مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

41

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کشف تجارب زیسته پرستاران شاغل در بخش کرونای بیمارستان شهید صدوقی یزد: مطالعه کیفی

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 18

چکیده

 مقدمه انتشار کووید-19 به دلیل سرعت انتقال آن که از ویژگی های این ویروس است باعث ایجاد یک وضیعت اورژانس در بهداشت جهانی در سراسر جهان شده است. این بیماری واگیردار نه تنها سبب نگرانی هایی در ارتباط با سلامت جسمی همگانی شده بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری های روان شناختی نیز می شود. با توجه به اینکه پرستاران در خط مقدم مقابله با این بیماری قرار دارند؛ پژوهش حاضر باهدف کشف تجارب زیسته پرستاران شاغل در بخش کووید-19 انجام گرفت. روش بررسی روش پژوهش, کیفی و بر اساس راهبرد پدیدارشناسی توصیفی بود. نمونه پژوهش از بین پرستاران شاغل در بخش کووید-19 بیمارستان شهید صدوقی یزد انتخاب شد. بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند, مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی مشارکت کنندگان اجرا گردید و تا رسیدن به اشباع, تعداد 20 نفر انتخاب شدند. مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد. برای تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی و نرم افزار مکس کیودا استفاده گردید. نتایج پس از استخراج مفاهیم, و تحلیل آن ها, 35 مقوله فرعی و درنهایت 9 مقوله اصلی شامل راهبرد مقابله و مدارای شناختی, خدمت تحت فشار, بار روانی و اختلال جسمی, کیفیت ارتباطی, چالش های دوگانه و نشانگان تضعیف و فشار, سبک قضاوتی و برداشتی, گران مایگی لذت بخش, حفاظت تطابقی و تقویتی, هویت مشروح و نشان مثبت استخراج شد. نتیجه گیری پرستاران بخش های کووید-19 شرایط روحی, عاطفی و شغلی نامناسبی را تجربه می کنند. در زمینه مراقبت از خود و بیماران به پشتیبانی و تجهیزات بیشتری نیاز دارند. از نتایج این پژوهش می توان برای تدوین راهبردهای حمایتی و خدمات رسانی برای یک اپیدمی نوظهور بهره برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقان طرزجانی، اشرف السادات، زارعی محمودآبادی، حسن، و وزیری یزدی، سعید. (1401). کشف تجارب زیسته پرستاران شاغل در بخش کرونای بیمارستان شهید صدوقی یزد: مطالعه کیفی. طب کار، 14(1 )، 4-18. SID. https://sid.ir/paper/985368/fa

  Vancouver: کپی

  دهقان طرزجانی اشرف السادات، زارعی محمودآبادی حسن، وزیری یزدی سعید. کشف تجارب زیسته پرستاران شاغل در بخش کرونای بیمارستان شهید صدوقی یزد: مطالعه کیفی. طب کار[Internet]. 1401؛14(1 ):4-18. Available from: https://sid.ir/paper/985368/fa

  IEEE: کپی

  اشرف السادات دهقان طرزجانی، حسن زارعی محمودآبادی، و سعید وزیری یزدی، “کشف تجارب زیسته پرستاران شاغل در بخش کرونای بیمارستان شهید صدوقی یزد: مطالعه کیفی،” طب کار، vol. 14، no. 1 ، pp. 4–18، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/985368/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی