مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن اقتصاد انرژي

تماس

تلفن

: 021-88552329

نمابر

: 021-88552329

تارگاه

:

پست الکترونیک

: info@3aseconf.com

محل برگزاری:

سنگاپور//سنگاپور

نمایه

: انجمن اقتصاد انرژي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

3,953

دانلود یکساله

3,953