مشخصات نشــریه

علوم و فناوری بذر ایران

علوم و فناوری بذر ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و فناوری بذر ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی بذر ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2646

شاپا الکترونیک

: 2588-4638

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد حسن عصاره

سردبیر

: رضا توکل افشاری

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: ijsst.areo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

28,814

دانلود یکساله

10,701