مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,167

دانلود:

575

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 41

چکیده

 قرارگیری روستاها در یک بستر طبیعی و شیوه زندگی روستانشینی فرصت های گردشگری در گردشگاه های داخلی و خارجی مکان های روستایی را به وجود می آورد (تاج, 1381: 23). بنابراین روستا قلمرو گوناگونی از فعالیت و جاذبه ها را عرضه می دارد (جوان, 1385). همین منابع و جاذبه های طبیعی و فرهنگی تاریخی انگیزه های قدرتمندی برای بازدید نواحی روستایی و مقصدهای ارزشمندی برای گردشگری محسوب می گردند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی اولویت عوامل اثر گذار در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی شهرستان دماوند استان تهران دارای 39 روستای بالای 100 نفر جمعیت انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی صورت گرفت. 6 روستا به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوچران بدست آمد. سپس برای انتخاب روستاها از روش تساوی اینتروال ها و روش تصادفی ساده اقدام گردید و با در نظر گرفتن نامحدود بودن تعداد مراجعه گردشگران به روستاهای نمونه, 350 نفر مورد پرسشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به روش آزمون t تک گروهی نشان داد که رابطه معنی دار میان چهار متغیر (مالکیت یا اقامت در خانه های دوم سهولت و کیفیت امکانات مسیر دسترسی جاذبه ها و منابع طبیعی و جاذبه ها و منابع فرهنگی تاریخی) با جذب گردشگران به روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و مهم ترین عامل مالکیت یا اقامت در خانه های دوم می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری، حمید، و حافظی زاده، شقایق. (1396). عوامل موثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی. جغرافیایی سرزمین، 14(54 )، 31-41. SID. https://sid.ir/paper/116312/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری حمید، حافظی زاده شقایق. عوامل موثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی. جغرافیایی سرزمین[Internet]. 1396؛14(54 ):31-41. Available from: https://sid.ir/paper/116312/fa

  IEEE: کپی

  حمید جعفری، و شقایق حافظی زاده، “عوامل موثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی،” جغرافیایی سرزمین، vol. 14، no. 54 ، pp. 31–41، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/116312/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی