مشخصات همایش

همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/ساوه/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

نمایه

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

5,646

دانلود یکساله

5,646