. Increased collaboration among nurses is critical for maintaining an effective and safe therapeutic environment. Therefore, checking the status of nurse-nurse collaboration is very important. The purpose of this study was to determine the status of nurse-nurse professional collaboration from nurses’ viewpoint in critical care units of Ardabil educational hospitals in 2017. Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population consisted of all nurses working in intensive care units of Ardabil educational centers (216 persons). Of them, 171 nurses were selected by total sampling method, considering exlusion and inclusion criteria. Data collection tools included a demographic form and a 35-item nurse-nurse collaboration scale. Data were analyzed using descriptive (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson test ) using SPSS 20 software. Results: Mean of nurses’ collaboration was 95. 36± 6. 93. Among the cooperation sub-scales, the highest levels were related to the three dimensions of professionalism (3. 12), coordination (2. 89) and collaborative processes (2. 69) and the lowest to the dimensions of conflict management (2. 51) and interaction (2. 50). There were significant and positive relationships between nursing work experience (r=0. 194, p=0. 011), work experience in intensive care units (r=0. 165, p=0. 031), age (r=0. 284, p<0. 001), hospital workplace (F=2. 83, p=0. 026), workplace unit (F=5. 044, p<0. 001) and work shift (t=2. 25, p=0. 024) with nurses’ professional collaboration. Conclusions: Due to the low scores of conflict management and interaction dimensions among nurses, holding workshops on how to improve communication, training the conflict resolution skills, teamwork practice in student time, organizational support and quality improvement of nursing work environments can be effective steps in increasing nurse-nurse collaboration.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 30 استناد 4 مرجع 0
litScript