مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج کاری شهرستان شیروان و چرداول

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 108

کلیدواژه

شیروان و چرداول (شهرستان)Q3

چکیده

 پژوهش میدانی حاضر از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات آن از طریق انجام مصاحبه های حضوری و با استفاده از پرسشنامه در سال زراعی  1387-88به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق در بر گیرنده 2550 خانوار برنج کار شهرستان شیروان و چرداول است که به صورت تخصصی به کاشت برنج اشتغال دارند, و از آن میان, 82 خانوار به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. برای تحلیل داده های آماری, از ضریب همبستگی و تحلیل مسیر بهره گیری می شود. دستاوردهای پژوهش بیانگر این واقعیت است که دو مفهوم «بی قدرتی» و «فقر», از پنج مفهوم موجود در مدل تله محرومیت در جامعه مورد مطالعه, بیشترین تاثیر را بر مدل مورد مطالعه دارند که به ترتیب, 69 و 62 درصد واریانس عوامل تعیین کننده تله محرومیت در منطقه را تبیین می کنند. بنابراین, وجود این دو مفهوم در منطقه مورد مطالعه تایید می شود. همچنین, نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات, با ضریب همبستگی0.258 - و 0.354-, به ترتیب, با مفهوم فقر و بی قدرتی رابطه منفی و معنی دار دارد, و البته وجود تله محرومیت به معنی واقعی تایید نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمشیدی، علیرضا، و خاتون آبادی، سیداحمد. (1391). شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج کاری شهرستان شیروان و چرداول. روستا و توسعه، 15(2)، 79-108. SID. https://sid.ir/paper/94919/fa

  Vancouver: کپی

  جمشیدی علیرضا، خاتون آبادی سیداحمد. شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج کاری شهرستان شیروان و چرداول. روستا و توسعه[Internet]. 1391؛15(2):79-108. Available from: https://sid.ir/paper/94919/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا جمشیدی، و سیداحمد خاتون آبادی، “شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج کاری شهرستان شیروان و چرداول،” روستا و توسعه، vol. 15، no. 2، pp. 79–108، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.