مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 36

چکیده

 مقدمه: پرستاران به واسطه شغلشان با انواعی از اضطراب همچون اضطراب مرگ درگیر هستند. همچنین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی از عوامل تاثیرگذار بر این اضطراب هستند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران کرمانشاه طی همه گیری ویروس کرونا در سال 1399-1400 انجام شده است. روش کار: در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شد. 250 نمونه از بین پرستاران شاغل شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد به این صورت که از بین 18 بیمارستان شهر کرمانشاه, 10 بیمارستان و از هر بیمارستان 25 پرستار انتخاب شد و پرسشنامه ها بین پرستاران توزیع گردید. از پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر, مقیاس کنجکاوی اجتماعی رنر, مقیاس سلامت معنوی پلوتزین و الیسون استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری توسط نرم افزارآماری spss26 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنادار وجود دارد (p<0/05), متغیرهای کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی توانسته اند 13% از اضطراب مرگ پرستاران در دوران همه گیری کرونا را پیش بینی کنند p<0/001, R=0/36). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد, کنجکاوی اجتماعی و سامت معنوی با اضطراب مرگ پرستاران مرتبط است. لذا این نتایج می تواند به برنامه ریزان حوزه سامت کمک کند تا با برگزاری, کارگاه های آموزشی, جهت آشنایی با ابعاد روانی مسئله مرگ و تبیین نقش آن در زندگی و بهزیستی افراد و در نهایت کاهش اضطراب مرگ در پرستاران صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمی، اقبال، کرمی، جهانگیر، و جبرائیلی، هاشم. (1401). ارتباط بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران. روان پرستاری، 10(1 )، 28-36. SID. https://sid.ir/paper/986230/fa

  Vancouver: کپی

  کرمی اقبال، کرمی جهانگیر، جبرائیلی هاشم. ارتباط بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران. روان پرستاری[Internet]. 1401؛10(1 ):28-36. Available from: https://sid.ir/paper/986230/fa

  IEEE: کپی

  اقبال کرمی، جهانگیر کرمی، و هاشم جبرائیلی، “ارتباط بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران،” روان پرستاری، vol. 10، no. 1 ، pp. 28–36، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/986230/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی