مشخصات نشــریه

مجله بین المللی مهندسی برق هوشمند

مجله بین المللی مهندسی برق هوشمند

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله بین المللی مهندسی برق هوشمند

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9246

شاپا الکترونیک

: 2345-6221

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: محمودرضا حقی فام

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09393139881

نمابر

:

تارگاه

: ijsee.iauctb.ac.ir

پست الکترونیک

: IJSEE@IAUCTB.AC.IR

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

1,512,901

دانلود یکساله

697,242