مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر کلاسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در درس علوم صورت گرفت. پژوهش از نوع هدف کاربردی واز نظر جمع آوری اطلاعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان دانش آموزان پسرپایه نهم مقطع متوسطه اول شهر جوانرود نمونه ای به حجم هشتاد نفراز دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشغولیت تحصیلی ریو استفاده شد. در این پژوهش برای برسی بهتر تاثیر آموزش الکترونیکی به صورت وارونه برمشغولیت تحصیلی دانش آموزان از چهار نرم افزار ( ام ام بی – استوری لاین – کمتازیا-پاورپوینت ) در آموزش استفاده شد. داده های پژوهش ازطریق شاخص های آمارتوصیفی ( میانگین و انحراف معیار و میانه ) و آمار استنباطی( انالیز واریانس با اندازه گیری مکرر وآنالیز کواریانس و آزمون تعقیبی ل اس دی جهت مقایسه روشهای آموزشی) مورد تجزیه وتحلیل قرا گرفتن. نتایج نشان داد که آموزش الکترونیکی مبتنی بر کلاسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ( 0001 / 0= p )و همچنین در مقایسه ای که بین تاثیرات نرم افزار ها در آموزش صورت گرفت، محتوای آموزشی تولید شده به وسیله نرم افزار پاورپوینت، بیشترین تاثیر را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 214
نویسنده: 

نیازآذری مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر رابطه توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل بود. روش اجرای ان توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل شامل 300نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 169 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و میدانی بود. داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد تنظیم گردید. روایی پرسشنامه ها تایید گردید. پایایی با ضریب الفای کرونباخ برای متغیرها بزرگتر از 7/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss و از امار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و واریانس )و از امار استنباطی (ازمون کلموگروف اسمیرنوف و ازمون همبستگی اسپیرمن )استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل رابطه مثبت و معناداری بود. بر اساس یافته های پژوهش، توانمند سازی ساختاری دارای پنج بعد ( احساس معنی داری در شغل ). (احساس شایستگی در شغل )( احساس داشتن حق انتخاب ) (احساس موثر بودن )(احساس مشارکت با دیگران ) بود. بین احساس معنی داری در شغل و تعالی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری بود. بین احساس شایستگی در شغل و تعالی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری بود. بین احساس استقلال و تعالی سازمانی کارکنان رابطه معناداری نبود. بین احساس مؤثر بودن و تعالی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری بود. بین احساس مشارکت با دیگران و تعالی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 113
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مفهوم سبک زندگی در ادبیات دینی ما مسلمانان، سابقه ای به قدمت قرآن کریم دارد که در روایات و ادعیه و زیارت نامه ها نیز جلوه هایی از آن به وفور دیده می شود. هر چند در جامعه شناسی امروزی، مفهوم سبک زندگی، عمدتاً به الگوی مصرف زمان و سرمایه انسان ها در موضوعات مختلف، اشاره دارد، ولی به نظر می رسد سبک زندگی، مفهومی وسیع تر و جامع تر باشد. نگاه ما به سبک زندگی، با مقوله دین و دینداری، گره خورده است؛ دیندار حقیقی، کسی است که سبک زندگی وی، بر مجموعه ای منسجم از باورها شکل گرفته تا آرمان معینی تحقق یابد. این پژوهش بر مبنای الگوی استاندارد سبک زندگی دانشجویان در چارچوب یک الگوی دینداری که توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در سال 1390 طراحی و در سطح کشور اجرا شده، انجام گرفته است. این مدل مبنای طراحی و اجرای فعالیت های فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی قرار گرفته است که در نوع خود و با وجود اشکالات احتمالی کم نظیر است. در این راستا و برای فهم وضعیت موجود، مطابق مدل پیش گفته، «سبک زندگی دانشجویان» در دانشگاه های دولتی استان قم مورد سنجش قرار گرفت تا علاوه بر آن که این سنجش به تحقق اهداف در اجرای صحیح و دقیق برنامه ها کمک نماید، با تکرار آن و در دست داشتن روند تغییر داده ها این امر محلی برای ارتقای علوم اجتماعی در ایران باشد. در واقع در این پژوهش به سنجش و اولویت بندی ابعاد فرهنگی و اجتماعی الگوی آرمانی دانش آموخته شایسته در بین دانشجویان دانشگاه های قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران، و حضرت معصومه "س" پراخته شده است. در بخش کیفی این پژوهش پس از مطالعه کتابخانه ای حول این موضوع فهرستی از شایستگی های فارغ التحصیل مطلوب تهیه شد و بر این اساس، مدل اولیه طراحی گردید، سپس این مدل با تشکیل یک گروه کانونی هشت نفره و روش دلفی مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت. در بخش کمّی پژوهش که از روش پیمایشی استفاده شده است پس از انجام مطالعات کیفی و اکتشافی، با برگزاری چندین جلسه در ایسپا، براساس پرسشنامه ای استانداردی که بر اساس مدل طراحی و پیشنهاد شده بود و پس از بومی سازی روایی آن نیز تأیید گردیده بود، پرسشنامه نهایی در جامعه هدف توزیع گردید. تعداد نمونه آماری این پژوهش نیز بر اساس فرمول کوکران و جدول کرجسی و مورگان 100 نفر تعیین گردیدکه پس از توزیع وجمع اوری 120پرسشنامه تعداد 101 پرسشنامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت کلی ابعاد عبادی و مناسک، سیاسی و اجتماعی الگوی آرمانی دانش آموخته شایسته در بین دانشجویان دانشگاه های قم به ترتیب معادل 73، 68، 67 از 100 می باشد که در واقع بالاتر از متوسط ارزیابی می شود. در پایان هر یک از ابعاد سه گانه مؤلفه ها براساس آزمون های آماری اولویت بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 86
نویسنده: 

دلیرغربی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

برای حکمت متعالیة ملاصدرا دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی فلسفة أولی و دیگری، مکتبی است که با روش ویژه ای مسائل فلسفی را بررسی می کند. پیروی از این روش دستاوردهای متفاوتی با دستاوردهای فلسفه مشاء و علم کلام و حتی متفاوت با شیوه اشراقی و عرفانی خواهد داشت. شیوه حکمت متعالیه دارای دو بعد سلبی و ایجابی است: ناکفایتی عقل برای دستیابی به حقایق و نارسائی عرفان جهت تبین آنها و سطحی نگری در بررسی شریعت، در بعد سلبی و تبین نقش عقل و وجدان عرفانی بعنوان مصصح و مؤید عقل و عرفان، در بعد ایجابی آن بکار می رود. وی از وحی و کشف واقوال بزرگان و. . . در غیر مفام داوری و تعیین صدق و کذب منع نمی کند وجایز می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 98
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای نظام ورزش قهرمانی ایران است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی و روش مطالعات راهبردی استفاده شد. در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود نظام ورزش قهرمان ی کشور بررسی شد. همچنین برنامه های بلندمدت و راهبردی کشورهای مبنا )انگلستان، استرالیا، آفریقا ی جنوبی و کانادا( مطالعه شد. نتیجة این مطالعات به استخراج فهرست اولیة قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) منجر شد. در ادامه، با تشکیل شورای راهبردی به بحث و بررسی در خصوص فهرست مذکور پرداخته شد. پیامد تشکیل شورای راهبردی، پژوهش تدو ین فهرست نها یی SWOT بود. این فهرست در قالب پرسشنامة SWOT برای تعداد بیشتری از صاحب نظران (52 نفر) ارسال و جمع آوری شد. به منظور تعیین معنی داری اهمیت هر یک از گویه های SWOT از آزمون دوجمله ای استفاده شد. همچنین، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی کشور تدوین شد. راهبردهای تدوین شده برای نظام ورزش قهرمانی کشور عبارت بودند از: نهادینه کردن تخصص گرایی و شایسته سالاری در فدراسیون ها و بدنه های عملیاتی ورزش قهرمانی، تقویت برنامه ها ی توسعة ورزش سطوح پایه در فدراسیون های ورزشی، توسعة سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیون های ورزشی، تدوین و اجرا ی نظام جامع توسعة علمی ورزش قهرمانی کشور، ایجاد نظام نو ین مربیگری در ورزش کشور، تدوین و اجرای نظام جامع خصوصی سازی ورزش قهرمانی، گسترش روابط عمومی و رسانه ای ورزش ها ی موفق به منظور توسعة وجهة عمومی آن ها، افزایش پخش تلویزیونی رشته های ورزشی غیر از فوتبال، تدوین و اجرای نظام جامع جذب و به سازی نیروی انسانی متخصص در عرصه های مختلف ورزش قهرمانی، تقویت نظام تقسیم عادلانة منابع مالی، فیزیکی و انسانی بین رشته های ورزشی، تدو ین نظام استاندارد سازی اماکن و فضاهای ورزشی کشور با تأکید بر استانداردهای بین المللی، گسترش تعامل سازمان یافته و اثربخش بین نهادهای ملی و منطقه ای ورزش قهرمانی با نظام آموزش و پرورش.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 141
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

شیوه های مدیریت و رهبری تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه می باشد. از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه، خود شیوه خاصی از مدیریت را اقتضا می کند. با عنایت به لزومح اکمیت ارزش های الهی در سازمان های اسلامی، لازم است تا شیوه خاص مدیریت اسلامی نیز در آنها اجرا گردد تا به موفقیت برسند. مقاله حاضر به بررسی بایدها و نبایدهای توسعه پایدار مدیریت اسلامی پرداخته و نتایج آن حاکی از آنست که: آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست و از جمله ویژگیهای این انسانها: اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و. . . . . می باشد. رهبری بر سه اصل مبتنی است. اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخائر و نیروهائی که در او نهفته است که معمولا خود به آنها توجه ندارد. . اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان، و اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگی بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت میکند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسر نیست. با توجه به نتایج مقاله حاضر اهم باید و نبایدهای اصول مدیریت توسعه پایدار اسلامی بابه شرح ذیل می باشد؛ اصل تقوا، اصل وحدت جهت اصل وحدت دستور، اصل توکل، اصل محبت به همه انسانها، اصل حسن ظن، اصل انعطاف، اصل توانایی در کنترل نفس، اصل قدردانی و قدرشناسی، اصل کاربرد ضابطه و دوری از رابطه، اصل مشورت، اصل رازداری، اصل احسان، حقوق و پاداش عادلانه، اصل تناسب شغل با فرد، اصل ارزشیابی و نظارت، اصل مؤانست و توجه به افراد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

یکی از آموزه های اهل بیت (علیهم السلام) در بیان معارف قرآن کریم که از روایات به دست می آید گشودن دریچه ای نو و هماهنگ با زمان به نام تاویل است که در پرتوی آن معانی ومصادیق باطنی آیات قرآن استخراج می گردد آیات قران افزون بر آنچه از ظاهر آنان استفاده می شود دارای لایه های باطنی و تاویل است و بهترین راه دست یافتن به تاویل قرآن از طریق معصومین می باشد این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سوال است که انواع تاویلات اهل بیت (علیهم السلام) در سوره یس کدام است؟ در این راستا روایات تاویلی مربوط به سوره ی مذکور از بین روایات تفسیری استخراج و با روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد که از مجموع 83 آیه در این سوره تعداد 13 آیه از تاویل برخوردارند که جمعا18 روایت تاویلی از اهل بیت(علیهم السلام) در ذیل این آیات آمده است از این 18 روایت 3 روایت از نوع روایات مصداق باطنی است و 15 روایت از نوع معنای باطنی می باشد. لازم به ذکر است که در این روایات آیات قرآن عمدتا به اهل بیت (علیهم السلام)و دوستان و مخالفان ایشان تاویل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 177
نویسنده: 

وثوقی علی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

آموزش وپرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش وپرورش باید به انجام برساند. در راه مسئولیت های خطیر آموزش وپرورش بهترین چراغ راهنما بهره گیری از تعالیم دین اسلام می باشد. تحقق این امر مستلزم ایجاد سیستم مدیریتی اثربخش و مدیران خوش فکر و خلاق و کارآمد جهت بهره مندی از تعالیم اسلام می باشد. ازاین رو هدف مقاله حاضر، شناسایی، دسته بندی و توصیف شاخص ها و مؤلفه های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس بر اساس قوانین و دستورالعمل ها جهت انتصاب در آموزش وپرورش و انطباق آن با مؤلفه های مدیریت از نگاه اسلام است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن از نوع توصیفی _ تحلیلی است. جامعه آماری شامل قوانین و آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش وپرورش در راستای انتصاب مدیران از یک سو و از سوی دیگر قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث و منابع معتبر پیشوایان اسلام بوده است. مسئله اصلی پژوهش در قالب دو پرسش پژوهشی تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به طورکلی میان ویژگی های عمومی مدیران از قبیل نوع استخدام، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و قوانین و آئین نامه های مصوب در این زمینه و قوانین و دستورات اسلام، تا حدودی فاصله وجود دارد. در پایان مقاله بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط انتصاب مدیران مدارس کشور ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 101
نویسنده: 

سبک آرا مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

پاندمی کووید 19 تاثیرات ماندگاری دارد که بخش هتلداری را ملزم به بازنگری، نوآوری و تحول در کسب و کارشان کرده است. با این حال، ادبیات مربوط به این حوزه به طور گسترده در حال توسعه باقی مانده است. براساس 219 مقاله جمع آوری شده از رسانه های خبری جهانی و چارچوب مدیریت بحران یکپارچه، این تحقیق به ترسیم "واکنش های استراتژیک" از بخش هتلداری می پردازد و پیشنهاداتی برای پرداختن به وضعیت رو به رشد پاندمی به هتل ها ارائه می دهد. سه اصلاح برای تصحیح و توسعه بیشتر چارچوب مدیریت بحران فراگیر، پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

زمینه: کارکنان آموزش و پرورش به اقتضای شرایط شغلی مهمی که دارند همواره با عوامل مختلفی مواجه می شوند که سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین توجه به بهزیستی روانشناختی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم می باشد. هدف: این پژوهش با هدف تبیین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی در کارکنان آموزش و پرورش صورت گرفت. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی1398-1397بودند. نمونه پژوهش610 نفر بودند که با روش تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدلیابی معادلات ساختاری انتخاب شدند. برای سنجش و ارزیابی وضعیت کارکنان از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز(1995)، مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو(2007) و پرسشنامه ذهن آگاهی بائر(2006) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد شاخصهای برازش مدل پژوهش موردقبول بودند و مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت نقش سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی در پیشبینی بهزیستی روانشناختی تأکید می کند. بنابراین می توان با برنامه ریزی های صحیح در راستای تقویت سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی، سطح بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش را ارتقا داد.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 218
نویسنده: 

امینیان رعنا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

تلاش های تحقیقاتی انجام شده برای بررسی تأثیر وفاداری بر قصد خرید مجدد در زمینه فروشگاه های پوشاک آنلاین ایران تا حد زیادی محدود بوده است. لذا در این مطالعه قصد داریم تا به شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به خرده فروشان فروشگاه های اینترنتی در حوزه پوشاک و تاثیر این عوامل بر قصد خرید مجدد بپردازیم. جامعه آماری این تحقیق شامل خریداران محصولات پوشاک از فروشگاه های آنلاین پوشاک در شهر یزد می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر متغیر وفاداری مشتریان بر قصد خرید مجدد در حوزه فروشگاه های آنلاین پوشاک و روابط پیچیده بین آنها، از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد بعد «رضایت از برند خرده فروش بر وفاداری شناختی به برند خرده فروش» بیشترین عامل وفاداری به خرده فروش بر قصد مجدد خرید را دارند و بعد «وفاداری رفتاری به برند خرده فروش بر قصد خرید مجدد» کمترین عامل وفاداری به خرده فروش بر قصد مجدد خرید را دارند. همچنین دو عامل وفاداری عاطفی و وفاداری ارادی به برند خرده فروش هیچ تاثیری بر قصد خرید مجدد مشتریان از خرده فروشان پوشاک آنلاین ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 212
نویسنده: 

شهریاری بهاره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  1150
چکیده: 

تغییرات شگرف ناشی از ویروس کرونا، پیامدهای بی سابقه ای برای سازمانها در سراسر جهان داشته و مدیریت منابع انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مدیریت منابع انسانی نقش اساسی در کمک به سازمان در پیشبرد تغییرات چشمگیر ناشی از این همه گیری دارد. مدیریت منابع انسانی با در پیش گرفتن روشهایی به مدیریت و رهبری کارکنانش برای کنار آمدن با استرس و ادامه کار از راه دور پرداخته تا سازمانها در آینده ای غیر قابل پیش بینی بتوانند به حرکت و فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، مدیریت منابع انسانی مجبور شده با اخراج و کاهش کارکنان که ناشی از قرنطینه حاصل از این همه گیری بوده است، روبرو شود. این مقاله چالشها و راهکارهای مدیریت منابع انسانی را بررسی می کند، پیامدهای این بحران را بر منابع انسانی مشخص می کند و پیشنهاداتی برای مقابله هر چه بهتر با بحران بوجود آمده ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که سازمانها باید در کنار مدیران منابع انسانیشان، برنامه های مدیریت بحران و سیاستهای جدیدی برای سیستمهای کار از راه دور تدوین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 1150
نویسنده: 

طیبی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1153
 • دانلود: 

  679
چکیده: 

آموزش و پرورش باید منجر به رشد همه جانبه دانش آموزان باشد. مسئله مورد توجه ما در این پژوهش بررسی روش های تدریس فعال و غیر فعال و شناخت بهترین روش های تدریس برای درس مطالعات اجتماعی است. هدف از این پژوهش کسب آگاهی و شناخت از روش های تدریس است تا معلمان بتوانند مطابق با شرایط کلاس و درسی که دارند بهترین روش ها را با بهترین کارایی به کار بگیرند. روش به کار برده شده روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است. در این پژوهش به معرفی چند نمونه از روش های تدریس پرداخته ایم و مزایای روش تدریس فعال را بر شمرده ایم. همچنین مسائلی را که در اجرای این روش پیش روی سیستم آموزشی هست نام برده ایم و به معرفی بهترین روش ها در درس مطالعات اجتماعی پرداختیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، معلمان بیش از آنکه عمل کنند، حرف می زنند و از روش های خشک و قالبی که ناشی از مکتب رفتارگرایان است، استفاده می کنند؛ در نتیجه قدرت تحلیل را از شاگردان گرفتند. مدارس و معلمان به جای این روش ها باید از روش های فعال تدریس که باعث افزایش قدرت تحلیل می شود، استفاده کنند و به سطوح بالای یادگیری توجه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1153

دانلود 679
نویسنده: 

قربانی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

این پژوهش به بررسی تطبیقی رویکردهای توانمندسازی زنان روسپی در ایران می پردازد. . جهت جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه اسنادی و مشاهده ای و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. بر اساس بررسی و تحلیل محتوای اسناد و دستورالعمل های مربوط به دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی سه نوع مدل توانمندسازی زنان روسپی از سطح خرد تا کلان استخراج و دسته بندی شده است: الف-توانمند سازی فرد محور که بر اساس مددکاری فردی و تئوری های روانشناختی استوار است. ب-رویکرد توانمند سازی خانواده محور که بر اساس تئوری های روانشناختی و خانواده درمانی استوار است و نهایتا ج-رویکرد توانمندسازی اجتماع محور که بر اساس تئوری های جامعه شناختی استوار بوده و به عنوان بهترین و موفق ترین شیوه توانمندسازی زنان روسپی مطرح می گردد که باید در برنامه های سازمان بهزیستی به منظور موفقیت در امر توانمندسازی زنان روسپی برجسته تر دیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 290
نویسنده: 

نادری پگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

زمینه و هدف: تصویرگری در کتاب آرایی سابقه ای به درازای قرن ها دارد و سیر تکوین و تحول آن در دوران پیش از اسلام و پس از آن به دقت دنبال گردیده و سبک ها و شیوه های گوناگون آن در حد توان مورد بحث قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ادراک بصری و زیبایی شناسی در آثار نگارگری کمال الدین بهزاد است که بر مبنای زیبایی شناسی شکل گرفته است. روش تحقیق: این پژوهش به صورت کاربردی شکل گرفته است. انتخاب روش تحقیقی در این پژوهش براساس اهداف آن، از انواع تحقیقاتی، کاربردیست و به جهت ماهیت کیفی و از نوع توصیفی، تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش: زیبایی در اثر هنری به عنوان یکی از عناصر مهم ادراک بصری شناخته می شود. نتایج: نتایج در این پژوهش نشان می دهد ادراک بصری و عناصر که منطبق بر رویداد ها های همان دوره هستند و بر گرفته از سلیقه و تفکر هنرمند هستند کار کرد زیبایی شناسی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 236
نویسنده: 

طیبی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1993
 • دانلود: 

  1050
چکیده: 

مسئله مواد مخدر یکی از پیچیده ترین چالش هایی است که در حال حاضر جامعه ایران و بسیاری از جوامع با آن مواجه هستند. مسئله مورد مطالعه ما بررسی آسیبی است که مواد مخدر و اعتیاد برای نوجوانان دانش آموز دارد. نوجوانان در مسیر خانه به مدرسه و برعکس در اجتماع قرار دارند و احتمال برخوردشان با افراد مختلف وجود دارد و از طرفی در جمع همسالان و خانواده خود ممکن است الگوهای نامناسب را برای خود برگزیند؛ چرا که محیط خانواده و جمع دوستان از نظر عاطفی غنی تر است و افراد بیشتر بر روی هم تاثیر می گذارند. همچنین در جامعه ایران به دلیل نزدیکی با منشاء تولید مواد مخدر (افغانستان و پاکستان) دسترسی به مواد مخدر راحت تر است و افراد باید بیشتر به تقویت مهارت های اجتماعی و خودکنترلی خویش بپردازند. هدف از پژوهش حاضر آگاهی از عوامل محیطی و تاثیرگذار بر گرایش جوانان به مواد مخدر و ارائه راهکارهایی برای فرهنگ سازی است تا شرایط خانه و اجتماع و مدرسه به گونه ای سازماندهی شود، که جوانان حتی به اعتیاد فکر نکنند و آنها را آگاه سازیم که اعتیاد فقط برای دیگران نیست بلکه هر فردی، اگر به درستی نسبت به آن آگاه نباشد و با افراد اشتباه معاشرت کند ممکن است، گرفتار شود. روش پژوهش ما در این مقاله روش توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای است. در تحقیق حاضر به بررسی نقش والدین و گروه همسالان برروی گرایش افراد به سمت اعتیاد پرداختیم و راهکارهایی را برای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد نوجوانان و فرهنگ سازی مطرح ساخته ایم و برای آگاهی بخشی بهتر نسبت به این موضوع به بررسی اهداف و علل گرایش افراد به اعتیاد پرداختیم و آسیب های اعتیاد را برشمردیم. امید است که والدین و نوجوانان با مطالعه و آگاه سازی خود و خانواده شان، از شر مواد مخدر و آسیب های خانمان سوز آن در امان بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 1993

دانلود 1050