مشخصات همایش

کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن اقتصاد و كشاورزي ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/کرمان/کرمان

نمایه

: انجمن اقتصاد و كشاورزي ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

6,518

دانلود یکساله

6,518