مشخصات همایش

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIES FOR IMPROVING QUALITY OF NURSING AND MIDWIFERY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIES FOR IMPROVING QUALITY OF NURSING AND MIDWIFERY

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: MEDICAL SCIENCE

برگزار کننده

:

حامی

: MEDICAL UNIVERSITY HEALTH SERVICES MARTYR SADOUGHI

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

IRAN/YAZD/UNIVERSITY OF YAZD

نمایه

: MEDICAL UNIVERSITY HEALTH SERVICES MARTYR SADOUGHI

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

دانلود یکساله