نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند، این در حالی است که فضا و محیطی که در آن کودکان به امر آموزش و یادگیری می پردازند، تأثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد. کیفیت و کمیت در طراحی فضاهای آموزشی باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گرفته و طراحی این گونه فضاها با استفاده حداکثری از منابع در بالاترین سطح بهره برداری انجام گیرد، چرا که هدف ایجاد فضای آموزشی مناسب در امر آموزش، یادگیری می باشد و لازمه آن ایجاد تعادلی صحیح و پایدار ما بین سه اصل آموزش و پرورش، فراگیر و فضای آموزشی می باشد. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی بایسته های عوامل محیطی مؤثر بر کودکان یادگیرنده، به روش پژوهش توصیفی (از نوع کتابخانه ای و اسنادی) می باشد و در نهایت در خصوص بهبود و ارتقاء عوامل محیطی مؤثر، به ارایه پیشنهادات در این زمینه پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر اثربخشی مداخله راه حل مدار مددکاری گروهی را بر افزایش تاب آوری و میزان معنویت زنان سرپرست خانوار مورد بررسی قرار داده است. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی و به صورت اجرای پیش آزمون-پس آزمون بر روی دو گروه (آزمایش و کنترل) انجام شد، برای بررسی پژوهش حاضر نظریه های مدل محافظتی تاب آوری و نظریه کاواناخ و گرانت به عنوان مبنا مورد استفاده قرارگرفت. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به ستاد توانمندسازی شهرداری منطقه 5 شهر تهران بود که از میان این افراد به شکل نمونه گیری در دسترس 100 نفر انتخاب شدند و 20 نفر از کسانی که نمره تاب آوری آنها کمتر از میانگین سایر شرکت کننده ها بود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و آزمایش (10 نفر) جایگزین شدند، سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفت این جلسات هفته ای یک بار و به مدت یک و نیم ساعت طبق پروتکل برگزار شد. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون (پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون) بر روی هر دو گروه اجرا شد تا اثربخشی و مقایسه گروه ها مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در تاب آوری و ابعاد آن افزایش یافته است و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان می دهد. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، می توان گفت که مداخله راه حل مدار کوتاه مدت به عنوان یکی از مداخلات مددکاری اجتماعی از قابلیت عملی خوبی در افزایش تاب آوری و میزان معنوی زنان سرپرست خانوار برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

هدف پژوهش تعیین رابطه ابعاد مثلث تاریک شخصیت و تمایزیافتگی با دلزدگی زناشویی زنان خانه دار بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خانه دار عضو شبکه اجتماعی واتساپ ساکن در منطقه 16 شهر تهران بود که از این میان تعداد 200 نفر به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شد. داده های پژوهش به وسیله مقیاس دلزدگی زناشویی (پانیز، 1996)، پرسشنامه ی تمایز یافتگی (اسکوورون و فریدلندر، 1998) و پرسشنامه صفات شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010) جمع آوری شدند. داده های جمع آوری شده به وسیله ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین صفات تاریک شخصیت (ماکیاولی، خودشیفتگی و ضداجتماعی) با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معناداری و بین تمایزیافتگی خود (واکنش هیجانی، جدایی هیجانی، آمیختگی با دیگران و موقعیت من) با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود داشته است (05/0>P). همین طور صفات تاریک شخصیت و تمایزیافتگی خود توانستند 6/31 درصد از پراکندگی دلزدگی زناشویی را پیش بینی نمایند (05/0>P). با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که صفات تاریک شخصیت و تمایزیافتگی خود در دلزدگی زناشویی زنان متاهل نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

نظارت بر عمکرد کارکنان و مسئولان کشور و واکنش نسبت به این تخلفات، باعث کاستن از انجام کارها و یا رفتارهای بد توسط آنان می شود. در مقاله پیش رو به بررسی رابطه بین میزان مذهبی بودن افراد و خانواده آنها و تأثیر بر واکنش آنها نسبت به تخلفات مسئولان از نگاه افکار عمومی پرداخته می شود. روش مورد استفاده برای این پژوهش، پیمایش تلفنی (با استفاده از کامپیوتر) بوده است و جامعه آماری مورد مطالعه کل جمعیت شهری و روستایی کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی احتمالی با حجم نمونه 1000 نفر با استفاده از سیستم شماره گیری تصادفی با آنها تماس گرفته شده است و پرسشنامه از آنها تکمیل شده است. یافته ها حاکی از آن است که «اختلاس و دزدی» و «بی توجهی به مردم و مشکلات اقتصادی آنها» از مهمترین کارها و یا رفتارهای بدی می باشد که در حال حاضر مسئولان کشور انجام می دهند و مردم باید مسئولان را نهی از منکر کرده یا به آنها تذکر بدهند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که بین میزان مذهبی بودن افراد و یا خانواده آنها و اشاره مردم به «مهمترین کار و یا رفتار بدی که مسئولان کشور انجام می دهند» رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که با افزایش میزان مذهبی بودن افراد و همچنین خانواده آنها، درصد افرادی که گفته اند در مواجهه با مسئولان مرتکب شونده کار و یا رفتار بد، به آنها تذکر می دهند، افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر مقایسه کیفیت زندگی و خودکارآمدی بر اساس عملکرد خانواده در دانشجویان بود. روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که از میان جامعه آماری ذکر شده 81 نفر (64 نفر دختر و 17 نفر پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با پاسخگویی به پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسش نامه عملکرد خانواده در این پژوهش شرکت کردند. داده ها در نرم افزار spss نسخه 26 و با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دانشجویان دارای عملکرد خانواده سالم و دانشجویان دارای عملکرد خانواده ناسالم به لحاظ میزان کیفیت زندگی و همه زیرمقیاس های آن تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اما بین میانگین خودکارآمدی عمومی دانشجویان دارای عملکرد خانواده سالم و ناسالم، تفاوت معنادار آماری یافت نشد. با توجه به میانگین ها، در همه متغیرها برتری با دانشجویان دارای عملکرد خانواده سالم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر مقایسه ذهن آگاهی و ابعاد آن بر اساس بهزیستی روانشناختی در دانشجویان بود. روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که از جامعه آماری مذکور، 68 نفر (18 پسر و 50 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با پاسخگویی به پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و سنجش مهارت های ذهن آگاهی در این تحقیق شرکت کردند. داده ها در نرم افزار spss نسخه 26 و با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دانشجویان با بهزیستی روانشناختی بالا و دانشجویان با بهزیستی روانشناختی پایین، به لحاظ میزان ذهن آگاهی و بعد توصیف گری آن تفاوت معنادار آماری وجود دارد که با توجه به میانگین ها، برتری با دانشجویان با بهزیستی روانشناختی بالا است. با توجه به نتایج، بین دانشجویان با بهزیستی روانشناختی بالا و پایین، به لحاظ ابعاد مشاهده گری، تمرکزگری و پذیرش گری، تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که ارتقای مهارت های ذهن آگاهی، می تواند ارتقابخش بهزیستی روانشناختی افراد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 46
نویسنده: 

رحمت پناه سودابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر خوش بینی و بدبینی زنان مطلقه منطقه 5 شهر تهران بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل همه ی زنان مراجعه کننده به کلینیک های شهرداری منطقه 15 تهران در سال 1398 که به تعداد 2809 نفر می باشد. ابتدا طی فراخوان در یکی از کلینیک های منطقه 15 شهر تهران در سال 1399 از زنان مطلقه دعوت به عمل آمد تا در مشاوره گروهی شرکت نمایند. از بین مراجعین یکی از کلینیک های شهرداری منطقه 15 در شهر تهران، 30نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد به شیوه کاملا تصادفی در گروههای آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفت. در این مرحله از پرسشنامه جهت گیری زندگی به عنوان پیش آزمون استفاده شد. سپس بر روی گروه آزمایش پروتکل روانشناسی مثبت نگر طی 12 جلسه انجام شد. سپس پس آزمون گرفته شد. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر خوش بینی و بدبینی زنان مطلقه موثر است. نتیجه گیری: می توان اینگونه نتیجه گرفت که مشاوره گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر می تواند به عنوان یه درمان حمایتی برای زنان مطلقه کاربرد داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 50
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش شامل مربیان (خانم)پیش دبستانی در سال تحصیلی 1400-1399به تعداد 91نفر می باشدکه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مهارت زبان آموزی با 9خرده مقیاس و هویت ملی با 4 خرده مقیاس است. جهت روایی صوری و محتوایی آن از نظر صاحب نظران و متخصصان حوزه کودک و تعلیم و تربیت و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های گرده آوری شده به کمک آمار توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو)مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط آماری قوی بین "تاثیر آشنایی و احترام گذاردن به آداب و رسوم و مناسبت های دینی و ملی مربیان" با ” شکل گیری کسب توانش نسبی زبانی و ارتباطی نوآموزان (مهارت های زبان آموزی نو آموزان )"مشاهده شد (p valeu<0. 05) به عبارت دیگر با افزایش آشنایی و احترام گذاردن به آداب و رسوم و مناسبت های دینی و ملی مربیان مولفه شکل گیری کسب توانش نسبی زبانی و ارتباطی نوآموزان افزایش پیدا میکند؛ همچنین بین تحصیلات مربیان و هویت ملی آنها و مهارت زبان آموزی نوآموزان ارتباط معناداری وجود ندارد. (p valeu>0. 05)

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

ظاهر بخش مهمی از هویت فرد است و در موقعیت های اجتماعی بلافاصله در برخورد با دیگران نمایان می شود، بنابراین اهمیت آن بسیار بارز است. هدف از این مطالعه، مقایسه بازشناسی حالت هیجانی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد غیرمتقاضی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل تمامی متقاضیان جراحی زیبایی در سال 1399 شهرستان رشت بود. نمونه شامل 200 نفر (100 نفر متقاضی جراحی زیبایی و 100 نفر غیرمتقاضی ) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل مقیاس بازشناسی حالات هیجانی چهره بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین دو گروه در زمینه بازشناسی حالت هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین یافته های این مطالعه در ریشه یابی مشکلات روان شناختی افراد متقاضی جراحی زیبایی می بایست در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 155
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر، بررسی و تعیین اثر بخشی گشتالت درمانی بر ابراز وجود دختران دبیرستانی بیرجند بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان بیرجند می باشد. روش نمونه گیری در دسترس خواهد بود. بدین گونه که ابتدا آزمون ابراز وجود بین 70 نفر از دانش آموزان اجرا گردید و سپس بر اساس نتایج این آزمون 30 نفر از دانش آموزانی که در ابراز وجود دو انحراف معیار پایین تر از میانگین نمره 60 داشتند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 15 نفر قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض 8 جلسه آموزش گشتالت درمانی قرار گرفت ولی گروه کنترل تحت آموزش قرار نگرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه های ابراز وجود گمبریل و ریجی(فرم کوتاه)(1975) بود. داده های خام با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که گشتالت درمانی موجب افزایش ابراز وجود در بین دانش آموزان شهر بیرجند شده است. در نتیجه گشتالت درمانی در افزایش ابراز وجود و کاهش احساس تنهایی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر بیرجند تاثیر مثبت داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 54
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

از اَوان کار تعلیم وتربیت، انسان نیز از روش های گوناگون مدیریت در امر آموزش، بهره برده است؛ اما از آن جایی که، با گام نهادن در قرن بیست و یکم، با دنیایی از تغییرات در زمینه های مختلف مواجه شده ایم، تحولات اجتماعی جدید، تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه، من جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد کرده است، که خود به خود نیازهای جدیدی راهم در بر داشته است. لذا برای پاسخ گویی به این نیازهای جدید افراد جامعه، تغییر و تحول در روش های مدیریت مدارس و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی در کنار الگو برداری از روش های سنتی، بویژه در مقطع ابتدایی و تلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس، امری لازم و ضروری است. در این راستا، سرعت، قدرت، و دقت عمل و افزایش فرآورده های انسانی و صنعتی، نیاز به نیروی هماهنگ کننده متفکر و وارسته ای به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه ریزی درست بین همه اجزا و امکانات، هماهنگی ایجاد نماید. در این پژوهش بوسیله تحقیقات کیفی و زمینه ای و بهره گیری از داده های موجود و منابع اطلاعاتی گوناگون و تحلیل و بررسی تمام موارد، ساختار و رویکرد مدیریت آموزشی متناسب با نیاز های روز جامعه بیان شده است و به منظور بهبود فراگرد و فرایند مدیریت مدارس ابتدایی و همچنین واکاوی ضرورت و اهمیت استفاده از شیوه های نوین مدیریتی، دیدگاه ها و نظریات گوناگون در این زمینه بررسی شده و راهکار هایی به منظور بهبود معضلات موجود در زمینه مدیریت مدارس ابتدایی، ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 43
نویسنده: 

قناطیر سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمده، درمانی نوین و یکپارچه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اهواز می باشد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون در دو گروه آزمایشی و گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اهواز بود که تعداد 32 زوج به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم (1983) استفاده گردید. همچنین در 10 جلسه ی 60 دقیقه ای طرحواره درمانی فقط به گروه آزمایش، آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون Paired sample t test استفاده شد. نتایج نشان داد طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین تاثیر مثبت و معناداری دارد. . پس می توان از این نتایج در مشاوره های پیش از ازدواج و مراکز مشاوره استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 85
نویسنده: 

یکتا محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به رژیم غذایی براساس ویژگی های شخصیتی، تصویر بدنی و شاخص توده بدنی در بین افراد 18 تا 35 سال بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در سال تحصیلی 1400-1399 بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش به رژیم غذایی جورجیولوبرا (2014)، فرم کوتاه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (1986)، پرسشنامه فرم بدن روزن (1996) بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد گرایش به رژیم غذایی با تصویر بدنی، روان نژندی، همسازی، وظیفه شناسی و BMI دارای رابطه ای معنادار بوده اما با دو ویژگی برونگرایی و گشودگی به تجربه رابطه ای نشان نداد. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر تصویر بدنی با بتای 408/0-و متغیر شاخص توده بدنی نیز با بتای 224/0-، هر دو به طور منفی در گرایش به رژیم غذایی تأثیر معناداری دارند. به طور کلی متغیرهای "تصویر بدنی و BMI" بر مقدار پیش بینی پیروی از رژیم غذایی، تاثیر معناداری را اعمال می کنند، پس در درجه اول متغیر تصویر بدنی بیشترین تأثیر را در گرایش به رژیم غذایی دارد. در درجه دوم نیز متغیر شاخص توده بدنی در گرایش به رژیم غذایی تأثیر معناداری داشته است. بنابراین توجه به این متغیرها به مشاوران تغذیه، متخصصان بهداشت و سلامت روانی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس هوش معنوی و بهزیستی روانی درمادران کودکان استثنایی شهر بجنورد بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر، جامعه آماری را کلیه مادران کودکان استثنایی شهر بجنورد تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه های عملکرد خانواده (FADQ)، هوش معنوی (SIQ) و بهزیستی روانی(PWBQ) بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بهزیستی روانی و هوش معنوی با عملکرد خانواده رابطه مثبت ومعنادار داشتند. هوش معنوی و بهزیستی روانی 44 درصد از واریانس مربوط به عملکرد خانواده مادران را پیش بینی کردند که بهزیستی روانی سهم بیشتری در عملکرد خانواده مادران داشت. با توجه به نتایج به دست آمده اهمیت توجه به هوش معنوی و بهزیستی روانی در عملکرد خانواده بیش از پیش احساس می شود. به نظر می رسد که عملکرد خانواده تحت تأثیر عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 71
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

متغیرهای روان شناختی یکی از عوامل مهم گرایش افراد به جراحی زیبایی است. هدف از این مطالعه، مقایسه کمال گرایی و عاطفه مثبت و منفی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل تمامی متقاضیان جراحی زیبایی در سال 1399 شهرستان رشت بود. نمونه شامل 200 نفر (100 نفر متقاضی جراحی زیبایی و 100 نفر غیرمتقاضی ) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل مقیاس کمال گرایی و پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین دو گروه در زمینه کمال گرایی و عاطفه مثبت و منفی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین یافته های این مطالعه تلویحات مهمی در ریشه یابی مشکلات روان شناختی در این افراد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

تربیت مربیان شایسته یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان می باشد، به گونه ای که محتوای تمامی اسناد و دستورالعمل ها نشان دهنده ی عمق توجه و اقدامات آنان است. در واقع از مهم ترین عواملی که برای یادگیری و پرورش صحیح کودک علاوه بر فضای آموزشی و امکانات موثر است، مربی دلسوز، باتجربه و متخصص می باشد. مربی کارآزموده امکان رشد و پیشرفت کودکان را در هر زمینه ای فراهم می کند، به همین دلیل در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا شایستگی های لازم مربیان در این دوره مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای یا اسنادی و با استفاده از منابع مکتوب گردآوری شده، نتایج حاکی از آن است که توانمند کردن مربیان مهدهای کودک به دانش و مهارت های تخصصی، نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، و بهره مندی از دانش های به روز و کاربردی در این زمینه، در نهایت منجر به تربیت کودکانی با سطح عملکرد بالا خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 48
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

امروزه مدارس در کنار انتقال دانش اهمیت زیادی برای آموختن و یادگیری تفکر به دانش آموزان قائل هستند؛ بنابراین هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش فلسفه بر باورهای فراشناختی، تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانش آموزان ابتدایی بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. حجم نمونه پژوهش 62 نفر بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 31 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه باورهای فراشناختی ولز و کاترایت-هاتون (2004)، آزمون سنجش تفکر انتقادی ساسو (2013) و مقیاس خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) بود. آموزش فلسفه در 12 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس در قالب نرم افزار spss22 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش فلسفه بر باورهای فراشناختی، تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانش آموزان اثر معناداری داشت (01/0p< ). با توجه به نتایج، آموزش فلسفه به کودکان می-تواند بر ظرفیت شناختی و فراشناختی کودکان موثر باشد بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی کودکان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه با افزایش بیماری های قلبی میزان انجام جراحی باز قلب بر روی بیماران مبتلا به بیماری های قلبی افزایش یافته است. اغلب بیماران هنگامی که با جراحی مواجهه می شود، سطوح بالایی از اضطراب ناشی از ترس جراحی و بیهوشی را از خود نشان می دهند. یکی از درمان های مورد استفاده برای کاهش اضطراب و افسردگی بیماران قلبی بستری در بیمارستان، درمان مبتنی بر واقعیت مجازی است که این مطالعه با هدف بررسی تاثیر این شیوه درمانی بر روی اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران قلبی قبل از عمل جراحی باز قلب صورت گرفته است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی می باشد. در این مطالعه30 نفر از بیماران در انتظار عمل جراحی باز قلب در 2 گروه مداخله و کنترل شرکت کردند. در این مطالعه از روش دو سویه کور استفاده شد به این صورت که فردی به جز پژوهشگر اقدام به جمع آوردی داده ها از طریق پرسشنامه نمود و پزوهشگر اطلاعاتی در رابطه با جواب های پرسشنامه بیماران نداشت. بیماران در گروه مداخله در9 جلسه 15 دقیقه به تماشای فیلم های360درجه واقعیت از طریق عینک واقعیت مجازی پرداختند. آزمودنی ها پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانیHADS ( زیگمونت و اسنایت، 1983) را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها ی جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با کمک از نرم افزار spss ورژن 23تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب بیمارستانی و افسردگی بیمارستانی تاثیری معناداری داشت (p<0/001) و تاثیر این درمان در مرحله پیگیری نیز باقی مانده است(p<0/001). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان واقعیت مجازی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران قبل از عمل جراحی باز قلب داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

تولد فرزند با نوعی از معلولیت ذهنی، جسمی، احشایی یا ترکیبی از آنها، فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی زیادی بر خانواده آنها می گذارد. اثرات این مساله صرفا تاثیر گذاری روی نحوه ارتباط بین کودک معلوم و سایرین نیست، بلکه ارتباط متقابل افراد خانواده به نحو عمیقی تحت تاثیر این مساله قرار می گیرد. مفهوم سلامت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است که شامل ذهن خوب، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و خودشکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی است. امید، یکی از ویژگی های زندگی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خانواده های دارای فرزند معلول بر میزان سلامت روان و امید به زندگی خانواده است. مطالعه حاضر که از نوع مطالعه مروری است در جستجوی اولیه، تعداد 64 مقاله استخراج شد که پس از حذف موارد تکراری و عدم تطابق داشتن موضوع و چکیده 35 مقاله برگزیده شد. پذیرفته شدن فرزندان معلول توسط اطرافیان باعث می شود خانواده از فشار های ناشی از آن در امان بماند و همچنین سلامت خانواده و امید به زندگی در آن خانواده سیر نزولی نداشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 105
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین استرس والدگری و سبک زندگی با بهزیستی روانی در مادران کودکان استثنایی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را تمامی مادران کودکان استثنایی شهر بجنورد را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 90 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه های رضایت زناشویی(MSQ)، استرس والدگری(PSI)، سبک زندگی(LSQ) و بهزیستی روانی ریف(PWBQ) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین استرس والدگری با بهزیستی روانی، بین رضایت زناشویی با بهزیستی روانی، بین سبک زندگی با رضایت زناشویی و بین استرس والدگری بارضایت زناشویی رابطه معنادار وجود داشت(01/0 p<)، اما بین سبک زندگی با بهزیستی روانی رابطه معنادار نشد (05/0p>). همچنین، مسیرهای غیرمستقیم سبک زندگی با بهزیستی روانی با نقش واسطه رضایت زناشویی و نیز رابطه استرس والدگری با بهزیستی روانی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی معنادار شدند(01/0 p<). براساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام بزرگی در شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهزیستی روانی مادران کودکان استثنایی به شمار می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 53
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین سهم گذشت، صمیمیت، امید و سخت رویی زنان خواهان طلاق با علائم روان تنی شهر تهران در پیش بینی کیفیت زندگی آنها انجام شده است. به این منظور تعداد 160 نفر از زنان که به دادگاه های خانواده سراسر تهران برای طلاق مراجعه کرده بودند و علائم روان تنی داشته اند (پس از کسب نمره مورد نظر از پرسشنامه علائم روان تنی وارد پژوهش شدند) با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه های گذشت، صمیمیت، امید، سرسختی و کیفیت زندگی در اختیار آنها قرار گرفت و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد گذشت، صمیمیت، امید و سخت رویی می توانند پیش بین خوبی برای کیفیت زندگی زنان خواهان طلاق باشد. در نتیجه برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنها می توان به آموزش متغیرهای پیش بین پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 65
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف کلی از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر هوش موسیقیایی بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان در سال 1400بود. پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان شهرستان زاهدان بود. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع در دسترس بود، به این صورت که از بین مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد؛ این مدرسه 2 کلاس اول داشت که به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر پکیج آموزشی هوش موسیقیایی و پرسشنامه های محقق ساخته کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) بود. روایی مورد تایید اساتید و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها در سطح مطلوبی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که متغیر هوش موسیقیایی باعث شده که کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی (نمره ریاضی) دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس شهرستان زاهدان در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در قیاس با گروه کنترل افزایش پیدا کند.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 183
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

بحران اولین نوزاد، بحران جدی است، فشار روانی زناشویی که بچه همراه خود دارد، غالبا مربوط به تقابل دقیق انتظارات همسران نسبت به سرپرستی مشترک بچه و واقعیت های تقسیم مسئولیت ها پیش بینی نشده است. یک نوزاد مسیر حرکت خانواده را عوض می کند. زمانی بود که توجه شما تنها معطوف به یکدیگر بود، اما حالا تمام این توجه به یک نوزاد جلب شده است. تولد فرزند حادثه ای است که خواه ناخواه بر روابط خانوادگی و زناشویی اثر می گذارد و البته طبیعی است که این تغییر در مورد فرزند اول و در زوج های جوان بیشتر به چشم بخورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تولد اولین فرزند بر روی روابط جنسی زوجین و رضایت های زناشویی است. در زندگی، فرد با چالش های مختلفی رو به رو می شود و یکی از آن چالش ها تولد اولین فرزند است که والدین با آگاهی از چرخه زندگی و ورود به مرحله والد شدن خود را آماده برای این مرحله از زندگی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اعتماد در روابط نزدیک بین فردی زوجین رضایت مند و دارای تعارض زناشویی است. و روش آن توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری آن را زوجین ساکن شهر اندیمشک تشکیل می دهند که یک سال از ازدواج آن ها گذشته است. نمونه آن شامل، 100 زوج (50 زوج رضایت مند و 50 زوج دارای تعارض(است که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار آن پرسش نامه اعتماد در روابط نزدیک بین فردی(والگن، 2011)، و پرسش نامه رضایت زناشویی هودسن با قابلیت اطمینان به ترتیب 833/0و 76/0 (آلفای کرونباخ) است و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس نشان می دهد که بین زوجین رضایت مند و دارای تعارض زناشویی در میزان اعتماد در روابط بین فردی تفاوت معناداری وجود دارد و زوجین دارای تعارض، اعتماد در روابط بین فردی کمتری را نسبت به زوجین رضایتمند در روابط نزدیک بین فردی زناشویی خود احساس می کنند. علاوه بر آن، اعتماد در روابط بین فردی در بین زنان و مردان نیز به طور معناداری متفاوت است. در تبیین این نتیجه می توان گفت که ساختار یک خانواده متعادل بر پایه روابط نزدیک بین فردی زناشویی صحیح استوار است. یکی از عواملی مهم دراستحکام این رابطه اعتماد در روابط نزدیک بین فردی زوجین است. نتیجه گیری: در جوامع امروزی شاهد تغییراتی در ساختار خانواده، همچون تغییر در الگوهای تقسیم مسؤولیت و قدرت و افزایش تساوی گرایی میان زوجین بوده ایم، اما این تغییر ساختاری هنوز با باورهای جنسیتی در مورد نقش ها در خانواده همراه نیست. این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و شکست های عاطفی به تبع آن نارضایتی در زوجین به خصوص در میان جامعه زنان است. به گونه ای که در تبیین اعتماد در روابط نزدیک بین فردی زوجین رضایت مند و دارای تعارض زناشویی، تفاوتهای ویژه ای دیده می شود شایسته است عملکرد زوجین درمورد ایجاد اعتماد در روابط نزدیک بین فردی مورد توجه خاص قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 78
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  62
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

زمینه و هدف: در عصر حاضر بسیاری معتقدند که عوامل بیولوژیک، تأثیر زیادی در شکل گیری نقش های جنسیتی زن و مرد در سطح جامعه دارند و ویژگی های متفاوتی را به رهبران زن و مرد نسبت می دهند. لازم به ذکر است که این تفاوت ها غالباً به جنس بیولوژیکی آن ها نسبت داده می شود. اخلاق مراقبت، چهارچوب های عام اخلاقی را موردپذیرش قرار نمی دهد و تأکید دارد که فاعل اخلاقی و احساسات بر قضاوت اخلاقی اثر دارد. با درنظرگرفتن تأثیر احساسات بر قضاوت، تحقیق پیش رو به بررسی تجارب سوپروایزرهای آموزشی زن از ویژگیهای برتر رهبری زنان در بیمارستان های شهر کرمانشاه می پردازد. مواد و روش ها: رویکرد مطالعه ی حاضر کیفی و استراتژی آن پیش روایت بود. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و از طریق تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: مضامین فرعی برای مضمون اصلی ویژگی های برتر زنان رهبر شامل ویژگیهای فردی و اخلاق مراقبت بود. نتیجه گیری: بیمارستان های امروز، به سوپروایزرهای آموزشی حرفه ای نیاز دارند که دارای توانایی مدیریت تضادهای اخلاقی پیچیده باشند. آگاهی سوپروایزرهای آموزشی در خصوص ارزش های حرفه ای جهت آمادگی در زمینه ی رفع چالش های رهبری ناشی از اخلاق مراقبت، بر اساس روش های اخلاقی و حرفه ای ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روان شناختی کودکان دبستانی بر اساس مؤلفه های والدگری (مشارکت والدین و حمایت از خودپیروی) پدر و مادربود. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. گروه نمونه 339 دانش آموز (164 دختر، 175 پسر) پایه پنجم و ششم شهر شیراز بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی کودکان اپری و همکاران و مقیاس ادراک والدگری گرولنیک را تکمیل کردند. یافته ها: تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد هر دو مؤلفه ی مشارکت پدر و مادر بهزیستی روان شناختی کودک را پیش بینی می کنند. اما مؤلفه ی ادراک حمایت از خودپیروی در مورد هیچ یک از پدر و مادر در این گروه سنی قادر به پیش بینی بهزیستی روان شناختی نمی باشد. نتیجه: باتوجه به اینکه ادراک مشارکت والدین، توانست بهزیستی روا شناختی کودک دبستانی را پیش بینی کند، بایستی صرف وقت با کیفیت برای فرزندانو مشارکت در امور آنها تقویت شود. توصیه می شود کهبرای این منظور، آموزشهایی درباره ی چگونگی گذراندن زمان با کیفیت، به پدران و مادران داده شود تا این ادراک در کودکان تقویت شده و سبب افزایش بهزیستی روان شناختی آنان گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مقدمه: عوامل مختلفی با شروع و تداوم مصرف مواد ارتباط دارند که یکی از این عوامل اختلالات شخصیت و وجود یا عدم وجود نشانه های روانی در افراد می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت نسبی نشانه های روانی در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی وابسته به اپیوییدها و غیروابسته به اپیوییدها انجام شده است. روش کار: در این مطالعه تعداد 66 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی وابسته به اپیوییدها و 66 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی غیروابسته به اپیوییدها ار نظر نشانه های روانی از طریق پرسشنامه SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند. تشخیص اختلال شخصیت مرزی و وابستگی به اپیوییدها طبق مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته بر مبنای DSM-IV-TR صورت گرفت. . این بیماران از مراجعین سرپایی به مطب خصوصی روانپزشک و همچنین مرکز ترک اعتیاد مهر در شهرستان ملایر در سال 1399 انتخاب شدند. خصوصیات دموگرافیک بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نر افزار SPSS و آزمون های t-Test، MANOVA، Post hoc t-Test و مجذور کای انجام شد. یافته ها: از میان فاکتورهای دموگرافیک بین وابستگی به اپیوییدها و سن، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل ارتباط معناداری وجود داشت. بین وابستگی به اپبوببدها و نشانه های روانی وسواس، حساسیت بین فردی و روان پریشی ارتباط مثبت دیده شد. در این مطالعه وابستگی به اپیویید ها با افسردگی، اضطراب، فوبیا، خودبیمارانگاری، خصومت و پارانویا ارتباط منفی داشت. همچنین ارتباطی بین نمره GSI و وابستگی به اپیوییدها در حضور فاکتورهای دموگرافیک مشاهده نشد. بحث: در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، وابستگی به اپبوییدها با افزایش سن، کاهش میزان تحصیلات و تجرد افزایش می یابد؛ همچنین احتمال وجود نشانه های وسواس، روان پریشی و حساسیت بین فردی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی وابسته به اپیوییدها بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استدلال ورزی اخلاقی با صلاحیت کار معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری در برگیرنده ی همه ی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل در سال تحصیلی1400-1399 بود که تعداد آنها 686 نفر بودند و روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ا ی بود. همچنین برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 247 بدست آمده بود که به سوالات پرسشنامه های (استدلال ورزی اخلاقی و صلاحیت کار) جواب دادند و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد بین رهبری اخلاقی و سواد اخلاقی با رفتار شغلی رابطه مثبت و معناداری می باشد بین استدلال ورزی اخلاقی و صلاحیت کار معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 35/0 است و استدلال ورزی اخلاقی توان پیش بینی تغییرات صلاحیت کار معلمان را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است و از ویژگی های بارز آن می توان به آسیب های شناختی به ویژه آسیب در کارکردهای اجرایی اشاره کرد. از میان عناصر کارکردهای اجرایی، توجه و حافظه کاری به طور ویژه ای با افسردگی مرتبط هستند. هدف: هدف پژوهش حاضر تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر توجه و حافظه کاری فضایی افراد با علائم افسردگی بود. روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، همراه با گمارش تصادفی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای علائم افسردگی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی در شهر اصفهان در سال 1400 بود که از طرف متخصصین، تشخیص اختلال افسردگی اساسی دریافت کردند. 30 نفر از افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک و مجموعه ارزیابی عصب روانشناختی کمبریج، و جهت بهبود توجه و حافظه کاری آزمودنی های گروه آزمایش، از بسته توانبخشی شناختی رهاکام در 10 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه استفاده شد. داده های پژوهش به روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه سبب بهبود کارکرد توجه، حافظه کاری فضایی و علائم افسردگی شده است (P<0. 05). نتیجه گیری: توانبخشی شناختی رایانه ای روشی موثر برای بهبود کارکردهای شناختی بوده و می توان از این روش در کنار درمان های دارویی و روانشناختی جهت بهبود عملکرد افراد مبتلا به افسردگی بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی دقیق رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه دختران و مادران آنها صورت گرفته است. روش: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1399-1398 و مادران آنها بود که از میان آنها200 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار یانگ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و همبستگی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه دختران و مادران آنها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(01/0>P). به نحوی که می توان براساس طرحواره مادران پیش بینی نمود در آینده دختران آنها کدام طرحواره ها را خواهند داشت. نتیجه گیری: در این مطالعه انتقال بین نسلی طرحوراه های ناسازگار مادران و دختران مورد تائید قرار گرفت. این یافته اهمیت توجه به سلامت روان مادران را مطرح می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 98
نویسنده: 

رباطی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی با سلامت عمومی دانش آموزان متوسطه دوره دوم منطقه 4 شهر تهران بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم منطقه 4 شهر تهران به تعداد 3500 نفر در سال 1397 تشکیل دادند که در قالب طرح پژوهش همبستگی، تعداد 250 نفر به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین آنان انتخاب شدند و مقیاس تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و کرایج (1999و مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ(1979) را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد هرچه قدر میانگین راهبرد مثبت تنظیم هیجانی بالاتر و راهبرد منفی تنظیم هیجانی پایین تر باشد سلامت عمومی شرایط بهتری دارد. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی نشان داد که تنظیم هیجانی بهتر و مهارت های فراشناختی مطلوب تر سلامت عمومی را افزایش می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 42
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  323
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 323
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

انسان موجودی اجتماعی است و برای بقا و زندگی نیازمند ارتباط با دیگران است؛ این ارتباط امروزه به صورت روابط اجتماعی مطرح شده است و با اینکه ارتباط اجتماعی یک نیاز جدا نشدنی از هر فردی می باشد اما ممکن است بعضی افراد بنا به دلایلی مانند داشتن سکوت گزینشی، نتوانند ارتباط مفیدی برقرار کنند و همیشه با این موضوع دست و پنجه نرم کنند و حتی به خود تلقین کنند که برای زندگی نیازی به دیگران ندارند و در غار ترس خود پنهان می شوند. اختلال سکوت گزینشی از مهمترین آسیب های اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر فعالیت های انسان به صورت اجتماعی محقق می شود، فردی که سکوت گزینشی دارد، در تمامی زمینه های اجتماعی دچار مشکل خواهد شد. این پژوهش به تعریفی جامع سکوت گزینشی، شناسایی و راهکارهای بهبود و درمان این اختلال و تأثیرگذاری آن در فرد و اجتماع پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش والدینی هستند که در حال درمان اختلال سکوت گزینشی فرزندشان هستند یا طول درمان را گذرانده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

چاقی از عواقب نامطلوب تغییر در رفتار و شیوه زندگی در سال های اخیر می باشد. تحقیقات نشان میدهد که علاوه بر افزایش بیمارهای مزمن در افراد چاق، این افراد با درصد بیشتری به اختلالات روان پزشکی از جمله اضطراب و افسردگی دچار می باشند. این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش وزن و افسردگی افراد مبتلا به چاقی انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش ازمون – پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد بود. از بین داوطلبان زن و مرد واجد شرایط(داشتن وزن بالا بر اساس نمایه توده بدنی، نداشتن بیماری جسمانی و روانی حاد، عدم بارداری، نداشتن برنامه کاهش وزن دیگر) تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش(15نفر) و گروه شاهد(15نفر) اختصاص یافتند. اطلاعات با استفاده از محاسبه نمایه توده بدنی و آزمونDASS جمع آوری گردید. گروه ازمایش با استفاده از پروتکل درمانی کوپر و فیربورن در طی 3ماه(12جلسه) در دو فاز کاهش وزن و ابقای وزن در هر جلسه 50-45 دقیقه ای مورد مداخله قرار گرفت. گروه شاهد مداخله ای دریافت نکردند. پس از پیان جلسات پس ازمون به عمل آمد و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل کواریانس چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی – رفتاری علاوه بر کاهش وزن و ابقای آن، به بهبود و کاهش افسردگی منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 53
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر استرس ادراک شده، امیدواری و کیفیت زندگی در مادران کودکان طیف درخودمانده ( اتیسم ) انجام شد. طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری را کلیه مادران کودکان در خودمانده در ﺳ ﻨ ﻴ ﻦ ﺑ ﻴ ﻦ 20-40 ﺳ ﺎ ل تمامی مراکز اتیسم شهر مشهد را تشکیل دادند که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند گروه درمان به مدت 11 جلسه هفتگی مداخله دریافت کرد. ابزار استفاده شده در پژوهش پرسشنامه استرس ادراک شده، امیدواری اشنایدر، کیفیت زندگی سازمان بهداشت بودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از آزمون مانکوا نشان داد که با کنترل پیش آزمون در نتایج پس آزمون گروه ها تفاوت معنا داری وجود داشت (001/0p<). بنابراین با یک اطمینان 95 درصدی میانگین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای استرس ادراک شده، امیدواری وکیفیت زندگی متفاوت است. بر اساس نتایج پژوهش واقعیت درمانی به شیوه گروهی موجب کاهش استرس ادراک شده، افزایش امیدواری و افزایش کیفیت زندگی درگروه آزمایشی در مقایسه باگروه کنترل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به شبکه های مجازی بر اساس جو عاطفی خانواده و بهزیستی روانشناختی بوده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های شهر مشهد می باشند که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تأیید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که اعتیاد به شبکه های مجازی با سطح اطمینان 95 درصد و p<0. 005 بر اساس جو عاطفی خانواده و بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل مشکلات معلمان در تدوین طرح درس می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم شهر اشتهارد در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 260 نفر می باشد. برای تعیین نمونه آماری، جدول کرجسی و مورگان مورد استفاده قرار گرفت و 155 پرسشنامه جمع آوری شد و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است که با استفاده از ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه شد. در تدوین پرسشنامه روایی صوری و محتوا به کار رفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 974/0 محاسبه شد. در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تحلیل توصیفی داده ها و آمار استنباطی از رگرسیون خطی و آزمون T تک گروهی و آزمون خی دو استفاده شد. لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل های آماری از نرم-افزار آماری spss استفاده شده است. با مطالعه پیشینه نظری پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع 4 عامل فردی، انگیزشی، شناختی و مدیریتی به عنوان مشکلات معلمان در تدوین طرح درس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل شناختی، انگیزشی، مدیریتی و فردی در تدوین طرح درس در بین معلمان مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم شهر اشتهارد نقش دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین عوامل جمعیت شناختی فقط جنسیت در میان معلمان تفاوت معناداری وجود دارد و عوامل دیگر مانند (سن، تحصیلات، سابقه تدریس، وضعیت تاهل و وضعیت استخدامی) در میان معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد. از این جهت جنسیت می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده در تدوین طرح درس مطرح گردد و عوامل دیگر مانند (سن، تحصیلات، سابقه تدریس، وضعیت تاهل و وضعیت استخدامی) نمی تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده در تدوین طرح درس مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 84
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

آنچه که از نظر خوانندگان می گذرد مقاله ای است که به منظور آشنایی با مهندسی تکنولوژی هیجان با توجه به طرح و محاسبه، ساخت سازه های ابتکارانه برای تولید هیجان بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه ها و با توجه به شرایط خاص ایران و جهان تهیه شده است. مهندسی تکنولوژی هیجان پاسخ مناسب برای جامعه ای جوان و پر انرژی برای تولید سلامت و تخلیه درست و سالم انرژی انسانهاست چرا که مهندسی برای ایجاد شرایطی آسان و کارآمد برای تفریحی سالم برای ارتقاء و رشد اجتماعی سالم می باشد. این فرآیند باعث شکوفایی استعدادهای نهفته می شود و کارکرد ذهن را افزایش داده و می توان انرژی هر فرد را با توجه به مهندسی تکنولوژی هیجان و خلق کردن سازه های توسط مهندسین تکنولوژی هیجان به سمت رشد و بالندگی نیروی انسانی سوق داد و از استقبال جوانان از مواد مخدر و داروهای روانگردان و سایر مواد نیرو زا و هیجانی جلوگیری نمود و از این رو به پیشرفت و رشد سلامت جامعه بشریت کمک شایانی نمود. همان طور که عقل سالم در بدن سالم اهمیت دارد هیجان و مهندسی تکنولوژی هیجان در جامعه اهمیت زیادی دارد اما متأسفانه به این امر توجه خاصی نشده است لذا در این مقاله به بررسی اهمیت هیجان در جامعه و تأثیرات آن در رشد و بالندگی و سلامت افراد جامعه و همین طور نیاز مبرم به شاخه ای از علم مهندسی به نام مهندسی تکنولوژی هیجان از زیر شاخه مهندسی پزشکی پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 158
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

بازی درمانی کاربرد موقعیت های بازی در یک زمینه درمانی است. بازی درمانی شرایطی را فراهم می کند تا کودکان بتوانند با استفاده از روش های سالم احساسات و هیجانات خود را کشف کنند و آنها را بروز دهند. این کار می تواند به صورت فردی و گروهی انجام شود. در بازی درمانی، مشاور به عنوان درمانگر است اما این کار توسط والدین نیز می تواند صورت گیرد که تأثیر آن کمتر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازی درمانی در تقویت مهارت های یادگیری شناختی کودکان است. روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفی-تحلیلی می باشد. کودکی که در جستجوی قدرت است، معمولاً در بازی نقش رهبر، رئیس، فرمانده یا حتی نقش مدیر مدرسه را بازی می کند یا یک کودک پرخاشگر ممکن است در بازی، عروسک هایش را بزند یا اسباب بازی هایش را بشکند که ازطریق بازی درمانی می توان به بهبود آن کمک کرد. پرخاشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازی کودک نمایان می شود. کودک پرخاشگر ممکن است به وسیله چاقو یا قیچی بر میز و اسباب بازی ها حمله کرده و محیط را به یک میدان جنگ تبدیل کند. در واقع کودک دنیای خود را با اسباب بازی هایی که در دسترس دارد، فرافکنی می کند. از این رو می توان گفت که بازی در مانی هم در مهارت های یادگیری کودکان و هم در کنترل مهارت های اجتماعی کودکان نقش پررنگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 192
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  562
چکیده: 

خانواده درمانی مداخله ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضای خانواده بهبود یابد. درخانواده درمانی هدف درما نگر، شنا سایی مشکل، بررسی روابط بین اعضای یک خانواده، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده ازتکنیک موجود و تخصصی است. خانواده ازمشکلات متعددی همچون اختلافات زناشویی، مشکل در ارتباط با فرزند نوجوان، افت تحصیلی فرزندان، ازدواج فرزندان، اعتیاد یکی از والدین، مشکلات رفتاری فرزندان خردسال، مشکلات اخلاقی والدین و یا فرزندان و یا غیره رنج می برند. اختلافات زناشویی یکی از مشکلاتی است که خانواده امکان دارد از آن رنج برد.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 562
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

هنردرمانی شامل واسطه های هنری است که از طریق آن درمان جو می تواند درون خودرا آشکار نماید و درمانگر نیز در مقابل، قادر است رفتار او را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کند. «هنر» می تواند ظهور تجارب و احساسات درونی را سبب شود. تجارب و احساسات درونی ایی که گاه به شکل بی نظم ممکن است ابراز شود؛ در فرآیند هنر، به شکل منظم تری خود را نشان می دهند. مواد هنری، وسایل قابل لمسی را در اختیار ما می گذارند که جنبه های آگاهانه و ناآگاهانه فرد را نشان می دهند. این واسطه های هنری در واقع بهانه ای است که درمانگر بتواند درمانجو را مورد مطالعه قرار دهد. یکی از ویژگی های هنر درمانی این است که امکان کار با گروه های مختلف را فراهم می سازد و تمامی گروه های سنی از کودک تا مسن را تحت پوشش قرار می دهد. براساس نظریه هنردرمان ها، کارهنری علاوه بر بالفعل کردن توانایی های درونی فرد، تعادل وهماهنگی بین انرژی های فیزیکی و احساسی ایجاد می کند و فعالیتی التیام آور و تسکین دهنده است

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 252
نویسنده: 

کریمی فرد صدیقه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  864
چکیده: 

بعد از همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، کشورهای مختلف به منظور جلوگیری از انتشار این ویروس دست به تعطیلی مراکز و موسسات مختلف زدند. در این میان آموزش نیز به صورت مجازی و به دور از فضای مدرسه و معلمان و در خانه پیگیری می شود. این دور بودن از فضای مدرسه و معلمان مشکلات آموزشی را برای دانش آموزان فراهم کرده است. در آموزش مجازی بر خلاف آموزش حضوری که معلمان نقش اساسی را در آموزش ایفا می کردند، والدین نقش مهم و پررنگی به خود گرفته اند. بنابر آنچه بیان شد هدف مطالعه حاضر بررسی نقش والدین در آموزش مجازی در دوران کرونا با تکیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی چرا که این راهبردها منجر به بهبود یادگیری دانش آموزان می شود و همچنین قابل یادگیری و آموزش می باشند. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای Irandoc وMagiran، SID، PubMed، Sciencedirect, Google Scholar صورت گرفت. از میان مقالات مرتبط ترین مقالات و متونی که مرتبط با والدین، کرونا، یادگیری خودتنظیمی و آموزش مجازی بود، برگزیده شدند و یافته های متون سپس مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی حاصل از منابع به دست آمده نشان داد که والدین باید بتوانند به عنوان همیاری برای معلمان در محیط خانه، شرایط و فضایی نظارتی و حمایتی نسبت به دانش آموزان در امر آموزش فراهم کنند و سعی در آموزش و یادگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، جهت بهبود آموزش و یادگیری فرزندان خود نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 864
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

آموزش به عنوان یکی از ابعاد مهم پیشرفت اجتماعی در هر کشوری اهمیت بالایی دارد؛ در آموزش وپرورش، معلم از مهم ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تعلیم و تربیت به شمار می آید. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران به کرات بر لزوم توجه به ساز وکارهای جذب، توانمندسازی و ویژگی های مطلوب عمومی برای معلمان تاکید شده است. در این راستا یکی از شکاف های پیش روی، مدل شایستگی های عمومی معلم در سیستم جذب، استخدام، توسعه فردی و سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف احصاء شایستگی های عمومی معلم انجام پذیرفته است. در این پژوهش با 20 نفر از معلمان و خبرگان دانشگاهی مقاطع مختلف تحصیلی مصاحبه شده است. پژوهش کیفی بوده؛ از استراتژی تحلیل مضمون استفاده شده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی) استفاده شده است. پس از تحلیل مضامین مصاحبه های انجام گرفته، 62 تم فرعی در قالب 4 تم اصلیِ شایستگی های فردی و اعتقادی، شایستگی های فنی و مهارتی، شایستگی های سازمانی و شایستگی های مدیریتی به دست آمد. این مدل در راستای انطباق فرد با شغل معلمی برای احراز این حرفه بسیار مهم و ارتقای سطح کیفی نظام آموزشوپرورش از طریق بکارگیری مؤثر سرمایه های انسانی و نیز توسعه هدفمند معلمان مبتنی بر این مدل، اثربخش خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 160
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

یکی از عناصر مهم برای هر فرد، سلامت عمومی اوست. لذا هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی و بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی در افراد مبتلا به اختلال پانیک بود. مطالعه حاضر، پژوهشی نیمه تجربی با گروه مداخله و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به اختلال پانیک در شهر مشهد مقدس بود، که به شیوه هدفمند، در هرگروه تعداد 9 بیمار انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران (2005) و تنظیم هیجان گراس و جان (2003) بود. گروه مداخله طی 12جلسه90 دقیقه ای تحت درمان فراتشخیصی یکپارچه قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. و پس از اتمام درمان پس آزمون و پیگیری به عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان دادکه درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی و بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی تاثیر معنادار دارد (P<0. 05). درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی، بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی افراد مبتلا به اختلال پانیک موثر است. پیشنهاد می شود با به کارگیری این متغیرها از سوی مراکز درمانی، سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط بتوان در راستای بهبود وضعیت سلامت روان افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی خصوصا اختلال پانیک گامی مؤثر برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 138
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در دنیای امروز بیشترین توجه نظام های آموزشی و تربیتی به پرورش توانایی های حافظه ای متمرکز است. درحالی که برای رویارویی با شرایط در حال تغییر دنیای امروز، دارابودن مهارت های تفکر تحلیلی، خلاق و عملی اولویت می یابد. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی هوش موفق براساس ذهنیت فلسفی و ذهن آگاهی در معلمان است. بدین منظور از بین 586 معلم، 232نفر از بین معلمان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 98-99 برگزیده شدند؛ با استفاده از روش نمونه گیری ای مرحله ای افراد جامعه به طور تصادفی به صورت سلسله مراتبی(از واحد های بزرگتر به کوچکتر) از بین واحدهای جامعه انتخاب می شوند. . پس از انتخاب جامعه نمونه پرسشنامه های هوش موفق در تدریس(آموزش) (TSI-Q) و ذهنیت فلسفی سلطانی و همکاران(1996) و ذهن آگاهی بائر و همکاران ( 2006 ) اجرا شد. نتایج آزمون آماری نشان می دهد که متغیرهای ذهنیت فلسفی و ذهن آگاهی توانایی پیش بینی هوش موفق در آموزش را دارند. نتایج آزمون های معناداری نیز وجود رابطه مثبت بین هوش موفق در آموزش با ذهن آگاهی و همچنین رابه مثبت بین هوش موفق در آموزش با ذهن آگاهی را نشان می دهد. همه نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش های قبلی و منطبق بر مبانی نظری پیشین مورد بحث بوده است. نتیجه گیری: می توان برای بررسی هوش موفق در تدریس معلمان از ذهن آگاهی و ذهنیت فلسفی برای بررسی و پیش بینی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

این پژوهش به شناسایی و بررسی تنش ها و آسیب های اجتماعی نوجوانان و تاثیرگذاری آن بر سطوح سلامت جسم و روح آنان و تاثیر فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی در رابطه با این نوع آسیب ها می پردازد. هدف مطالعه حاضر، علت یابی، آگاه سازی، پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، با اتخاذ روش شناسی کیفی است. جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه های جامعه شناسی، روانشناسی و رسانه است که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده اند. چارچوب نظری بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی یا نظریه های مرتبط با آسیب های فضای مجازی و اینترنت و به طور کلی فناوری های جدید تدوین شده است. یافته ها نشان می دهند که مهم ترین آسیب های اجتماعی نوجوانان شامل آسیب های فردی، آسیب های محیطی، آسیب های نوپدید در حوزه فضای مجازی و آسیب های مدیریتی و حاکمیتی است. از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی می توان به عوامل ساختاری و حاکمیتی، ارتباط با گروه همسالان، انتقال ارزش های جوامع غربی به کشور، در نتیجه پیشرفت های رسانه ای و کمرنگ شدن اعقاید و ارزش های جهان شمول اشاره کرد. آسیب های نوپدید از پیامدهای ظهور و توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به صورت کنترل نشده هستند و عناصر آموزشی، خانوادگی، فردی، اجتماعی و سیاسی در بروز این گونه پدیده ها نقش دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 117
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در تمام نظام های آموزشی مخصوصا نظام های متمرکز مانند کشور ما، کتاب درسی یکی از ارکان اصلی و از مهم ترین مراجع یادگیری محسوب می شود. هرگونه نقص و کاستی در کتاب تاثیر مستقیمی بر دانش و میزان یادگیری دانش آموزان می گذارد به همین جهت محتوای کتاب درسی به صورت مستمر باید مورد تحلیل و بازبینی واقع شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی انجام شد. روش تحقیق، "تحلیل محتوا" بر اساس الگوی ویلیام رومی و بر مبنای شاخص درگیری فراگیران در سه مولفه متن، تصاویر، تمارین و نیز بررسی میزان فعالیت محور بودن کتاب می باشد. جامعه آماری پژوهش، کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی بود و نمونه آماری پژوهش را برخی صفحات کتاب که به صورت تصادفی انتخاب شدند تشکیل می دهد. یافته های تحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری با متن 09/2، با تصاویر کتاب 2/1 و با تمارین 8/3 است. همچنین کتاب با ضریب درگیری 45/4 بیش از اندازه فعالیت محور است و با آوردن تمارین زیاد منجر به خستگی دانش آموزان می شود. تصاویر درگیری ذهنی لازم را برای دانش آموزان فراهم می کند اما متن و تمارین، به دلیل فعالیت زیاد، به یادگیری خنثی می انجامد و در زمره محتواهای غیرفعال قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 154
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

تاریخ بشری همواره شاهد پدیدآیی و تطور مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی بوده است، به نحوی که میتوان روند رشد، توسعه و تکامل جوامع را بر محور همین تفکرات و نظریات تحلیل و دسته بندی کرد؛ و تفکر اگزیستانسیالیسم یکی از ین تفکرات است که در فلسفه تعلیم و تربیت به کار گرفته شده است لذا هدف تحقیق حاضر شناخت فلسفه تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیسم و نقدهای وارده بر ان با تکیه بر مبانی دینی است و طبق یافته های تحقیق، در مبانی دینی اسلام، تعلیم و تربیت از جامعیت بیشتری برخوردار است و ارزش ها مطلقند و انسان با وجود ازادی و اختیار عمل، مسئولیت کارهای خود را بر عهده دارد و نصیحت و موعظه در جهت هدایت به مسیر صحیح در این زمینه کمک کننده است برخلاف نظریه اگزیستانسیالیسم که به این موضوع توجهی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر، بررسی و تعیین اثربخشی گشتالت درمانی بر احساس تنهایی دختران دبیرستانی بیرجند بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان بیرجند می باشد. روش نمونه گیری در دسترس خواهد بود. بدین گونه که ابتدا آزمون احساس تنهایی بین 70 نفر از دانش آموزان اجرا گردید و سپس بر اساس نتایج این آزمون 30 نفر از دانش آموزانی که در احساس تنهایی دو انحراف معیار بالاتر از میانگین نمره 59 داشتند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 15 نفر قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض 8 جلسه آموزش گشتالت درمانی قرار گرفت ولی گروه کنترل تحت آموزش قرار نگرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران(1387) بود. داده های خام با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که گشتالت درمانی موجب کاهش احساس تنهایی در بین دانش آموزان شهر بیرجند شده است. همچنین بین دو گروه کنترل و آزمایش در مولفه های احساس تنهایی ناشی از خانواده، احساس-تنهایی ناشی از دوستان و اجتماع و احساس تنهایی عاطفی تفاوت معنادار وجود داشت و گشتالت درمانی بر هر سه مولفه احساس تنهایی ناشی از خانواده، احساس تنهایی ناشی از دوستان و اجتماع و احساس تنهایی عاطفی دانش-آموزان دختر شهر بیرجند تاثیر داشته است. درنتیجه گشتالت درمانی در کاهش احساس تنهایی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر بیرجند تاثیر مثبت داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 76
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پوشش و حجاب زنان در جامعه و پیامدهای بی حجابی آنان می پردازد. روش مورد استفاده برای این تحقیق، پیمایش تلفنی (با استفاده از کامپیوتر) بوده است و جامعه آماری مورد مطالعه کل جمعیت شهری و روستایی کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی احتمالی با حجم نمونه 1000 نفر با استفاده از سیستم شماره گیری تصادفی با آنها تماس گرفته شده و پرسشنامه از این طریق تکمیل شده است. نتایج توصیفی نشان می دهد که بیش از سه چهارم از مردم (77 درصد) معتقدند که زنان باید حتماً در اماکن عمومی پوشش و حجاب مناسبی داشته باشند، چرا که بسیاری از مردان نمی توانند نگاه خود را کنترل کنند و در نتیجه، عدم رعایت حجاب توسط زنان، مشکلاتی در خانواده ها و در میان همسران ایجاد خواهد کرد. در مقابل، حدود یک پنجم از مردم معتقدند هر کسی باید بتواند در اماکن عمومی، از پوشش دلخواه خود استفاده کند و زنان مسئول مشکلاتی که ممکن است نحوه پوشش آنها برای مردان و خانواده ها ایجاد کند، نمی باشند. نتایج تحلیلی نیز حاکی از آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای سن، تأهل، تحصیلات، میزان درآمد، محل سکونت، میزان مذهبی بودن فرد و خانواده فرد با متغیر دیدگاه مردم درباره «لزوم رعایت پوشش و حجاب در اماکن عمومی توسط زنان» تأیید می گردد و در مقابل، وجود رابطه بین متغیرهای جنسیت و وضعیت شغلی با متغیر مورد بررسی رد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 184
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

یونگ معتقد است، نگرش افراد برون گرا اجتماعی بوده و درون گرایان اولویت را به سکوت می دهند. کارکرد تفکر در برون گراها باعث پایبندی به قوانین و در درون گرا باعث گوشه نشینی می شود. برون گرای احساس مردمی است در عوض این کارکرد در درون گرا منجر به تجربه احساس عمیق و تودار بودن می شود. برون گرای حسی واقع بین و درون گرای حسی آرام است. افراد مدگرا برون گرای شهودی را تشکیل می دهند و درون گرهای شهودی خیال پردازاند. آزمون آیزنک متشکل از درون گرایی/ برون گرایی، روان آزردگی / ثبات هیجانی و روان پریش خویی / کنترل است. ویژگی های خود محوری و جرات ورزی مربوط به بعد روان پریش خویی اجتماعی، ماجراجویی مربوط به بعد برون گرایی و اضطراب و دمدمی مزاج بودن مربوط به بعد روان آزردگی است. مایرز و بریگز با نوعی ارزیابی چهار معیار اصلی ( منطقی، احساسی، قضاوت گرا و ادراکی) را به تیپ های شخصیتی افراد نسبت دادند. برخلاف افراد منطقی که دوراندیش هستند افراد احساسی متمرکز روی تایید دیگران هستند. افراد ادراکی نیز دارای سبک زندگی انعطاف پذیرند. روانشناسان برون گرایی شادی را تایید می کنند. درون گرایی پیش بینی کننده عدم شادکامی است. از نظر زیستی قشر مغزی در برون گرا ها برخلاف درون گراها دارای برانگیختگی پایینی است. در همین راستا برون گراها آسان تر شرطی می شوند. از نظر شغلی درون گراها در یک مدیریت حمایتی بهتر عمل می کنند. برون گراها بر خلاف درون گراها نیازمند پتانسیل ضعیف تحریک و قوی بازداری هستند. پاسخ آمیگدال درون گراها به چهره شاد ضعیف تر از برون گرا هاست. فرآیند مشوقی برای برون گرایان اساسی هستند. درحالی که درون گراها به علایم پیش بینی کننده تنبیه حساسند. پژوهش ها نشان داده برون گرایان در برگرداندن توجه از موقعیت محرک مثبت بسیار کند هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه علی سبک زندگی واسترس والدگری با بهزیستی روانی با میانجیگری عملکرد خانواده در مادران کودکان استثنایی در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری را کلیه مادران کودکان استثنایی شهر بجنورد تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، استرس والدگری (PSIQ)، بهزیستی روانی((PWBQ و عملکرد خانواده FADQ)) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از آزمون بوت استراپ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تمام مسیرهای مستقیم بجز مسیر استرس والدگری به بهزیستی روانی معنادار شدند. مسیرهای غیرمستقیم نیز از طریق عملکرد خانواده با بهزیستی روانی معنادار شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر در بهزیستی روانی مادران کودکان استثنایی محسوب می شود و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه های پیشگیری از تنیدگی های تجربه شده این مادران و افزایش بهزیستی روانی آنها مفید فایده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1903
 • دانلود: 

  983
چکیده: 

برنامه ریزی درسی، مهمترین نوع برنامه ریزی برای فرآیند تعلیم و تربیت است. ما در صورتی شاهد پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان خواهیم بود که با شیوه صحیح برنامه ریزی درسی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان آشنا باشیم. هدف از پژوهش حاضر که از لحاظ نوع، پژوهشی کتابخانه ای است، بررسی نقش برنامه ریزی درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از متون کتب و مقالات همچنین با بهره جویی از تحقیقات سایر اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت برآنیم تا ضمن بازتعریف مفهوم برنامه، برنامه ریزی، برنامه ریزی درسی، پیشرفت تحصیلی و بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی درسی در یادگیری و کسب شایستگی های دانش آموزان، به بررسی اصول و انواع برنامه ریزی درسی بپردازیم تا نقش برنامه ریزی درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا به روش های تعالی بخش دست یابیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1903

دانلود 983
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی سالمندان 60 الی 68 ساله تهرانی انجام گرفت. در این راستا 30 نفر از کسانی که سن آنها 60 الی 68 سال داشتند و در سال تحصیلی جاری (1399-1398) در تهران ساکن بودند، بعنوان شرکت کننده در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. از آنها خواسته شد پرسشنامه های تنظیم هیجان گانسفکی و بهزیستی روانشناختی ریف را بعنوان پیش آزمون و پس آزمون قبل و بعد از جلسات ایمن سازی پر کنند، داده های جمع آوری شده توسط آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثربخش بودن این آموزش بر افزایش تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی سالمندان گروه آزمایش بود. بنابراین توصیه می شود این نوع آموزش ها برای سالمندان در راستای افزایش بهزیستی روانشناختی و مهارت تنظیم هیجان آن ها انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 49
نویسنده: 

حیاتی مهر آیدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مربیان بزرگ، تفکر را مبنا و اساس تعلیم و تربیت می دانند و رشد تفکر به طور اعم و تفکرانتقادی به طور اخص را هدف عمده مؤسسات تربیتی تلقی می کنند. براین اساس هدف این پژوهش تفکرانتقادی و عوامل مؤثر بر رشد آن است. روش پژوهش از نوع اسنادی – تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد باید به پرورش شیوه های تفکر انتقادی در افراد بیشتر توجه شود. هم چنین در فرایند آموزش، باید ضمن تقویت روحیه انتقادپذیری در معلمان، روحیه انتقادکردن و زمینه بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد. نگارنده بعد از تحلیل تئوری های موافق این رویکرد، به تجزیه و تحلیل مفاهیم و تعاریف تفکر انتقادی پرداخته و آموزش تفکر انتقادی و روش حل مسئله را، با استناد به دیدگاه های مختلف صاحب نظران تربیتی، روشی مؤثر برای پرورش تفکر پژوهشی معرفی کرده است. سپس، نتایج اجمالی تحقیقاتی مرتبط را، که مؤید تأثیر این روش در پرورش تفکر پژوهشی است، برای بیان کرده است. در پایان، براساس تحلیل نظری انجام شده، نتیجه گیری و مواردی نیز برای بهبود و اصلاح روش های آموزش پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 160