مشخصات همایش

کنگره گیاه پزشکی ایران

کنگره گیاه پزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، كرج

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/کرج/کرج

نمایه

: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، كرج

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

14,037

دانلود یکساله

14,037