نتایج جستجو

13788

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1379

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BUCKLEY R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  528-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  29844
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29844

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

CHOI H.S. | SIRAKAYA E.

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  31098
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31098

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

TAO T. | WALL G.

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  90-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  31794
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31794

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسن زاده فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5723
 • دانلود: 

  2953
چکیده: 

اگر بخواهیم از صنعت جهانگردی تعریف مشخصی داشته باشیم که متناسب با نگاه جمهوری اسلامی ایران به این مقوله باشد، باید بگوییم: جهانگردی یک فعالیت فرهنگی منبعث از فطرت جستجوگر انسانی است. در جریان تکامل رویکردهای برنامه ریزی برای توسعه جهانگردی، رویکردی که بیشتر از سایر رویکردها مقبولیت یافت، توجه به گردشگری پایدار بود، بدین معنی که گردشگری را به عنوان مکمل همه شیوه های امرار معاش انسان ها در مناطق گردشگر پذیر ارزیابی می کرد. امروزه جهانگردی سبز یا فرهنگی یا پایدار، اشکال تکامل یافته جهانگردی هستند و در واقع جهانگردی در این مرحله تبدیل به یک رشته مستقل علمی شد که به آن از منظر علوم انسانی و به عنوان یک معرفت نوین نگاه می شود. این نوع از گردشگری بیشتر طرفدار محیط زیست بوده و پایداری آن را در نظر می گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده و هدف بررسی گردشگری سبز بر محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5723

دانلود 2953 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

CRONIN L.

نشریه: 

WORLD LEISURE AND TOURISM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  24232
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24232

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

CASTELLANI V. | SALA S.

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  871-880
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  21916
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21916

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Mat Som Ahmad Puad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54928
 • دانلود: 

  31723
چکیده: 

When deliberating on the spiritual dimension of TOURISM, one key question is that how individuals are seeking for their life meaning and experiences of divine existence, as well as their connectedness as subjectively lived during their travel. In fact, TOURISM is closely connected to religion which has always been a powerful travel motivation from the time of early pilgrimages to contemporary journeys to sacred places. Religious sites, rituals, festivals and ceremonies are considered important attractions for both religious followers with special systems of belief and tourists with a casual interest. Perhaps, this characteristic of the TOURISM experience is the main reason for spiritual TOURISM experiences being recently popular among individuals who have started engaging in spirituality-driven experiences and among persons aiming to develop their continuing sublime engagement by means of travel. There are various reasons for travelling for spiritual growth which is opposed to the traditional notions of pilgrimage and religious TOURISM. However, relatively few scholars have explored the multitudinous relationships between religion, spirituality, and SUSTAINABLE TOURISM, despite the pervasiveness of religious TOURISM and spiritual connections to place. A subject that has received only scant attention in the literature is the negative social and ecological impacts of religious (mass) TOURISM. Several authors have noted the negative impacts of religious TOURISM on the commercialization of places and artifacts that were once held as sacred locations. The commodification of religious symbols and the economic implications of selling them should become of increased interest to researchers as the world becomes more consumption-oriented.

آمار یکساله:  

بازدید 54928

دانلود 31723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  115-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1323
 • دانلود: 

  1188
چکیده: 

توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه- به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد- نیازمند اتخاذ سیاست های مدیریتی و راهبردی قوی است. بنابراین پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مقاله حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران ورودی به شهرستان بجنورد بوده اند. با استفاده از جدول مورگان، 384 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. همچنین از آزمون های آماری، نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که به علت ضعف های مدیریت شهری، عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه ها، کمبود امکانات، عدم دسترسی و اطلاع رسانی، عدم همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری در تامین بهداشت و نظافت شهر و مشکلات مربوط به برنامه ریزی، بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته، بلکه روندی منفی را طی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1323

دانلود 1188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قدمی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1327
 • دانلود: 

  882
چکیده: 

گردشگری پایدار به عنوان پارادایمی از توسعه که حاصل چندین خط فکری است از حدود سه دهه پیش آغاز شد. این پارادایم بر فرض «کوچکتر، بهتر» استوار است. اما این فرض در دنیای پر از تغییرات، تعارضات و عدم قطعیت امروزه قابل پرسش است. گردشگری پایدار اغلب در ارتباط است با طبیعت گردی و وابستگی به محیط های طبیعی. رشد تفکر سیستمی به دیدگاه های جدید و موثرتر در مورد گردشگری منجر شد. سوال ها همچنان در مورد توانایی گردشگری پایدار در آینده ادامه دارد و با پیشرفت دانش بحث بر انگیزتر می گردد. به طور کلی با توجه به انتقاداتی که بر توسعه پایدار وارد شده است می توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود از آن جمله نقد هایی که به ابهام در تعریف این مفهوم وارده شده است، نقد هایی که به کوچک مقیاس بودن مربوط می شود، موضوعات مربوط به سبز شویی و ادعای بیش از حد پایداری و در نهایت حقایق تحریف شده می باشند. یکی از منتقدین سرسخت توسعه گردشگری پایدار برایان ویلر می باشد که در این مطالعه کارهای انتقادی وی و محققانی چون مک کول، باتلر، هریسون، شارپلی و ویور مطالعه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1327

دانلود 882 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عظیمی ناصرعلی

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  73-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1691
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

مدیریت سایت های اکوتوریسم نه تنها موضوع  بسیار مهمی برای سازمان های زیست محیطی است، بلکه برای بسیاری از دولت های جهان نیز بسیار با اهمیت می باشد. این موضوع ناشی از مفهوم، پایداری زیست محیطی و پایداری اقتصادی نشات می گیرد. از آنجا که مدیریت موفق اکوتوریسم باعث ایجاد شرایط لازم توسعه پایدار برای محیط زیست و اقتصاد در سطح ملی، منطقه ای و در سطخ خرد و کلان می شود. لذا این مقاله روش های مختلف مدیریت را در این حوزه مورد مطالعه قرار می دهد و بهترین روش قابل دسترسی را برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران شناسایی می نماید. همچنین اینجا می تواند نقطه شروعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیشرفته در این زمینه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1691

دانلود 137 استناد 1 مرجع 0
litScript