مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

229

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 96

چکیده

 زمینه: ارتباطات, یک مهارت بسیار مهم مدیریت است به گونه ای که کلیه فعالیت های مدیران در سازمان ها با ارتباطات پیوند خورده است و استفاده موثر از آن می تواند عملکرد سازمان را در راستای دستیابی به اهداف خود یاری رساند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی مهارت ارتباطی مدیران و عملکرد سازمانی پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه ی پژوهش, مدیران و پرستاران بیمارستان های آموزشی اهواز بود که حجم نمونه بر اساس فرمول 39 مدیر و 195 پرستار برآورد شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های مهارت ارتباطی بارتون و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت انجام شد, که پرسشنامه ها به صورت متناسب با حجم هر طبقه در بین بیمارستان های مختلف توزیع شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بارتون توسط 8 نفر از اساتید گروه مدیریت خدمات بهداشتی و دانشکده پرستاری و پرسشنامه هرسی و گلداسمت توسط 8 نفر از اساتید و صاحب نظران در حیطه علوم مدیریتی مورد تحلیل و تایید قرار گرفتند, همچنین پایایی هر دو پرسشنامه با کمک ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/8 و 0/86 محاسبه و تایید شدند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین آزمون های t-test و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 استفاده شد. یافته ها: امتیاز مهارت ارتباطی با میانگین (0/53± )30/3 و عملکرد سازمانی با میانگین (0/81± )3/44 در حد نسبتا قوی برآورد شدند. بر اساس آزمون آماری, رابطه معنی داری بین ابعاد مهارت ارتباطی با عملکرد سازمانی کل مشاهده نشد, اما اجزای دو متغیر روابط معنی داری نشان دادند. در سطح زیرمولفه ها مولفه شنود رابطه ضعیف و مثبتی با مولفه توانایی r=0/27 (P=0/000) و نیز مولفه اعتبار داشت (p=0/012) r=0/18 علاوه بر آن, مولفه مهارت کلامی رابطه قابل چشم پوشی مثبت و معناداری با مولفه وضوح (p=0/04) r: 0/14 و نیز مولفه محیط p=0/011 r=0/18 نشان داد. نتیجه گیری: در این مطالعه رابطه معنی داری بین دو متغیر مهارت ارتباطی و عملکرد سازمانی مشاهده نشد, هرچند بر اساس ادبیات مدیریت انتظار می رفت این دو مفهوم با هم مرتبط باشند. از این رو, پیشنهاد می شود ضمن برنامه ریزی دوره های آموزشی برای تقویت مهارت های ارتباطی, مطالعاتی برای شناسایی عوامل میانجی این متغیر با عملکرد سازمانی در مدیران بیمارستانی طراحی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امرایی، مهدی، ولی زادی، حسین، حقیقی زاده، محمدحسین، و فرجی خیاوی، فرزاد. (1401). بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی. تصویر سلامت، 13(1 )، 83-96. SID. https://sid.ir/paper/956713/fa

  Vancouver: کپی

  امرایی مهدی، ولی زادی حسین، حقیقی زاده محمدحسین، فرجی خیاوی فرزاد. بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی. تصویر سلامت[Internet]. 1401؛13(1 ):83-96. Available from: https://sid.ir/paper/956713/fa

  IEEE: کپی

  مهدی امرایی، حسین ولی زادی، محمدحسین حقیقی زاده، و فرزاد فرجی خیاوی، “بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی،” تصویر سلامت، vol. 13، no. 1 ، pp. 83–96، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/956713/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی