نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

تیموری صدیقه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از بارزترین حقوق انسانها، حق ایمن ماندن از خطرات و آسیبها هنگام دریافت خدمات بهداشتی است. مفهوم ایمنی بیمار جزءبسیار ضروری سیستمهای بهداشتی درمانی بوده و یکی از ارکان اصلی کیفیت در سازمانهای بهداشتی درمانی است. بنابراین، این مطالعه با هدف تبیین تجارب پرستاران از چالشهای ایمنی بیماران در بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان ازجامعه ی پرستاران بر اساس معیارهای پذیرش با نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند و تا حد اشباع اطلاعات، نمونه گیری ادامه یافت و 14 نفرشامل دو نفر سوپروایزر، یک نفر سرپرستار و یازده نفر پرستار بین رده سنی 45-22 سال متأهل انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد و سپس تحلیل اطلاعات به روش کلایزی صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه 130 کد اولیه استخراج شد که تم اصلی آسیب روحی جسمی و دو تم فرعی مخاطرات شغلی و استرس محیطی حاصل شد. مخاطرات شغلی شامل زیر مفهوم های (محیط کم ایمن، احتمال ابتلا به بیماریهای شغلی) و استرس محیطی شامل (پاسخگویی مافوق، مواجهه با بیمار بدحال) بود. نتیجه گیری: آسیب روحی جسمی در رابطه با خطاهای پزشکی یکی از مهمترین چالش های ایمنی بیمار می باشد که به صورت ویژه باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 58
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

طبق یافته های پژوهشی واکسیناسیون همگانی راهکار مقابله با اپیدمی کووید-19 است با این حال، عده ای از افراد جامعه تمایل به تزریق واکسن ندارند روش تحقیق: مطالعه حاضر به روش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی 200 نفر از ساکنین شهرستان سیاهکل با نمونه گیری داوطلبانهانگیزه های عدم تمایل به دریافت واکسن نوبت سوم (یادآور) در بین 39907 نفر از جمعیت بالای 18 سال تحت پوشش شهرستان سیاهکل بر اساس مصاحبه تلفنی انجام شده توسط مراقبین سلامت و بهورزان شاغل درسطح شهرستان پس از استخراج مشخصات کلیه افرادی از جمعیت تحت پوشش خود که نوبت سوم واکسن کرونا خود را در موعد مقرر دریافت نکرده اند از سامانه سیب و سپس پیگیری تلفنی از آبان ماه لغایت 13/11/1400 و بر اساس اظهارات مصاحبه شوندگان به شرح ذیل می باشد اجرا شدواژگانی همچون مورد مطالعه قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 93
نویسنده: 

نباتی بیتا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

امروزه رفتار و حُسن اخلاق یکی از مباحث مهم مورد توجه محققان در سازمان ها و دولت های گوناگون می باشد. اساس سازمان ها برپایه ی فلسفه ی مدیریت، ارزش ها، بینش و اهداف می باشند و این عناصر خود از فرهنگ سازمانی که ترکیبی از مدیریت مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر عملکرد اجتماعی کارکنان نشأت می گیرد و نوع رهبری، ارتباط و پویایی گروه ها را تعیین می نماید و این فرهنگ نقشی موثر در مثابه کیفیت زندگی کاری آنان و نقشی موثر بر انگیزه های مطلوبِ فیزیکی و روانی کارکنان سازمان مذکور ایفا نموده که بازتاب آن بهبود عملکرد و بهره وری نیروی انسانی کارکنان و نتیجه ی آن افزایش اثربخشی سازمان خواهد بود. پیامد نهایی این فرهنگ سازمانی یا شیوه ی صحیح مدیریت، مشارکت و خشنودی کارکنان مجموعه با حس رضایت مندی از انجام مسئولیت ها و سعی در رشد و بهبود انجام وظایف شغلی شان می باشد. تمامی این عناصر بر ایجاد نوع مدل یا چهارچوبی که سازمان بر مبنای آن اقدام خواهد نمود، موثر است و مبنای عملکرد از مدل استبدادی به ترکیبی از مدل حمایتی و مدل مشارکتی گرایش خواهد یافت. رفتار مطلوب سازمانی و اخلاق حرفه ای همانطور که در «اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری» به جَهد تاکید قانونگذاران را بر تکریم و رعایتِ حُرمت ارباب رجوعان قرار داده است فی الواقع از دیرباز نیز داد سخن و نکته ها در تمامی مکاتب فکری، قدرت مداران عالم وحتی مصداق اصلی سیره ی پیامبران و اصول دین مبین اسلام نیز بر همان تکریم انسان ها و اخلاق کریمانه بوده است. در متن ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 عنوان شده که مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بَدو ورود اَدا کرده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می کنند، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن «حقوق و خواسته های قانونی» آن ها انجام دهند. همچنین مصوبه مورخ 22/2/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل «یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع نیز با ذکر چندین تبصره در تمامی ارگان ها و سازمان های اقتصادی و درمانی رعایت این اصل را ضروری و عدم رعایت آن را شامل آثار حقوقی نیز دانسته است. مسئولان صاحب نظر با پرداختن به موضوع رفتار شایسته و حُسن رفتار مدیران و کارکنان، قصد تشریح آن و ارتقای شاخص های عملکردی مدیران و کارکنان در دستگاه هایِ دولتی و غیردولتی را دارند. مهم ترین اصل نیز رضایت مندی بیماران است که یکی از مشخصه هایِ اثربخشی بیمارستان ها محسوب خواهدشد و لازمه ی دستیابی به این رضایتمندی رعایت حقوقِ بیماران است که در این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق شان و میزان رضایتمندی آن ها از خدمات درمانی در بیمارستان میلاد تهران در بازه زمانی حدودا دو سال بدان می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

در دهه های اخیر به دنبال سیر صعودی پیری، از هر سه نفر در جهان در طول دوره بیماری یا آسیب دیدگی، یک نفر به خدمات توان بخشی نیاز دارند. با توجه به عوارض طولانی مدت و هزینه های بالای درمان، نیاز به پیگیری و بررسی شواهد برای یافتن بهترین برنامه های مراقبتی و برنامه ریزی گسترده در این زمینه الزامی به نظر می رسد. سیستم های رجیستری (ثبت) در این حوزه می تواند شواهد لازم برای تصمیم گیری های استراتژیک در این زمینه را فراهم سازد. البته راه اندازی و توسعه این سیستم ها با چالش هایی همراه است. ازاین رو هدف از این مطالعه مروری جامع متون جهت بررسی چالش ها و مزایای توسعه یک نظام ثبت توان بخشی یکپارچه با سایر سیستم های سلامت می باشد. یک مرور جامع، در مطالعات منتشرشده به زبان انگلیسی، بدون محدودیت زمانی و با جستجوی کلمات کلیدی در کلیدواژه ها، عنوان و چکیده پایگاه داده های علمی معتبر Web of Science, Scopus, PubMed و Science Direct همچنین جستجو در عنوان مطالعات در پایگاه داده Cochrane در 31 مارس 2021 انجام شد. مطالعاتی که بر اساس عنوان و محتوا پاسخی احتمالی به سؤال موردتحقیق بودند، موردبررسی قرار گرفت. درمجموع 1924 مطالعه مرتبط شناسایی شد؛ و درنهایت 32 مقاله اصلی بر اساس معیارهای ورود، خروج و ارزیابی کیفیت انتخاب شدند. ازجمله مهم ترین چالش موردبررسی محدود بودن سیستم های ثبت جامع توان بخشی بود. سایر چالش ها شامل عدم پشتیبانی از تضمین کیفیت داده های ثبتی، بودجه ناکافی جهت سرمایه گذاری، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، نامشخص بودن هدف توسعه سیستم ثبت، دسترسی به زیرساخت های سخت افزاری، فقدان قوانین و مقررات الزام آور مربوط به سیستم های ثبت، عدم دسترسی به اطلاعات کافی برای پیاده سازی سیستم های ثبت اطلاعاتی، نظارت مستمر و برگزاری دوره های آموزشی می باشد. نتایج بررسی متون نشان داد که مهم ترین چالش موردبررسی این بود که در حال حاضر سیستم های ثبت مراقبت سلامت و توان بخشی در سراسر جهان بر بیماری های منفرد (توان بخشی تک رشته ای) متمرکز است که با توجه به ماهیت چندعاملی خدمات توان بخشی و بیماری های مزمن پاسخگوی نیاز بیمار نیست. ازاین رو به نظر می رسد که اتصال بین سیستم های ثبت داده ها به کمک یک رهنمود یا الگویی جامع و یا ایجاد یک پایگاه داده مرکزی یکپارچه ملی به صورت ادغام با سایر سیستم های اطلاعات سلامت و مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت بسیار کارآمد خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 60
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

رفتار منصفانه و اخلاقی افراد در درون یک سازمان بر ادراک کارکنان از انواع عدالت های سازمانی و به تبع آن بر عملکرد آنها تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی، رویه ای و تعاملی) پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان انجام شد. این مطالعه ی مقطعی با کد اخلاقIR. ZUMS. REC. 1397. 47 در 370پرستار شاغل در بیمارستانهای آموزشی و درمانی استان زنجان در سال 1397 انجام شد. معیار ورود به مطالعه شامل سابقه ی کاری بالای یک سال و رضایت به شرکت در مطالعه بود. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی مشخصات جمعیت شناختی، "پرسشنامه عدالت سازمانی" Organizational Justice Questionnaire " Nijhoff & Mormon )Nihoof & Moormans) و پرسشنامه ی مسئولیت پذیری جرمی گلیبرث (CSRQ) استفاده شد. از نرم افزار آماری SPSS v. 22 و آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 75. 7% از شرکت کنندگان را زنان، 63. 2% را افراد متاهل تشکیل می دادند. 85. 1% از افراد دارای تحصیلات کارشناسی بودند. 36. 8% از شرکت کنندگان در دامنه ی سنی 26 تا 30 سال قرار داشتند. 57. 8% از شرکت کنندگان سایقه ی کار کمتر از 5 سال داشتند. میانگین نمرات عدالت سازمانی 15. 05± 53. 28 از 100 نمره بود. میانگین نمره ی عدالت توزیعی 3. 99± 10. 97 از 25 نمره بود. میانگین عدالت رویه ای 5. 08± 16. 28 از 30 نمره بود. میانگین نمره ی عدالت تعاملی 7. 72± 26. 02 از 45 نمره بود. میانگین نمرات شرکت کنندگان در متغیر مسئولیت پذیری از 140 نمره ± 24/16 86/37 بود. با توجه به نتایج ضریب همبستگی نسبی، بین عدالت سازمانی ادراک شده با مسئولیت پذیری، رابطه ی مثبت( r=0. 24)، و معنی داری وجود داشت(P-value<0. 01). بنابراین توصیه می شود مدیران به رفع احساس بی عدالتی برای افزایش مسئولیت پذیری پرستاران اهتمام کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 73
نویسنده: 

کرمی کبیر ناهید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

صدمات ناشی از سوختگی یکی از هولناکترین صدمات روانی شناخته شده برای بیمار وخانواده ی او به شمار می آیند. سوختگی نه تنها یک تهدید جدی برای حیات بیمار محسوب می شود بلکه مشکلات روانی شامل اضطراب، ترس از بد شکلی، از دست دادن فرد مورد علاقه، شغل، قابلیتهای کاری فرد می تواند بحران بیمار وخانواده اش را تشدید نماید پانسمان زخم سوختگی یکی از مواردی است که در کاهش عوارض جسمی و روانی ناشی از سوختگی دخیل می باشد. جدیداً از پانسمانی به نام پانسمان با پرده آمنیون استفاده می شود که با توجه به مطالعات موجود در سوختگیهای با درصد و درجه ی بالا می تواند مفید و موثر باشد. روش مطالعه: این تحقیق با مطالعه متون موجود در مورد پانسمان زخمهای سوختگی با غشاء آمنیوتیک به صورت مروری انجام شده است. یافته ها: با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی استفاده از غشاء آمنیوتیک در پانسمان زخمهای سوختگی به این نتیجه می رسیم که این پانسمان در ترمیم و بهبود زخمهای سوختگی، کاهش میزان عفونت، کاهش ایجاد اسکار هیپر تروفیک، کاهش اختلالات آب و الکترولیت وپروتئین، افزایش روند اپی تلیزاسیون بسیار مؤثر می باشد. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که غشاء آمنیوتیک باعث کاهش ایجاد عوارض در زخم سوختگی می شود. توصیه می شود تا پزشکان و پرستاران جهت انجام این پانسمان اقدام کنند. مسئولان امر را هکارهای استفاده از این پانسمان را اجرا کرده تا کیفیت درمان، کیفیت مراقبت پرستاری و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار و نهایتاً رضایت بیمار حاصل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 120
نویسنده: 

ضیایی کیانوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

استرس های شغلی و عوامل ایجاد کننده آن یکی از مباحث مهم روانشناختی و روانپزشکی است که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در این میان بررسی سلامت کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی به دلیل ماهیت کار آنها یکی از موضوعات مهم به شمار می آید. در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، سلامت روان کادر درمان به عنوان یک گروه در معرض خطر نیازمند توجه بیشتر است. بررسی ها حاکی از این است که کادر درمان علاوه براینکه در معرض گرفتن بیماری هستند با مشکلاتی نظیر: تجربه آشفتگی روانی، هیجانهای منفی، تجربه سختی و فشار کاری، عدم بهکارگیری متخصصان سلامت روان، کمبود مهارتهای روانشناختی، عدم آمادگی کافی در مقابله با بحران کرونا، کمبود دانش تخصصی، کاهش روابط بین فردی، اختلافنظر و تعارض با اعضای خانواده، تجربه ناکافی و درماندگی به علت ماهیت ناشناخته ی کرونا و. . . . . درگیر هستند. در پژوهش حاضر در این خصوص بعد از بررسی اجمالی موضوع، پیشنهاداتی ایراد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 200