مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

رحمانی سلمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  62
کلیدواژه: 
چکیده: 

درجهان امروز و با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی و اجتماع انسانها دچار تحولات عمیقی شده است از جمله مهمترین این تحولات، دولت الکترونیک است. در دهه های گذشته، فناوری تأثیر چشمگیری بر فرآیندها و عملکردهای مدیریت منابع انسانی داشته و پیاده سازی دولت الکترونیک مزایای متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت یکی از کاربردهای آن بهره گیری از دولت الکترونیک در مدیریت منابع انسانی نوین سازمانهای دولتی است. حال این سوال مطرح می باشد که رابطه بین مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه دولت الکترونیک بر مبنای رایانش ابری در چه سطحی بوده و از طرفی وضعیت هر یک از این شاخص ها چگونه می باشد. هدف این پژوهش تاثیر مدیریت منابع انسانی نوین با رویکرد توسعه دولت الکترونیک بر مبنای رایانش ابری در سازمان بهزیستی استان مازندران می باشد. به همین منظور و به سبب سنجش متغیر های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش به تعداد 936 نفر که 268 نفر از کارمندان اداره کل بهزیستی مازندران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و پرسش نامه بین آنها توزیع گردیده است در این پژوهش از آزمون های میانگین یک جامعه(به منظور سنجش وضعیت هر یک از شاخص ها) و آزمون همبستگی و رگرسیون(به منظور سنجش رابطه بین شاخص ها) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه را نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی نوین در سطح متوسط و دولت الکترونیک در سطح خوب و تاثیر شاخص دولت الکترونیک بر مدیریت منابع انسانی را خیلی زیاد ارزیابی می نمایند. در مورد تأثیر دولت الکترونیک بر شاخص های مدیریت منابع انسانی این نتیجه حاصل شد که دولت الکترونیک به میزان خیلی زیاد بر شاخص های مدیریت منابع انسانی تأثیر گذار بوده است

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 62
نویسنده: 

لایقی پور حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری در پیش بینی تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش بود. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در سال 1400 بود که نمونه ای به تعداد 270 نفر به روش طبقه ای تصادفی و با کمک جدول کرجسی و مورگان از بین آنها انتخاب شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های پرسشنامه تعارض کار خانواده نت مه یر (1996)، کیفیت زندگی کاری توسط والتون (1975) و مقیاس تعهدسازمانی آلن و مایر (1991) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی رابطه ی معکوس وجود دارد. بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از طریق تعارض کار-خانواده می توان تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش را به صورت معکوس پیش بینی کرد. همچنین کیفیت زندگی کاری توانست میزان تعهد سازمانی کارکنان را به صورت مستقیم پیش بینی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه بانک پارسیان شهر تهران) است، از لحاظ هدف کاربردی، زمانی مقطعی، روش گرد آوری داده ها توصیفی، همبستگی و جامعه آماری مشتریان بانک پارسیان که از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 384 نفر انتخاب و جامعه آماری کارکنان بانک پارسیان که از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 207 نفر انتخاب و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای که با بررسی پیشینه تحقیق و سنجش روایی پرسشنامه ازطریق نظر خواهی از اساتید وخبرگان صنعت بانکداری و سنجش پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ از کارکنان بانک پارسیان که برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از نرم افزار آماریSPSS و برای مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق توصیفی یا جمعیت شناختی، بیشتر مشتریان مردان، 31 تا 40 سال، تحصیلات لیسانس را تشکیل می دهند. در آماراستنباطی، کیفیت خدمات بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

سهامداران و مدیران همواره به دنبال حداکثر کردم منافع خودشان می باشند، ولزوما بین منافع آنها هم سویی وجود ندارد. مدیران ممکن دست به اقداماتی بزنند که منجر به حداکثر کردن منافع سهامداران نشود و یا حتی این اقدامات ممکن است باعث متضرر شدن سهامداران گردد. برای مثال مدیران ممکن پروژه هایی را اجرا نمایند که این پروژه ها ممکن است در کوتاه مدت سود آور بوده ولی در نهایت دارای ارزش خالص فعلی متقی باشند. بنا بر این پژوهش حاضر از یک سو می تواند به سهامداران در شناسایی مدیران توانا کمک نماید و هم چنین شناسایی مدیران توانا، موجب تسهیل تعیین حقوق و مزایا مدیران می گردد از طرفی دیگر سهامداران می توانند با شناسایی عوامل موثر بر ریسک سقوط قیمت سهام از وقوع این پدیده جلوگیری نمایند تا علاوه بر منتفع شدن خود موجب رشد و پیشرف بازار گردند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی این پژوهش، سالهای 1399 تا 1400 می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 78
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

هدف این مقاله برآورد اثر سرمایه انسانی بر مطالبات غیرجاری سیستم بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016-2005) برای 125 کشور در چارچوب الگوی تاب آوری اقتصادی بریگوگلیو و در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته ( ) است. نتایج نشان می دهد توسعه انسانی از مولفه های تاب آوری اقتصادی بر مطالبات غیرجاری تأثیر منفی و معنادار داشته است. با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه، افراد متقاضی اعتبار برای اینکه هزینه های بالای ناشی از تخطی را متحمل نشوند، سعی می کنند به تعهدات و قراردادها پایبند باشند. این امر به خودی خود، به کاهش نسبت انحرافات قراردادی منجر می شود. نتیجه این امر، آن است که بانکها با ریسک کمتری از انحرافات قراردادی مواجه می شوند. اثر مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار نیز منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی محیط اقتصاد کلان سبب افزایش مطالبات غیرجاری شده است. اثر بیمطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

دشت میشان منطقه ای در جنوب غرب خوزستان است که از لحاظ حوادث تاریخی و تحولات فرهنگی و سیاسی دارای اهمیت خاصی است و سوابق آن به تاریخ قبل از اسلام باز می گردد. در این تحقیق تلاش شده است با بررسی و شناسایی ریشه های شکل گیری تاریخ این منطقه به تداوم و تحولات، عوامل موثر و ابعاد مختلف آن با مراجعه به منابع معتبر تاریخی پرداخته شود. هدف از انجام این پژوهش عبارت است از: شناسایی و معرفی عوامل تداوم و تحول در تاریخ محلی منطقه در دوره ی مورد بحث، شناخت عوامل تأثیر گذار فرهنگی، مذهبی، سیاسی و. . . و تداوم و تحولات تاریخی منطقه در این دوره. تبیین هویت تاریخی، فرهنگی و دینی منطقه در ادوار مورد بحث. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده و از منابع و متون معتبر و استنتاج های تاریخی و نظرات پژوهشگران درباره محدوده ی تاریخی و فرهنگی مورد نظر بهره برده است (علی نژاد، 1400).

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر نگرش مذهبی و ارزشهای اخلاقی بر عملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده که مجموعا 719 نفر در سال1398می باشد که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 248نفر برآورد شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی واز نوع تحقیقات همبستگی می باشد. ابزاراندازه گیری پرسشنامه های استاندارد1-پرسشنامه ارزش اخلاقی: پرسشنامه 15سوالی ارزشهای اخلاقی لاول که توسط الوانی به فارسی ترجمه شده است. 2-پرسشنامه نگرش مذهبی: این مقیاس توسط خدایاری فرد و غباری بناب در 1374 تهیه و شامل 40 سوال می باشد. 3-پرسشنامه عملکرد شغلی: برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه 15 سوالی پاترسون می باشد، استفاده شد. در سطح آمار توصیفی ازآمارهایی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و درسطح آمار استنباطی بعد از برآورد توزیع داده ها و اطمینان از نرمال بودن توزیع آنها برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کردیم. یافته های پژوهش نشان داد در فرضیه های اصلی تحقیق نگرش مذهبی و ارزشهای اخلاقی بر عملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده تأثیر مثبت دارد. دربین فرضیه های فرعی نیز مولفه های(مولفه عبادات، مولفه اخلاقیات، مولفه ارزش ها، مولفه مباحث اجتماعی، مولفه علم و دین، مولفه مذهب، مولفه جهان بینی و باورها) تأثیر مثبت و معنی دار برعملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان نقده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 70
نویسنده: 

محمدی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تامل در کارکردهای محتوایی مضمون " عشق " و پیام های ویژه ای که با توجه به دریافت های ادبی و مبانی مرتبط با آن حاصل میایند، نشان میدهند که اصول فکری و ادبی در اشتراکات قابل توجهی، به انسان و ارزش بخشیدن به هویت انسانی معطوف اند و از اینروست که مسائل مهم عقلانی فلسفی و ارتباط آنها با ادب فارسی یکی از مهمترین راهکارهای دریافت جنبه های این مضمون است. تلفیق زیربنایی اصول مهم فلسفی با جنبه های متفاوت شناختی و مکاتب علمی ادبی پیرامون این مضمون نتایج مهم و باروری را به دست خواهد داد. ضمن آنکه این مضمون از محیط بسیار وسیعی از انواع و منظرهای خاص برخوردار است. این پژوهش در نگاهی کلی گرا به پیوند مبانی ادبی، عقلانی، فلسفی در راستای نیازهای انسانی پرداخته و بر این باورست که نقطه اتصال این ارتباط، بستر ادب غنایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 3
نویسنده: 

خاندل مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

آموزش مجازی (الکترونیکی) با توجه به شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت شناخته شده است. در کشور ما نیز اهمیت استفاده و توسعه این نوع ازآموزش در فرآیند یاددهی-یادگیری دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و با جستجو در منابع کتابخانه ای و نیز بانک های اطلاعاتی، اطلاعات لازم در ارتباط با مزایا و محدودیت های آموزش مجازی در فرآیند یاددهی-یادگیری دانش آموزان جمع آوری و مورد بحث و تفسیر قرار گیرد. از این رو پس از بررسی پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در این خصوص، مزایا و محدودیت های آموزش مجازی را از ابعاد متفاوتی اعم از آموزشی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی و فنی مورد توجه قرار داده و در نهایت راهکارهایی برای کاهش محدودیت ها و نقاط ضعف آموزش مجازی در نظام تعلیم و تربیت کشور ارائه گردیده است. اگر بخواهیم آموزش مجازی مفید و مؤثر باشد، باید ابزارهای لازم مثل تلفن همراه، تبلت، رایانه، اینترنت با پهنای باند زیاد در اختیار معلمان و دانش آموزان باشد. بدون فراهم کردن زیرساخت های آموزش مجازی، نمی توان به پیاده سازی و اثربخشی آن امیدوار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 117
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

مقدمه: بررسی مسائل و مشکلات معلمان و فرهنگیان جهت تحصیل موفق و تأمین سلامت جسمی و روانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان قدرت تحمل مشکلات نیز به میزان چشم گیری کاهش یافته است؛ بنابراین به نظر می رسد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی و تفکر مثبت به منظور ارتقاء عزت نفس و بهبود عملکرد فرد در ارتباط با خود، دیگران و افزایش میزان تاب آوری مفید باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین تاب آوری با تفکر مثبت در بین معلمان شهر جهرم انجام شد. روش کار: در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعة آماری 108 نفر از معلمان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری و تفکر مثبت مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پاسخگویان مرد با فراوانی (58 نفر به میزان 7/53 % ) و پاسخگویان زن با فراوانی (50 نفر به میزان 3/46 % ) در این تحقیق شرکت نمودند، همچنین تعداد 31 نفر از نمونه ها مجرد و تعداد 77 نفر متأهل در این پژوهش شرکت کردند. در این تحلیل ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته به مقدار 603/0 = R بدست آمد و در کل به مقدار 364/0 = R2 معادل 36 % از واریانس تفکر مثبت توسط متغیرهای مستقل تبیین گردیده است و رابطه متغیر تاب آوری با تفکر مثبت معنادار شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که معلمان واجد تاب آوری می تواند موجب حفظ آرامش، انعطاف پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبردهای فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری ها در خود شوند و بهتر می توانند با شرایط سخت و دشوار مقابله کنند و با انسجام لازم شکست را به انرژی مثبت تبدیل کنند، افراد با داشتن این شاخص ها می تواند تفکر مثبت را در خود بوجود آورده و موجب ارتقا آن شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 3
نویسنده: 

زنبوری جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

از خود بیگانگی، یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. از خود بیگانگی، یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم «alienation» که دز زبان فارسی به «از خودبیگانگی» ترجمه شده است، عنوانی است کلی برای بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان; و به دلیل همین کلیت، مفهومی است بسیار مبهم. به عبارت دیگر، وقتی همه مشکلات را زیر یک عنوان کلی خلاصه می کنیم، در واقع روشن نیست که درباره چه مشکلی بحث می کنیم. برای مثال، وقتی می گویم: «فلانی بیمار است» چیزی که از این تعبیر دستگیرمان می شود، این است که حال این شخص خوب نیست; یعنی آن گونه که باید باشد نیست. اما اینکه چه مشکلی برای او پیش آمده، یا چه اختلالی در مزاج او رخ داده، که موجب این وضع شده است و چگونه می توان با ایجاد تغییراتی در مزاج او زمینه بهبودی او را فراهم نمود، مشخص نیست. بر همین اساس است اگر فردی دچار از خودبیگانگی شده باشد. سؤال می شود چگونه این مشکل یا بیماری به وجود آمده، راه حل و یا درمان آن چیست؟ چرا بسیاری از انسان ها به این درد مزمن مبتلا هستند؟ راه های پیشگیری از آن کدام است؟ چه اقداماتی باید در زندگی انسان صورت گیرد تا به رفع آن منجر شود؟ مجموعه سؤالاتی از این دست و پاسخ به این پرسش ها، مستلزم بررسی مفهوم از خودبیگانگی، تبیین دیدگاه های مختلف درباره آن و در نهایت، ارائه راه کارهایی برای پیشگیری یا درمان آن می باشد. ابتدا به بررسی مفهوم از خودبیگانگی می پردازیم:

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 97
نویسنده: 

عسکریان مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

کاهش اقتدار مغولان متاخر در هند زمینه ساز به وجود آمدن حکومت های مستقل و نیمه مستقل در نقاط مختلف شبه قاره شد. حکومت اوده در شمال هند یکی از این حکومت ها بود که به صورت نوابی توسط سادات نیشابوری به وجود آمد. ایجاد چهره ای متمایز از گورکانیان و همچنین استقلال از حکومت مغولی که از اهل تسنن بودند مقصود اصلی حاکمان اوده بود همچنین آنان ارادتی ناب به فرهنگ و شعایر مذهب تشیع داشتند. نوابان اوده با بسط و توسعه مراسمات عزاداری و اهتمام در برگزاری آیین ها در کنار ساخت مکان های مذهبی سعی در ایجاد همبستگی اجتماعی و همدلی در بین جمعیت شیعی منظقه داشتند. غالب این مراسمات و ایین ها اگرچه از ایران شیعی وام گرفته شد ولی شکل برگزاری و روش انجام آن منحصر به فرد بود. حتی شکل و مکان های محل تجمع شیعیان جهت عزاداری عاشورا و مراسم محرم متفاوت از زیارتگاه ها و حسینیه ها در ایران و عراق بود. ساختن با شکوه این مکان ها تحت عنوان امامباره ها، درگاه ها و کربلا ها چهره ای مذهبی و شیعی به منطقه داد و نوابان اوده را به عنوان نمایندگان مذهب شیعه در منطقه شناساند. مجموع این اقدامات و امنیت به وجود آمده و ثبات نسبی سیاسی زمینه ساز جذب شیعیان از مناطق مختلف شد. جمعیت شیعی منطقه با گرایش اهل تسنن وهندو ها زیاد تر شد و تشیع در قلمرو اوده گسترش پیدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 58
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

فدراسیون روسیه وسیع ترین کشور جهان است و از نظر وسعت یک هشتم خشکی های قابل سکونت در دنیا را دربر می گیرد. این کشور همچنین پرجمعیت ترین کشور اروپا و نهمین کشور پرجمعیت جهان است. روسیه یک کشور فدرال با نظام نیمه ریاستی است. نخستین قانون اساسی در این کشور در سال 1993 تصویب شد و از آن زمان تا کنون برخی اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی صورت گرفته است که گسترده ترین این اصلاحات در سال 2020 انجام شده است. مردم روسیه در سطح فدرال، رئیس جمهور را به عنوان رئیس کشور و اعضای مجلس دوما را انتخاب می کنند. رئیس جمهور با رأی عمومی، برابر و مستقیم توسط رأی گیری مخفی در یک نظام انتخاباتی اکثریتی مطلق و به مدت شش سال انتخاب می شود و هر فرد می تواند دو دوره متوالی رئیس جمهور شود. قانون اساسی در فدراسیون روسیه، سیستم دو مجلسی را برای این کشور به رسمیت شناخته که در آن مجمع فدرال از دو مجلس دوما و شورای فدراسیون تشکیل شده است. قدرت در فدراسیون روسیه براساس اصل تفکیک مطلق قوا به قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است. در قانون-اساسی فدراسیون روسیه مقام رئیس قوه قضائیه پیش بینی نشده و قانون اساسی مقرر داشته که عدالت صرفاً از طریق دادگاه ها و برطبق آئین دادرسی مدنی، اداری و کیفری اعمال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 26
نویسنده: 

شاهینی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی توسعه عملکرد شرکت: نقش گرایش به برند در بازاریابی کسب و کار پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته شد. هم چنین، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک ملت شهر بابل تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 358 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد چانگ و همکاران (2018) می باشد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد در مجموع گرایش به کارآفرینی و توانایی بازاریابی دارای اثر مثبت و معناداری بر گرایش به برند می باشد. هم چنین گرایش به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر خلق ارزش مشتری و عملکرد برند است. در نهایت، خلق ارزش مشتری نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر عملکرد برند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

این پژوهش بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای این منظور چهار شاخص نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر حاکمیت شرکتی شرکت ها در نظر گرفته شد و یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که برای انتخاب نمونه با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، تعداد 125 شرکت در بازه زمانی بین سال های 1389 تا 1393 (در مجموع 625 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی پژوهش یعنی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با حاکمیت شرکتی رد شده اما از بین فرضیه های فرعی تنها فرضیه ایی که به بررسی ارتباط بین نرخ ارز با حاکمیت شرکتی می پردازد مورد تایید قرار گرفت ولی سه فرضیه دیگر یعنی ارتباطات بین تورم با حاکمیت شرکتی، بین نرخ بهره با حاکمیت شرکتی و بین تولید ناخالص داخلی با حاکمیت شرکتی مورد تایید قرار نگرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

ادبیات اعم از شعر ونثر جهان را به ما می نمایاند و آینه ی تمام نمای رویدادها، دردها، اندیشه ها ورنج هاست، که زبان حال وشناسنامه یک ملت است و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت. پیامد های جنگ و آواره شدن از آن از جمله مسائلی است که در آثار نویسندگان و شاعران ملل مختلف دیده میشود. محمود درویش و شیرکوبیکس جنگ را از نزدیک حس و تجربه کرده اند. محموددرویش امید بازگشت به سرزمینش همواره در دلش زنده است. ودربیان افکار وعواطف خویش از نماد ومیراث ودین واز نجوای فرزند با پدر ومادر خویش بهره برده است. و از بی پناهی و عدم مساعدت دیگر کشور ها گله میکند. و به کودکان بشارت بازگشت به وطن می دهد. شیرکوبیکس به تبیین پایداری ها بی ملایمتی ها وتوصیف صدمات و آوارگی های جنگی می پردازد وکشتار بی رحمانه مردان، زنان و کودکان و بی سرپرستیشان در جنگ و تبعات آن را بیان میکند این نوشتار به شیوه تطبیقی دیدگاه و افکار این دو شاعر را بیان میکند.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 66
نویسنده: 

خاندل مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

تحقیق که پیش روی دارید با هدف تأثیر گروه درمانی با رویکرد عقلانی-عاطفی بر بهداشت روان نوجوانان پسر دبیرستانی مقطع متوسطه(دوم) شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1401-1400 صورت گرفته است. در این تحقیق از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی استفاده شده است. جامعه ی آماری نمونه، شامل تمام دانش آموزان نوجوان پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب بود که در سال 1401-1400 مشغول به آموزش بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 15 دانش آموز پسر نوجوان دبیرستانی( پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم، )که سن آنان 15 تا 17 سال است و نمره پایین تری در آزمون سلامت روان (scl90)کسب کرده بودند، انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون، آزمودنی ها در هشت جلسه مشاوره ی گروهی 50 دقیقه ای شرکت داده شدند که در اتمام جلسات، پس آزمون از آزمودنی ها گرفته شد، سپس داده های بدست آمده از طریق آزمون آماری t مستقل با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS-25مورد آنالیز و بررسی قرارگرفت که نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی با استفاده از نظریه عقلانی– عاطفی، باعث کاهش معنادار اختلالات در دانش آموزان نوجوان پسر می شود(P<0/001).

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

هویت ملی در میان یک ملت موجب ایجاد و استمرار وحدانیت و همبستگی می باشد. نقش نظام آموزش و پرورش و ساختار و پایه های آن همچون برنامه درسی و کتاب های درسی در این امر دو چندان است و باعث نهادینه شدن هویت ملی و مؤلفه های آن در انسان می شود. رویکرد این مقاله مروری است و منابع مطالعه شده با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط و از پایگاه های داده ای داخلی به دست آورده شده و تعداد 17 مقاله بررسی شد و داده های به دست آمده از این تحقیقات به دو دسته تقسیم شدند. همچنین کلیه منابع، پژوهش های داخلی بودند. یافته ها نشان می دهد که هویت ملی در محتوای کتب درسی وضعیت چندان مطلوب و مناسبی ندارد، به طوری که به برخی مؤلفه ها بسیار کم پرداخته شده است. به همین خاطر برنامه ریزان درسی باید به این وضعیت بسنده نکنند و با برنامه ریزی دقیق و مناسب به طور متوازن به تمامی مؤلفه ها بپردازند.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

سبک لایه ی بلاغی معانی از شاخه های مهم سبک لایه ای در دوران اخیر محسوب می شود که با تعیین میزان استفاده شاعر از صنایع وآرایه های ادبی به شناخت صوری ومحتوایی سبک شعر شاعرکمک شایانی می کند. در این پژوهش به بررسی لایه ی بلاغی سبک در آثار شعری شفیعی کدکنی پرداخته شده است. محمدرضا شفیعی کدکنی از شاعران برجسته و محققان معاصر به ویژه در عرصه بلاغت می باشد. شعرش نه تنها در قلمرو محتوا و درون مایه که به لحاظ بلاغی قابل تحسین و تأمل است. بهره گیری درست و دقیق وی از انواع علوم بلاغی شامل: معانی، بیان، بدیع ونیز موسیقی کلام وی را صاحب سبک نموده است. در این نوشتار تلاش شده با کاوش و جستجوی دقیق به بررسی نکات بلاغی در اشعار وی پرداخته شود. نتایج حاصله حاکی ازآنست که سروده های شفیعی کدکنی علاوه بر این که از محتوای غنی برخوردارست در بهره مندی از علوم بلاغی سرآمد شاعران معاصر است. دربخش علم معانی شاعر برای مفاهیم مختلف و متنوع و بیان احساسات خود از انواع شاخه های این علم چون جملات انشایی وخبری، منادا، جملات اسنادی، وصل و فصل را در اشعار خود نهفته است و از این جهت شعرش را منحصر به فرد نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 34