نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین عمق مالی و رشد اقتصادی در ایران طی بازه ی زمانی 1992-2019 می باشد. به منظور تعیین شاخص عمق مالی از نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP استفاده شده است. در این تحقیق با بکار گیری روشهای آماری و اقتصاد سنجی ارتباط بین شاخص عمق مالی و رشد اقتصادی در دوره (1992-2019) با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک حداقل مربعات معمولی(OLS) و نرم افزارهای Eviews و Excel مورد بررسی قرارگرفته است. رشد اقتصادی تابعی از مصرف انرژی، آزادسازی تجاری، تورم و شاخص عمق مالی در نظرگرفته شده است. الگوی رشد مورد استفاده، الگوی هارود دومار می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عمق مالی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و نرخ تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

با وجود پیشرفت و رشد چشمگیر وب سایت های تجارت الکترونیک در طی سالیان متمادی به دلیل مسائل امنیتی و کاربردی تنها 29 درصد از کاربران در سطح بین المللی، جستجوی آنلاین خود را به یک خرید تبدیل می کنند هدف از این مطالعه ارائه یک مرور کلی در خصوص نقاط قوت و ضعف مدلهای ارزیابی به کار گرفته شده از سال 2000 تا 2018 بوده و این نقاط قوت و ضعف را از جنبه ابعاد امنیتی و بهره برداری برای یک وب سایت تجارت الکترونیک مورد مطالعه قرار می دهد. این مطالعه با بررسی و سنجش هریک از مدل های ارزیابی فهرستی از عامل های امنیتی، کاربردی، نقاط قوت و ضعف هر مدل های را ارائه داد و به این نتیجه دست یافت که فقدان مدل فراگیر و کاملی که قادر به اندازه گیری تمامی عوامل امنیتی و کاربردی باشد احساس می شود. در واقع نیاز است که مدل ارزیابی طراحی شود که قادر باشد هر دو عامل امنیتی و کاربردی را برای وب سایت تجارت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار داده تا به واسطه آن وب سایت تجارت الکترونیکی راه اندازی شود. بر این اساس مدل مذکور توسعه پیدا نمود و در جامعه آماری مخاطبان وب سایت های الکترونیکی مورد سنجش قرار گرفته که بر این اساس شاخص های امنیت و حریم خصوصی در مولفه امنیت و شاخص های میزان رضایت، خطا، کارایی، قابلیت به یادآوردن، قابلیت یادگیری در مولفه قابلیت بهره برداری مورد سنجش قرار گرفته که نتایج تحقیق موید تاثیر شاخص های مذکور در ارتقا و توسعه تجارت الکترونیک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 91
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

توجه روز افزون به محیط زیست در جوامع در حال پیشرفت موجب شده است تا تعداد زیادی از صنایع و شرکت ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. هدف این مطالعه بررسی شفافیت سبز و نقش آن در ارزش ادراک شده ی سبز و بررسی نقش واسطه ی ارزش ادراک شده ی سبز و ارتباط خود-برند بر روابط بین شفافیت سبز و وفاداری به برند است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نزم افزار smart pls استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف گیاهی در ایران است که 384 نفر برای نمونه انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. یافته ها نشان دادند که شفافیت سبز با ارزش ادراک شده ی سبز و ارزش ادراک شده ی سبز با ارتباط خود-برند ارتباط مثبت دارد؛ همچنین ارزش ادراک شده سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم و ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند از طریق ارتباط خود-برند ارتباط غیر مستقیم دارد. همچنین نقش واسطه ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند مورد بررسی قرار گرفت، که طی آن، نقش واسطه ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 129
نویسنده: 

نیازی میلاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

مدیریت دانش و بکارگیری آن در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع می تواند به عنوان یک عامل اثربخش جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب شود. در واقع این سازمان ها نیستند که با هم رقابت می کنن، بلکه زنجیره های تأمین آنها جهت کسب سهم بازار بیشتر با یکدیگر در رقابت هستند. هدف این مطالعه بررسی نقش مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع دارو است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت پخش رازی به تعداد 170 نفر بودند که 118 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بر اساس تحقیقات ناظمی و همکاران (1390) و استادی و همکاران (1398) بود که روایی محتوای آن توسط مدیران و کارشناسان شرکت و روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ متغیر دانش 0. 957 و مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع 0. 870 بود که نشان از تأیید پایایی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. تمامی فرضیه های پژوهش تأیید شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های مدیریت دانش شامل؛ خلق دانش، کد گذاری دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع دارو تأثیر مثبت و معناداری دارد. مؤلفه ایجاد دانش با ضریب 0. 199 کم اثرترین و مؤلفه کدگذاری دانش با ضریب 0. 499مؤثرترین عامل در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع دارو در شرکت پخش رازی است.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 179
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر رقابت بازار بر بهره وری شرکت می پردازیم پیشرفت با استفاده از داده های به دست آمده از بخش تولید ژاپن. در می یابیم که غیر خطی است رابطه بین رقابت و رشد بهره وری ناشی از فعالیت تحقیق و توسعه همانطور که پیشنهاد شده است عقیون و همکاران (2005) برای شرکت های تولیدی ژاپنی برگزار می شود. ما همچنین آن بازار بزرگتر را نشان می دهیم رقابت اختلافات فن آوری را بین شرکتها بیشتر می کند و شرکتهایی که با رقابت شدیدتری روبرو هستند بهره وری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارد. نتایج تجربی ما حاکی از بهبود بهره وری از طریق فعالیت تحقیق و توسعه است و نه تنها به یک فضای رقابتی بلکه به تفاوت های تکنولوژیکی بین آن شرکت ها بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

امروزه با توجه به پیشرفت صنایع و مشکلاتی که برای محیط زیست به وجود آورده اند اهمیت زنجیره تامین سبز برای صنایع روز به روز بیشتر می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در سازمان ها با استفاده از تکنیک ISM است. در گام اول در این پژوهش با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش موانع مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی و استخراج گردید. و در گام دوم موانع را دسته بندی کردیم و با استفاده از تکنیک ISM موانع سطح بندی شدند. در این روش با بررسی مقاله های داخلی و خارجی 12 مانع شناسایی شد که این 12 مانع عبارتند از: فقدان تعهد مدیریت سطح بالا، فقدان برنامه ریزی استراتژیک، سرمایه گذاری های زیاد و بازده کم، هزینه پیاده سازی و تعمیر و نگهداری GSCM، فقدان حمایت دولت برای اتخاذ GSCM، مشوق های کمتری از طرف دولت، هزینه بالای تکنولوژی های مورد نیاز، فقدان پذیرش پیشرفت در فناوری جدید، فقدان برگزاری دوره های اموزشی، کبود منابع انسانی، مقاومت فرهنگ سازمانی در برابر تغیر، فرهنگ سازمانی ضعیف در پذیرش GSCM.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 124