مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

سیستم بانکی دارای نقش کلیدی درتوسعه مالی و به تبع آن رشدو توسعه اقتصادی هست، همچنین پیش بینی روند شاخص صنعت بانکی برای سرمایه گذاران بورس از جایگاه مهمی در پروسه معاملات اوراق بهادارجهت انتخاب سبدپورتفوی بهینه برخوردارهست. هدف ازاین پژوهش تحلیل وضعیت بازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق بهاداربا استفاده از رهیافت الگوی خودتوضیح میانگین متحرک با درجه جمعی کسری هست. دراین پژوهش از اطلاعات شاخص صنعت بانکی از تاریخ 01/02/1393 الی 02/03/1397 استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل 0. 0157 بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب 10. 31 و8. 35-هست. یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگراین بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١ ٠ ٤ ٨ ١ )ARFIMA پیروی می کند، لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی بورس دارای درجه جمعی 0. 48 هست. همچنین مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARIMA بود. الگوی انتخابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراستای اهداف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 82
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی وابهام را افزایش داده ومدیریت سازمان ها را با چالش های جدی رو به رو کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از پارادایم قدیمی فرماندهی و کنترل که بر تخصص گرایی و کارآیی تاکید دارد و منجر به ایجاد سازمان های چندبخشی شده است، چاره ساز نیست. در محیطی که نشانه های اصلی آن توسعه روزافزون دانش و فناوری است، حیطه های کسب وکار شکل سنتی خود را از دست داده و در اشکال نوینی ظاهر می شوند. این شرایط محیط کسب وکار را به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل کرده و پارادایم جدیدی را طلب کرده است. در پارادایم های جدید کسب وکار بزرگ ترین امتیاز رقابتی، «توان یادگیری» است. هدف از این مطالب بررسی میزان آمادگی سازمانها برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش برای رسیدن به بهره وری سازمانی است. در این مقاله ضمن مقدمه ای دربارة سازمان یادگیرنده و معرفی آن، تعاریف مختلفی از سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، تفاوتها و بیان ابعاد مختلف هر یک، ویژگیهای سازمان یادگیرنده و یادگیری الگویی بیان شده و در پایان به ارتباط سازمان یادگیرنده با بهره وری با معرفی موردی اشاره گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 85
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

انتخاب تامین کننده یک مسئله مهمی است که به مدت سالیان متمادی، مدیران زنجیره تامین به آن مواجه بوده اند. انتخاب تامین کنندگان مناسب، همانند انتخاب تنها بر اساس قیمتی که آن ها پیشنهاد می کنند، دیگر آسان نیست. معیار های کمی و کیفی بسیاری وجود دارند که بایستی مد نظر قرار بگیرند. بنابر این نیاز مبرمی به رویکردی که بتواند این معیار ها را پوشش دهد، وجود دارد. به علاوه، از آنجا که امروزه زنجیره های تامین روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند، در نظر گرفتن ریسک های تامین نامناسب در ارزیابی عرضه کننده ها اهمیت زیادی دارد. این مقاله یک رویکردی را ارایه می کند که این رویکرد عمدتا بر تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل و مقایسه کارایی نسبی تامین کننده ها متمرکز است. چون تحلیل پوششی داده ها تنها قادر به پوشش دادن ویژگی های کمی است، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای کمک به تحلیل کیفی استفاده می شود. ریسک ها در عین حال در ارزیابی تامین کننده ها در نظر گرفته می شوند. هدف رویکرد پیشنهادی، ارایه یک رویکرد جامع برای رسیدگی به مسئله انتخاب تامین کننده است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

در این تحقیق مدلی منسجم از شبکه لجستیکی مستقیم / معکوس )حلقه بسته( به صورت یکپارچه و به منظور جلوگیری از زیر بهینگی 1 ناشی از طراحی های جداگانه فرایندهای رو به جلو و بازگشتی برای محصولات دارای کیفیت به همراه ویژگی های مختلف و با یک ساختار منظم ارائه می شود. زنجیره تامین، یکی از مهمترین دغدغه های بسیاری از دولت هاست چه بسا هر محصول حین استفاده و سپری نمودن دوره عمر باید بازیافت یا منهدم یا جهت استفاده مجدد به زنجیره تامین بازگردد، در این تحقیق سعی ما بر آن است که یک مدل برنامه ریزی ریاضی زنجیره تامین مستقیم و معکوس شامل مراکز تامین کننده، تولید، توزیع و جمع آوری، مشتری، بازیافت و انهدام بسط و توسعه داده و تابع هدف این مدل ریاضی به قسمی است که کل هزینه زنجیره تامین از تولید تا توزیع و بازیافت یا انهدام حد اقل گردد. در این مدلسازی ریاضی همچنین یک مقدار جریمه جهت براورده نشدن سفارشات مشتریان در نظر گرفتیم همچنین همراه با کاهش کل هزینه زنجیره تامین سبز به دنبال مکان یابی تسهیلات تولید و انهدام به قسمی که کل هزینه زنجیره تامین کمینه گردد می باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 68