مشخصات همایش

NATIONAL CONGRESS ON ORAL HEALTH PROMOTION

NATIONAL CONGRESS ON ORAL HEALTH PROMOTION

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: MEDICAL SCIENCE

برگزار کننده

:

حامی

: UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES OF SEMNAN

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

IRAN/SEMNAN/SEMNAN

نمایه

: UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES OF SEMNAN

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

دانلود یکساله