مشخصات نشــریه

علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)

علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 7043-2228

شاپا الکترونیک

: 2228-7051

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدعلی جواد موسوی

سردبیر

: دکتر مرتضی فلاح پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 86705101 (021)

نمابر

: 86705101 (021)

تارگاه

: rjms.iums.ac.ir

پست الکترونیک

: rjms@iums.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت، ضلع جنوبی، بین بزرگراه شیهد شیخ فضل الله و بزرگراه شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کدپستی: 1449614535

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,435,480

دانلود یکساله

1,002,715