نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

طاهری مهدی | محبی پیام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

در این مطالعه به بررسی کیفیت کنترل داخلی با سیاست تقسیم سود با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 109 شرکت و در مجموع 654 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه پژوهش از معادلات رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی-اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرکز مالکیت مدیریتی دارای اثر منفی و معناداری بر رابطه بین کیفیت کنترل داخلی و سیاست های تقسیم سود شرکت ها در دوره بررسی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 153
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در سال های اخیر جلب اعتماد سرمایه گذاران به کیفیت گزارش های مالی وابسته است. شرکت هایی که دارای رتبه الف حسابرسی هستند، گزارش های مالی با کیفیت بالاتری را ارائه می دهند که این امر می تواند سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران شود همچنین رسالت حسابرسی عبارت است از اعتباربخشی به گزارش ها و صورت های مالی و در مقابل منافع اقتصادی شرکت حسابرسی نیز از طریق هزینه های حسابرسی تأمین می شود. سرمایه گذاران، به سود اعلام شده در گزارش های مالی به عنوان کلیدی برای ارزیابی جایگاه اقتصادی شرکت در صنعت و بازار سرمایه استفاده می کنند. این پژوهش با توجه به هدف تعیین شده کاربردی بوده و برای بررسی روابط بین اجزای مدل از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل همه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی و بانک ها هستند. در این رابطه با توجه به محدودیت های موجود تعداد 119 شرکت طی بازه زمانی 1392 تا 1398، موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودآوری ( ROA )، رابطه مثبت و معنی دار با رتبه حسابرس دارد و زیان شرکت تاثیری در رابطه سودآوری و رتبه حسابرسی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 44
نویسنده: 

صفایی مهدی | ترکی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در سال های گذشته شرکت های مبتنی بر بلاکچین رشد چشم گیری در زمینه تامین مالی داشتند. بسیاری از این پروژه ها برای گسترش کسب و کار و رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان خود از انواع روش های تأمین مالی استفاده می کنند. در تمامی این روش های تأمین مالی حضور فعال افراد دارنده توکن در کمپین های رسانه ای به منظور تأمین مالی موفق لازم است. زمانی که افراد به عنوان عضوی از شبکه، مسئولیتی را انجام می دهند متناسب با فعالیت از شبکه یا از استفاده کنندگان شبکه پاداش دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اولا هیچ الزامی برای فعالیت برون شبکه ای افراد دارنده توکن وجود ندارند ثانیا فعالیت برون شبکه ای افراد برای دارندگان آن ها هیچ گونه پرداخت یا پاداشی نخواهد داشت. با این حال در تمامی تأمین مالی های موفق شبکه های بلاکچین حضور جامعه این شبکه ها به عنوان یک شاخصه مهم عنوان شده از آن جایی که به نظر می رسد حضور افراد در فعالیت های برون شبکه تنها فراتر از منافع مالی است و زمینه هایی چون باور افراد به شرکت و حمایت از عملکرد مشارکت را دربر می گیرد. به همین منظور پژوهش صورت گرفته به منظور بررسی عرضه های اولیه های صورت گرفته در بازه 5 ژانویه تا 28 دسامبر 2021 از چهار وجه یک تامین مالی که شامل شرکت های تامین مالی شده، پلتفرم های تامین مالی، سرمایه گذاران و انوع روش های تامین مالی است تا بررسی شود که تعهدات پنهان در قرار داد های روان شناختی در هر یک از چهار وجه و اعتماد در شکل گیری جهت گیری رابطه ای میان این چهار وجه تامین مالی یک شرکت، تا چه میزان موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

سرمایه گذاری یکی از عناصر اصلی رشد اقتصادی به حساب می آید و بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در تخصیص بهینه منابع و سرمایه های ملی ایفا می نماید. نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب منابع سرگردان در جامعه و هدایت آنها به سمت فعالیت های ارزش آفرین است. لذا قیمت گذاری سهام و توان تشخیص مدیریت سود شرکتها یکی از عناصر اساسی در سرمایه گذاری به شمار می رود تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی توانایی بازار سرمایه در شناسایی مدیریت سود فرصت طلبانه و مبتنی بر کارایی می باشد بدین منظور از اطلاعات 108 شرکت در بین سالهای 1390 الی 1395 استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات همزمان غیر خطی استفاده شده است و جهت تشخیص مدیریت سود فرصت طلبانه و مبتنی بر کارایی از مدل تعدیل شده جونز بهره گرفته شده است نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بازار سرمایه توانایی شناسایی مدیریت سود فرصت طلبانه و مبتنی بر کارایی را دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در دنیای کسب و کار امروزی سازمان ها در تلاشند تا با ایجاد ارزش های جدید به رفتار مشتریان جهت بدهند. در نتیجه توجه و شناخت کامل مشتری مداری از عوامل اصلی در موفقیت سازمان ها هستند. در خصوص هدف از تحقیق می توان گفت به دلیل جایگاه صنعت نرم افزار در حوزه برق قدرت و از آنجایی که نرم افزاری در ایران با این سطح و گستردگی طراحی نگردیده است و در این حوزه نیز با توجه به بررسی های انجام شده تحقیق مشابهی انجام نگرفته بود و در بخش فروش نرم افزار پایش ترانسفو دچار چالش های جدی بودیم تصمیم به اجرای این تحقیق گرفته شد. نتایج تحقیق در خصوص اهمیت عوامل پیش از فروش مشخص گردید اولویت اوّل ارائه تخفیفات، هدایا و طرح های ویژه بیشترین و تاییدیه ها و مجوزهای لازم کمترین درجه اهمیت را دارا بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

مدل بلوغ قابلیت یکی از مدل های رایج در زمینه فناوری اطلاعات است. این مدل به طور گسترده به عنوان یک الگوی بلوغ عمومی در فرایندهای تجاری، بازرگانی، صنعت و سازمان های IS / IT اتخاذ می شود. مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی به منظور شناسایی کاربردهای این فناوری در جهت شکوفایی و ارائه راه حل های متناسب با مشکلات سازمان ها در پنج سطح ظهور، شناسایی، مشخص و تعریف شده، عملیاتی و بالغ طبقه بندی می شود. بنابراین، این پژوهش به صورت کیفی با هدف شناسایی سطوح بلوغ به منظور ارائه مدلی مفهومی از سطوح بلوغ فناوری زنجیره بلوکی در چارچوب نظریه داده بنیاد طراحی گردیده است. ابتدا عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، در ادامه با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیره بلوکی داده ها گردآوری شده اند. معانی و ویژگی های سطوح بلوغ زنجیره بلوکی در سه مرحله کدگذاری شناسایی، دسته بندی و در نهایت مدل تحقیق ارائه گردیده است. پایایی و قابلیت اعتماد مصاحبه ها از روش های پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی است که خبرگان در سطح ظهور به آموزش های اولیه و رصد فناوری، در سطح شناسایی به شناخت کاربردهای این فناوری و رگولاتوری، در سطح مشخص و تعریف شده به تدوین نقشه راه و امکان سنجی، در سطح عملیاتی به مقاومت ذی نفعان و در سطح بالغ ورود اعضای جدید به کنسرسیوم و توجه به نیازمندی های بلوغ نسبت به شاخص ها و مولفه های دیگر با فراوانی بیشتری تاکید دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 47
نویسنده: 

ابراهیمی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

این تحقیق به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر کارافرینی سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی و سرمایه فکری در بیمارستان قدس اراک پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق علّی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان قدس اراک به تعداد 690 نفراست. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. برای مؤلفه هوش سازمانی از پرسشنامه کارل البرخت (2003)، برای مولفه سرمایه فکری از پرسشنامه بونتیس (2004)، برای مولفه یادگیری سازمانی از پرسشنامه چیوا و همکاران (2007)، برای پرسشنامه کارافرینی سازمانی از پرسشنامه رابینز و کولتر(1989) استفاده شده است. جهت تأیید روایی پرسش نامه ها به تأیید اساتید رسیده است و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش سازمانی بر کارافرینی سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی و سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد. هوش سازمانی بر یادگیری سازمان و سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد. سرمایه فکری و یادگیری سازمان بر کارافرینی سازمانی تاثیر مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 50
نویسنده: 

ایزدی رومینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

این تحقیق با هدف کلی بررسی تاثیر رابطه بین هوش هیجانی و نحوه رفتار با مشتری بر فروش نقدی در شرکت های خصوصی استان کرمانشاه انجام شده است. مضمون از این نگارش این است که ما ارتباط و تاثیر میزان هوش هیجانی را بررسی کرده و به رویکرد مدیریتی رفتار با مشتری که این مقوله به درک مشتری و تاثیر گذاشتن بر او که یک رابطه پیوسته و مناسب است و میزان تاثیر گزاری ان ها را در مسیله ی مهم فروش به صورت نقدی که امروزه با توجه به رقابتی شدن بازار در ارایه خدمات به مشتری به مبحث مهمی تبدیل شده است را مورد مطالعه قرار میدهیم. تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی 288 شرکت خصوصی استان کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر فروش نقدی و مدیریت رفتار با مشتریان، انجام شد. جمع آوری داده از طریق سه پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پرسشنامه مهارت فروش دوبهل کار و همکاران 2015 وپرسشنامه مدیریت رفتار با مشتری سین و همکاران 2005 میباشد. تحلیل یافته ها از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار ایموس 24 انجام شد و یافته های تحقیق نشان میدهد که هوش هیجانی افراد و نحوه ی ارتباط انها با مشتری میتواند بر میزان فروش شرکت های خصوصی استان کرمانشاه تاثیر گذاشته و همچنین فروش نقدی را به حداکثر برساند.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 17
نویسنده: 

ابراهیمی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

هدف تحقیق بررسی تاثیر رهبری تحول گرا با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد شغلی در دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد. روش تحقیق علّی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه به تعداد 475 نفر است. طبق فرمول کوکران حجم نمونه 213 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از روش میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای ارزیابی روایی ابزار تحقیق برای مولفه رهبری تحول گرا از پرسشنامه باس و الیو (2002)، برای مولفه رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد لی و الن (2002)، برای مولفه چابکی سازمانی از پرسشنامه شریفی و ژانگ (2001)، برای مولفه عملکرد شغلی از پرسشنامه پاترسون (1970) استفاده شده است و پرسشنامه ها به تایید اساتید رسیده است و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss با مقدار 786/0در این تحقیق تایید شده است. در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و آماره t از نرم افزارLISREL استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول افرین با نقش میانجی چابکی سازمان بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول افرین با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول افرین بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول افرین بر چابکی سازمان تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول افرین بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. چابکی سازمان بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

استفاده از بازار آتی ارز در بورس در وضعیت تحریمی کشور به عنوان اقدام و سیاستی موفق در نظر گرفته میشود که این امر سبب خواهد شد تا فعالان بازار راحتتر بتوانند با کسب اطلاعات از آینده این بازار، برنامهریزی فعالیتها و توسعه کسب و کار خود بپردازند، رویکرد داده کاوی رویکردی کمی محور جهت کشف روابط بین متغیرها است. هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدلی مبتنی بر داده کاوی جهت شناسایی شاخص های اثرگذار بر امنیت معاملات آتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، جامعه آماری شامل 10425 از داده های موجود در پایگاه داده بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با شاخصهای میزان تراکنش، تعداد نوع تکرانش(حقیقی-حقوقی)، تعداد مشتریان با سابقه بالای 5 سال، تعداد خرید و فروش های سهام شرکت های وارد شده به بورس در بازه تحقیق و تعداد سهامداران جدید وارد شده بودند که بر مبنای روش نمونه گیری تمام شمار، نمونه آماری از این بین انتخاب شد. سپس با استفاده از تکنیک های نیتیو بیز، خط عمومی، رگرسیون لاجستیک، یادگیری عمیق، جنگل پراکنده، درخت گرادنت افزایشی، درخت تصمیم و بردار آموزش پشتیبان اقدام به تحلیل داده ها گردید، بدین جهت مدلهای مورد بررسی بر حسب آیتم های درصد صحت، میانگین زمان اجرا، خطا دسته بندی، ضریب kappa، خطای مطلق نرمال، ضریب همبستگی و مربع ضریب همبستگی مقایسه شدند. بر حسب نتایج بدست آمده مدل-های SVM و Native Bayes به ترتیب مدل های کارامد تری به دست آمدند و مدل Random Forest با نتایج ضعیف تر نسبت به سایر مدلها تعیین شد. جهت حل ضعوف مدل Random Forest باید چاره ای اندیشید. قطعا با ترکیب مدل Random Forest به سایر مدلهای داده کاوی می توان شرایط این مدل را بهبود داد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین و بررسی بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی تجربه صادرات ( مورد مطالعه: شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین )انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه پنج گزینه ای شارما و همکاران (2020) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی نسبت های بدست آمده بالای 49/0 بود و برای سنجش پایایی از ضریب آلفا یک کرونباخ با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید و ضرایب بدست آمده بالاتر از 7/0 بود مقادیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون سلسله مراتب با استفاده از نرم افزارحPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 49
نویسنده: 

مقدم محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفاف سازی مالی دولت ها و بخش عمومی در تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی سازمان های دولتی لازم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر، پژوهش هایی توسط متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران اقدام شده است. برای اجرای موضوع، جنبه های مدل سه شاخگی شامل ابعاد محتوایی، زمینه ای و ساختاری جهت عارضه یابی مدنظر قرار گرفته اند. حسابداری تعهدی، وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف میکند و معیارهای حسابرسی کارکرد را بهبود میبخشد. بکارگیری حسابداری تعهدی موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 121
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

چسبندگی هزینه یکی از موضوعات به روز در سطح شرکت های خدماتی و تولیدی می باشد. شرکت ها در جست وجوی راه حل هایی در جهت جلوگیری از چسبندگی هزینه می باشند. چسبندگی هزینه زمانی پدید می آید که علی رغم کاهش تولید همچنان هزینه ها افزایش می یابد. به صورت جامع می توان بیان کرد که چسبندگی هزینه با افزایش اعتماد به نفس مدیران به خصوص در شرایط رکود کشور سبب افزایش چسبندگی هزینه ها می گردد. اغلب پژوهش ها نشان دادندکه چسبندگی هزینه در استراتژی تمایز می تواند افزایش یابد و همچنین با افزایش سهام شرکت های دولتی در دیگر شرکت ها به احتمال بسیار قوی چسبندگی هزینه را نسبت به حقوق صاحبان سهام که شرکت ها خصوص در دست دارند، افزایش می دهد. همچنین در اغلب پژوهش ها تحت محوریت اعتبار تجاری شرکت نشان دادند هر چه اعتبار تجاری یک شرکت افزایش یابد، مدیریت می تواند شاهد کاهش چسبندگی هزینه ها شود و به نحوی این اعتبارات به عنوان یک دارایی نامشهود به یاری دهنده سازمان در دوران رکود باشد. درنهایت سرمایه اجتماعی که این موضوع نیز همانند اعتبار تجاری یک دارایی نامشهود برای یک شرکت می تواند باشد. بدین منظور که هر چه سرمایه اجتماعی شرکت افزایش یابد، چسبندگی هزینه نیز کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در دنیای کسب و کار امروزی سازمان ها در تلاشند تا با ایجاد ارزش های جدید به رفتار مشتریان جهت بدهند. در نتیجه توجه و شناخت کامل مشتری مداری از عوامل اصلی در موفقیت سازمان ها هستند. در خصوص هدف از تحقیق می توان گفت به دلیل جایگاه صنعت نرم افزار در حوزه برق قدرت و از آنجایی که نرم افزاری در ایران با این سطح و گستردگی طراحی نگردیده است و در این حوزه نیز با توجه به بررسی های انجام شده تحقیق مشابهی انجام نگرفته بود و در بخش فروش نرم افزار پایش ترانسفو دچار چالش های جدی بودیم تصمیم به اجرای این تحقیق گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد در خدمات پس از فروش نیز ارائه گارانتی مناسب بیشترین اهمیت و به روز رسانی و ارتقا نرم افزار کمترین اهمیت را دارا بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل و مقایسه الگوهای جرایم مالی در دوران قبل و بعد از بحران کووید-19 می باشد. بروز جرم مورد انتظار بر اساس نظریه های جرم شناسی (معروف به «نظریه فرصت» و « تئوری کرنش ») مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر تجزیه و تحلیل مفهومی و خلاصه کردن گزارش های آماری انجام شده است، در نتیجه برای این مقاله هیچ تحلیل تجربی با استفاده از هیچ روش آماری وجود ندارد. یافته ها نشان میدهد که پاندمی کووید-19 چالش ها و فرصت هایی را برای جرایم مالی و رعایت مقررات در ابعاد مختلف به ارمغان آورده است و جرائم فیزیکی کاهش و جرایم سایبری که بعضاً جدید هستند؛ از جمله کلاهبرداری کارت های اعتباری و حملات علیه وبسایتهای تجارت الکترونیک، تقلب در ایمیلها، تقلبهای نرم افزاری، فیشینگ و سوءاستفاده های مالی از اطلاعات شخصی افراد افزایش یافته است. همچنین نتایج اکثر پژوهش ها نشان می دهد که دیجیتالی شدن و مدیریت ریسک قوی باید در سطح وسیعی بهبود یابد تا بر مهارت ها و سیستم های فناوری مالی مجرمان غلبه کند. دولت ها باید با اجرای روشهای مختلف و همچنین حمایت های مالی از شرکت ها و کسب وکارها از وقوع جرایم مالی جلوگیری کنند و همچنین دولتها باید هوشیار باشند و از طریق آموزش تلویزیونی، پیامکها و اینترنت، شهروندان را آگاه کنند. این امر باعث ایجاد آگاهی عمومی درباره انواع جدیدی از جرایم مالی میشود که به طور مستمر در زمان کووید-19 رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی موضوع تاثیر بازده غیر عادی سهام، نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران در شرکتهای منتخب بورسی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری تحقیق برابر با 106 شرکت در طول دوره زمانی سالهای 1390 تا 1398 می باشد. روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی گسترده در داده های ترکیبی (PMG) می باشد که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای مدل را بر روی نوسانات بازده سهام در شرکتهای منتخب نشان می دهد. در این مقاله برای بازده غیر عادی سهام از شاخصهای مربوط به این متغیر استفاده شده است و برای رفتار احساسی سرمایه گذاران از شاخص احساس بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل که بازده سهام بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است، نشان می دهد که ضرایب متغیرها در بلند مدت معنا دار بوده، علائم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد. روابط برآوردی، بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ حداکثر بازده، مومنتوم، وقفه بازده ماهیانه سهام، انتظارات سرمایه گذاران و رفتار احساسی بر بازده سهام و تاثیر گذاری منفی حداقل بازده، ریسک سیستماتیک و انحراف استاندارد باقیمانده بر بازده سهام شرکتهای منتخب می باشد. با توجه به فرضیات پژوهش که تاثیر معنادار بازده غیر عادی، انتظار سرمایه گذاران، نوسان غیر سیستماتیک و رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود می توان بیان داشت فرضیه های پژوهش همگی در بلندمدت در بازه اطمینان 95 درصد تایید شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

آگاهی از معاملات، مانده حساب های فی مابین و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر گذاشته و درنتیجه بازار نیز نسبت به این گونه معاملات از خود واکنش نشان دهد و ارزش بازار شرکت تحت تأثیر قرار گیرد. شرکت ها به دو دلیل معامله با اشخاص وابسته را انجام می دهند؛ دلیل اول به جهت کاهش هزینه معاملات که برای شرکت و ذی نفعان سودمند است و دلیل دوم دست کاری سود عملیاتی که در این صورت این معاملات، در جهت منافع مدیران و مالکین و به ضرر سایر سهامداران خرد خواهد بود. عوامل متعددی تحت تاثیر معامله با اشخاص وابسته قرار می گیرد. در این پژوهش هدف بررسی رابطه عوامل مالی، عملیاتی، سیاسی و حاکمیت شرکتی بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش با توجه به هدف تعیین شده کاربردی بوده و برای بررسی روابط بین اجزای مدل از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل همه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی و بانک ها هستند. در این رابطه با توجه به محدودیت های موجود تعداد 129 شرکت طی بازه زمانی 1393 تا 1398 (774 سال شرکت)، موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان شاخص های نشان دهنده ارتباطات سیاسی مورد بررسی؛ اندازه شرکت و نسبت هزینه مالیات و ریسک شرکت بر معاملات با اشخاص وابسته رابطه مثبت و معنادار دارد و شدت سرمایه گذاری، درجه رقابت در صنعت، بر معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معنادار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هدف این مطالعه بررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی (HRA) بر عملکرد کلی سازمان است. این مطالعه با ارائه جزئیات HRA، ابعاد مختلفی از جنبه های مالی سازمان ها و یا به عبارت دیگر، بهره وری سرمایه انسانی، سودآوری سازمان، بازده دارایی و بازده سرمایه را شناسایی می کند. این مطالعه برای شناخت تأثیر معیار های مختلف، داده های مورد نیاز را از 268 پاسخ کارکنان شرکت های SME فعال در تولید پلاستوفوم جنوب شرق تهران جمع آوری کرده است، و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی و نتایج ANOVA و مقادیر ضرایب نشان از تأثیر مثبت و معنادار HRA بر بهره وری سرمایه انسانی، سودآوری سازمان و بازده سرمایه دارد. شواهد نشان می دهد که شرکت های SME در جنوب شرق تهران از مزایای HRA در سازمان آگاه هستند و تنها نگرانی این است که نیاز به اقدامات سریع مدیریتی وجود دارد که با اطلاع رسانی گسترده به همه ی آنها امکان پذیر است. با این حال، HRA هیچ تأثیر معناداری بر بازده دارایی ندارد. این مطالعه به شرکت های SME، دپارتمان منابع انسانی و تصمیم گیرندگان مدیریت کمک می کند تا مفهوم HRA و مزایای آن را برای ایجاد تغییر مثبت در صورت های مالی خود درک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 118
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر شناسایی برخی نقاط همگرایی بالقوه بین کلان داده ها و تکنیک ها و نظریه های گوناگون در حسابداری است. این مطالعه بررسی می کند که چگونه ممکن است کلان داده ها بر محدودیت های داده ای در حوزه های مختلف حرفه حسابداری شامل گزارشگری مالی، سنجش عملکرد، شواهد حسابرسی، مدیریت ریسک، بودجه بندی شرکت ها و تکنیک های مبتنی بر فعالیت فائق آید. همچنین، همگرایی بالقوه بین کلان داده ها و نظریه نمایندگی، نظریه ذینفعان و نظریه مشروعیت تبیین می گردد. این مطالعه نظری، با مرور ادبیات و طرح ایده ها و سؤالات پژوهشی جدید، نقاط همگرایی تازه ای را بین کلان داده ها و حسابداری معرفی می کند. نتیجه گیری، مؤید وجود همگرایی قابل تأمل بین کلان داده ها و حسابداری مبتنی بر این فرض است که داده ها، قلب حرفه حسابداری به حساب می آیند و کلان داده ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته، این ظرفیت بالقوه را دارند که محدودیت های داده ای تکنیک های حسابداری را در انجام برآوردها و پیش بینی ها، مرتفع سازند. بر این اساس، بینش ارزشمندی برای اعضاء جامعه حسابداری و حسابرسی در مورد ظرفیت بالقوه کلان داده ها بعنوان یک ضرورت در دنیای پر هیاهوی کسب و کار فراهم می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 61