مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

26,403

دانلود:

315

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 46

چکیده

 دانشجویان پرستاری برای تجزیه و تحلیل مشکلات بیماران, نیازمند سطوح بالایی از مهارت های تفکر انتقادی و حل مساله می باشند. بنابراین, باید در آموزش پرستاری از روش هایی استفاده شود که توانایی ارتقا این مهارت ها را داشته باشند.این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود که تاثیر آموزش را بر مبنای نقشه مفهومی بر میزان یادگیری درس نظری دانشجویان پرستاری, مورد بررسی قرار داده است. برای جمع آوری داده ها یک آزمون پیشرفت تحصیلی متشکل از دو قسمت استفاده شد که حیطه های دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان را در زمینه فرآیند پرستاری مورد ارزشیابی قرار می داد. نمونه های پژوهش عبارت بودند از 45 دانشجوی ترم دوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که به روش تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون, دانشجویان گروه های شاهد و مورد به مدت 7 جلسه و در طول دو ماه تحت آموزش قرار گرفتند. آموزش گروه شاهد با روش مرسوم آموزشی و آموزش گروه مورد با روش نقشه مفهومی صورت گرفت. در نهایت, یک پس آزمون به عمل آمد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که هر دو روش آموزشی در ارتقا دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان در زمینه فرآیند پرستاری موثر بوده اند (P=0.001) در مقایسه گروه ها, مشخص شد میانگین نمرات گروه مورد در آزمون دانش بیشتر از گروه شاهد بوده است. ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.21). همچنین, در آزمون یادگیری معنی دار میانگین نمرات گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود که در این مورد تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P=0.03).نتایج این پژوهش موید تاثیر روش نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار دانشجویان پرستاری می باشد. بنابراین توصیه می گردد در مواردی که نیاز به یادگیری عمقی مطالب درسی وجود دارد از این روش آموزشی استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی، آزاد، فتحی‌ آذر، اسکندر، و محجل اقدم، علیرضا. (1383). تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران، 17(40)، 39-46. SID. https://sid.ir/paper/114077/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی آزاد، فتحی‌ آذر اسکندر، محجل اقدم علیرضا. تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران[Internet]. 1383؛17(40):39-46. Available from: https://sid.ir/paper/114077/fa

  IEEE: کپی

  آزاد رحمانی، اسکندر فتحی‌ آذر، و علیرضا محجل اقدم، “تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری،” نشریه پرستاری ایران، vol. 17، no. 40، pp. 39–46، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/114077/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی