مشخصات همایش

کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه صنعتي اصفهان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.iaidm.ir

پست الکترونیک

: info@iaidm.ir

محل برگزاری:

ایران/اصفهان/دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایه

: دانشگاه صنعتي اصفهان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

9,788

دانلود یکساله

9,788