مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

رشد سریع اینترنت و استفاده گسترده کاربران از فضای مجازی، کسب وکارها را به سمت این محیط جدید و اثرگذار جلب کرده است. این روند باعث تبدیل تبلیغات رسانه های اجتماعی به یکی از اثرگذارترین روش های جذب مشتری شده است. دراین بین دستیابی به رابطه دوسویه و تعامل با مشتریان در پیشبرد اهداف فروش، حفظ مشتری و ایجاد مشتریان جدید برای شرکت مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات توصیه ای مبتنی بر وفاداری برند و قصد خرید است که به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی و همبستگی است. جهت بررسی مدل و آزمون فرضیات پژوهش، داده ها از طریق توزیع پرسشنامه با توجه به حجم نمونه 395 از مشتریان شرکت ها در شهر انزلی و محدوده منطقه آزاد انزلی که عضو شبکه های اجتماعی بوده اند، جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری و به وسیله ی نرم افزارهای SPSS22 و SMART PLS3 انجام شده است. نتایج یافته های این پژوهش در بررسی رابطه میان متغیرهای مدل از تحلیل مسیر، نشان دهنده عدم تائید تأثیر مثبت تعامل بر قصد خرید است. فرضیات دیگر تحقیق که تأثیر ابعاد تبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات توصیه ای را بررسی می کند، مورد تائید است.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 175
نویسنده: 

شیخ شعاعی حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

پایداری تقاضا محور، رقابت جهانی و سیاست های دولتی در خصوص تغییرات آب و هوایی، صنایع را مجبور به اتخاذ شیوه های پایدار کرده است. شش سیگمای سبز ناب (شسنا) یک رویکرد سازگار با محیط زیست است که پیامدهای انتشار آلودگی زیست محیطی را کاهش داده و محصولاتی با مشخصات برتر تولید می کند. برای پیاده سازی برنامه شسنا، ترکیب رویکردهای سبز، ناب و شش سیگما در روش منحصر به فرد شسنا ضروری است. علاوه بر این، چارچوب شسنا را نمی توان صرف نظر از اندازه، نوع و فرهنگ سازمان اعمال کرد. بنابراین، پژوهش حاضر به ترکیب و توسعه چارچوب شسنا می پردازد. ترکیب شسنا بر اساس عناصر نظری و توسعه چارچوب بر اساس رویکرد دیمائیک انجام شده است. فعال کننده ها، مجموعه ابزارها و روش های پیاده سازی، ترکیب شسنا را تکمیل می کنند و چارچوب پیشنهادی، مسیر پیاده سازی شسنا را از طریق انتخاب مناسب پروژه فراهم می کند. علاوه بر این، شاخص ها و مجموعه ابزارهای منحصر به فرد شسنا برای برآورد اقدامات مختلف پایداری و اجرای پروژه-های منتخب مورد نیاز است. مطالعه حاضر، با ایجاد درک دقیق از چارچوب ترکیبی شسنا، آمادگی سازمان ها را برای اجرای این رویکرد در راستای توسعه پایدار فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر واکنش به تغییر سازمانی در بین کارکنان پلیس راهور استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان پلیس راهور استان مذکور را شامل شده که این این جامعه، تعداد 130 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند، را شامل می شود. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش تاثیر اعتماد سازمانی و واکنش به تغییر سازمانی استفاده شده که آلفای کرونباخ آن 86 درصد می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی بر واکنش به تغییر سازمانی در بین کارکنان پلیس راهور استان آذربایجان غربی مؤثر است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد به اعتماد سازمانی بدلیل تاثیر آن بر واکنش به تغییر سازمانی توجه ویژه ای شود.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 98
نویسنده: 

حری مرضیه | مهدوی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

کارآفرینان موتور متحرکه توسعه اقتصادی بوده و سرعت و بهبود فعالیتهای سازمانی را افزایش خواهند داد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان کارآفرینی و مدیریت راهبردی است. روش پژوهش کاربردی از نوع اسنادی است که با بررسی کتابخانه ای مدارک و اطلاعات بدست می آید. نتایج حاکی از آنست که فرایند کارآفرینی نقشی زیربنایی و مهم در اثربخشی سازمان ها و یافتن تمهیدات مناسب دارد. افراد کارآفرین با ایجاد بستر مناسب، موفقیت ها و توسعه سازمانی را گسترش داده و با افزایش رقابت، وجود ساختاری منطبق بر مفاهیم کارآفرینی را رقم می زنند. نقطه تعامل کارآفرینی و مدیریت راهبردی در عرصه های سازمانی سبب ایجاد موقعیت های ممتاز در علوم و فناوری است که منجر به مدیرانی مجهز به علوم و فنون می شود و لذا هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات سازمانی نیازمند اهدافی بلندمدت، رفتارهای فرصت جویانه و مزیت محور است که اهداف کارآفرینانه را در سایه مدیریت راهبردی و تلاقی این دو با هم بوجود می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 120
نویسنده: 

شیخ شعاعی حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

از زمانی که مفهوم هوش مصنوعی در سال 1956 مطرح شد، منجر به نوآوری های فناوری متعددی در پزشکی شده و شیوه سنتی پزشکی را کاملاً تغییر داده است. پژوهش حاضر عمدتا کاربرد هوش مصنوعی را در زمینه های مختلف پزشکی از چهار جنبه بیان می کند: یادگیری ماشین، روبات هوشمند، پردازش تصویر و سیستم خبره. همچنین، چالش های موجود و روندهای آینده در این زمینه ها را مورد بحث قرار می دهد. در راستای توسعه جهانی شدن، موسسات تحقیقاتی مختلف در سراسر جهان تحقیقاتی را در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی انجام داده اند. درنتیجه، هوش مصنوعی پزشکی به پیشرفت های چشمگیری دست یافته و آینده نگری، توسعه روزافزون آن را نمایان ساخته و لزوم سیاستگذاری همه جانبه در این زمینه را آشکار می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 145
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

محیطی که امروزه شرکتها در آن فعالیت می کنند، غیرقابل پیش بینی، بی نظم و آشفته است. تغییرات در محیط به صورت ناگهانی و به سرعت رخ می دهند. رقابت در این محیط ها در حال افزایش است بنابراین در پرتو رقابت شدید و غیر قابل پیش بینی، شرکتها ناگزیر به دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در نتیجه دسترسی به عوامل کلیدی موفقیت هستند. هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت و مزیت رقابتی پایدار است و به طور کلی مفهوم و دیدگاه های مختلف مزیت رقابتی پایدار را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت مزیت رقابتی پایدار بررسی می شود و یک چهارچوب برای ارزیابی این عوامل کلیدی: 1-مدیریت موثر زنجیره تامین 2-نوآوری و تمایز محصول 3-پاسخگویی سازمانی 4-رهبری هزینه، در نظر گرفته می شود. این تحقیق از حیث هدف در زمره تحقیقات توصیفی، از حیث استراتژی در زمره تحقیقات پیمایشی و از حیث جهت گیری در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان صنعت و مدیران وکارشناسان شرکت های دارویی در ایران هستند براساس تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه های این تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی عوامل کلیدی موفقیت (نوآوری و تمایز محصول، مدیریت موثر زنجیره تامین، رهبری هزینه و پاسخگویی سازمانی) با هر یک از دیدگاه های مربوط به مزیت رقابتی پایدار رابطه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 81
نویسنده: 

خدابنده لو عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تغیرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. تولید ناب یک فلسفه و نگرش جدید در تولید است که ظهور آن در شرکت تویوتا ژاپن می باشد، این رویکرد که توسط دو شخص، ای جی تویودا و تایچی اوهنو ابداع شد که بعدها در کشور های دیگر رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات تولیدی قرار گرفت. در این روش تلاش میشود که اتلاف به حداقل برسد و بیشترین بهره وری از تمام امکانات، نیروی انسانی و سرمایه به عمل آید عوامل دیگر از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی، و مدیریت زنجیره تامین کنندگان به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. این عوامل به مدیران کمک کرده تا در صورت پیاده سازی این عوامل برای بهبود روش های تولید و نزدیک شدن به تولیدی ناب از کدام عوامل شروع کنند. روش های مدیریتی در تولید ناب باعث تسهیل جریان اطلاعات شده و به ارتباط بهتر با تأمین کننده و مشتری کمک می کند. از سوی دیگر تلاش برای آموزش و توانمند سازی کارکنان باعث ساختار جریان مواد مناسبی در زنجیره تأمین می شود. یک ساختار جریان مواد مناسب به کنترل منابع و بهبود مستمر منتهی می شود که در نهایت بهبود مستمر باعث کاهش اتلاف ها و رضایت مشتری خواهد شد. در حقیقت این دو عامل هدف اصلی تولید ناب است.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 3
نویسنده: 

کبیری الیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

این تحقیق با هدف تعیین تأثیر راهبردهای اقیانوس آبی بر پتانسیل فروش محصولات شرکت ایرانول در زمان تحریم های بین المللی می باشد. یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی در این تحقیق بکار برده شده است. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی از نوع میدانی است. این پژوهش در شرکت نفت ایرانول انجام گرفته است و کلیه ی پرسنل(کارشناسان، رئیس و مدیران) واحد فروش صنایع شرکت نفت ایرانول جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند که تعداد آن ها 140 می باشد که از جدول گرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس103 نفر انتخاب شده و پرسشنامه ای محقق ساخته که در 32 سوال می باشد بین آن ها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار Spss نسخه 24 اجرا و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبردهای اقیانوس آبی بر پتانسیل فروش محصولات شرکت ایرانول در زمان تحریم های بین الملل تأثیر دارد. همچنین همه راهبردهای اقیانوس آبی (راهبرد حذف، راهبرد کاهش، راهبرد خلق و راهبرد افزایش) به صورت مجزا بر پتانسیل فروش محصولات شرکت ایرانول در زمان تحریم های بین الملل تأثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 71
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی پویایی بازار بر رابطه بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه منطقه )3 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 634نفر از کارکنان شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه منطقه سه می باشند. براین اساس در این پژوهش از جدول مورگان استفاد شده است و از 634نفر جامعه آمار، حجم نمونه طبق این مقیاس 239 نفر می باشد. پرسشنامه هارا بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بین افراد جامعه توزیع شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. روایی پرسشنامه ها از نظر محتوایی حاصل شده و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده از تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش تعدیل گر پویایی بازار تاثیر معناداری دارد. سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد. سرمایه انسانی بر پویایی بازار تاثیر معناداری دارد. پویایی بازار بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 87
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

هدف: طبق مقاله لاتین جف و همکاران، روابط حرفه ای بین یک متغیرهای فوق بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انتخاب و انجام این موضوع، بررسی میزان روابط حرفه ای بین یک شرکت حسابرسی و مدیر مالی شرکت بر کیفیت حسابرسی می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 80 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی-تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که بین یک شرکت حسابرسی و مدیر مالی شرکت(مشتری موسسه های حسابرسی) بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای حرفه ای و معنادار منفی وجود دارد که با پژوهش جف و همکاران در سال 2021 همراستا می باشد. نتایج: بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست جهت افزایش کیفیت حسابرسی، به وجود رابطه بین مدیرمالی و حسابرس توجه نمایند و از طرفی گزارش اقلام تعهدی اختیاری ارائه شده توسط مدیرمالی و اظهارنظر حسابرس را کنترل نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 68
نویسنده: 

شیخ شعاعی حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

اصطلاح "دیپلماسی علم و فناوری" به طور گسترده، تعاملات بین جوامع علمی و سیاست خارجی مرتبط با ارتقاء مبادلات علمی بین المللی را تبیین می کند. همچنین به عنوان راهی برای ایجاد روابط سازنده بین کشورها و ارائه مشاوره علمی در مورد موضوعات مرتبط با بیش از یک کشور شناخته می شود. ابتکارات دیپلماسی علم و فناوری، توسط پزشکان به مرحله اجرا رسیده است و بورسیه های تحصیلی جدید، مبتنی بر گسترش این اقدامات برای رسیدگی دقیق تر به چالش های اجتماعی و جهانی طراحی می شوند. پژوهش حاضر، دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده را ترسیم می کند که از دو شوه مهم برای مقابله مستقیم با این چالش ها استفاده می کند. ابتدا یک رویکرد چندلایه توصیف می شود که با ادغام داده ها و فراداده های رشته های مختلف، آگاهی بیشتری از اولویت های دیپلماسی علمی ایجاد می کند. سپس، ایجاد رصدخانه های نوآوری در سطح ملی و جهانی، برای عملیاتی سازی این اولویت ها پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه توانمندسازی کارکنان در شرکت های خودرو سازی است. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری عبارتست کلیه مدیران و کارکنان شاغل در صنعت خودرو سازی شامل 495 نفر. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 217 نفر است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت دانش که پایایی آن 918/0 گزارش شده است. و پرسشنامه توانمند سازی اسپریتز که پایایی آن91/0 بدست آمده و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون که پایایی آن 786/0 محاسبه گردید و پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت که پایایی آن 70% می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره با نرم افزار spss23 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر توانمندسازی بهبود و عملکرد کارکنان تاثیر مثبتی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 161
نویسنده: 

قربانی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

هدف از پژوهش موردنظر تعیین میزان برازش مدل مفهومی تعالی سازمانی بر اساس اخلاق حرفه ای با نقش واسطه ای تسهیم دانش و اشتیاق شغلی با مدل تجربی بود. روش طرح پژوهشی حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ اجرا و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 1400-1399 بود که از بین آن ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای احتمالی و از طریق جدول مورگان 160 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه تعالی سازمانی دمینگ (1950)، پرسش نامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده (1393)، پرسش نامه تسهیم دانش دیکسون (2000) و پرسش نامه اشتیاق شغلی کبیرزاده (1392) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل شاخص های میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای پاسخگویی به فرضیه های تحقیق از آزمون های آمار استنباطی شامل تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند: الف) اخلاق حرفه ای بر تعالی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. ب) تسهیم دانش بر تعالی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. پ) اشتیاق شغلی بر تعالی سازمانی اثر منفی و معنادار دارد. ت) اخلاق حرفه ای بر تسهیم دانش اثر مثبت و معنادار دارد. ث) اخلاق حرفه ای بر اشتیاق شغلی اثر مثبت و معنادار دارد. ج) اخلاق حرفه ای بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای تسهیم دانش اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری دارد. چ) اخلاق حرفه ای بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای اشتیاق شغلی اثر غیرمستقیم منفی و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 90
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مهمترین بخش از کار در زمینه (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) مرحله ارزیابی است که در آن میزان ریسک همه خطرهای شناسایی شده محاسبه می گردد و درباره آنکه آیا میزان خطر در حد قابل قبولی هست یا خیر تصمیم گیری می شود. بطور کلی در ارزیابی ریسک، یکی از روش های مرسوم، روش فاین کینی (FK) است. این روش یکی از ابزارهای مؤثر جهت پیش بینی خطا و پیدا کردن کم هزینه ترین راه حل برای جلوگیری از بروز خطاست ولیکن دسته بندی و اولویت دهی به امتیازهای آن گاهی با مشکل روبروست. همچنین از فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) نیز بعنوان یک روش کارامد در اولویت دهی و تعیین سطوح اهمیت خطرها در پژوهش های مربوط به ارزیابی ریسک استفاده می شود، اما در روش (FAHP) نمی توان تعیین نمود که خطرها بر پایه سطح ریسک مربوط به آنها در حد قابل قبولی هستند. لذا در این پژوهش، یک رویکرد ترکیبی از روش های FK و (FAHP) ارائه می گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مخاطرات موجود در شرکت مخابرات شهر شهرکرد با رویکرد تلفیقی فاین کینی و تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای و همچنین نظرات متخصصان تعداد 30ریسک فاکتور مربوط به پنج بخش اصلی شرکت مخابرات شناسایی شدند. این مخاطرات با استفاده از دو روش تحلیلی مذکور تحلیل شدند. مهمترین مخاطرات موجود در این شرکت برای سطح یک مخاطرات به ترتیب مربوط به بخش های ((فنی و اجرایی، نصب و راه اندازی، آزمایش و تحویل، کنترل و توسعه و نظارت و بازرسی)) و برای سطح دوم به ترتیب برای ریسک فاکتورهای ((عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب، عدم وجود ارت حفاظتی، آرایش نامناسب کابل کشی ها و عدم وجود حصار عایق بین قسمت های برقدار با سایر قسمت ها و جراحات و خطرات ناشی از سقوط از ارتفاع)) بود. نهایتا به منظور مقایسه رتبه های به دست آمده از روش آماری آزمون لووین و تی مستقل استفاده شد و نتایج به دست آمده در پنج سطح کلاس بندی شد که در هر پنج سطح بین نتایج به دست آمده از دو روش فاین کینی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تفاوتی معنادار مشاهده نشد و هر دو روش نتایج یکسانی را ارائه داده بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 54
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

یکی از مهمترین ابعاد حفظ عملکرد داخلی سازمان و بهبود تعهدات سازمانی بحث بازاریابی داخلی سازمان است که در این مقاله سعی برآن است تا به بررسی این دو ابزار مهم حفظ و بهبود عملکردهای سازمانی و تاثیرات آنها برهم پرداخته شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی و مشتری گرائی در کارکنان بانک ها ( مطالعه موردی شعب بانک ملت تبریز ) می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی است و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی پیرسون می باشد. روش انجام پژوهش پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده می گردد. همچنین ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. و نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که اِعمال مفاهیم و اصول بازاریابی داخلی در شعب بانک ها سبب می گردد تا کارمندان به سبب احساس حمایت بیشتر با انگیزه شده و بدین ترتیب تمایل در آنها به منظور تحقق اهداف سازمانی افزایش می یابد. این امر در ادامه موجبات مشتری گرائی بیشتر، خلق اعتماد واحساس وابستگی عاطفی فرد به سازمان، تعهد مستمر و تمایل کارمندان به باقی ماندن در سازمان را ایجاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 65
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی و ارزیابی رابطه ی برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تشکیل می دهند. بر اساس اعلام اداره کارگزینی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تعداد کارکنان این سازمان 220 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 140 نفر از کارکنان شرکت یاد شده تعیین گردید که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط ارگون و تاتار( 2018) بود. برای آزمودن مدل این تحقیق از آمار های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که برند کارفرما با نگرش کارکنان در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار داشت (05/0 P<) همچنین بین مولفه های نگرش کارکنان مولفه های آن (رفتار شهروندی، (05/0 P< ). هویت سازمانی (05/0 P< ) و تمایل به ماندگاری(05/0 P<)با برند کارفرما رابطه معنی دار وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است، دولتها مایلند به منظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، خدماتی ارائه کنند که رضایت مردم و شهروندان و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند. در نتیجه در مدیریت دولتی نوین، دولتها با این پرسش مواجهند که چگونه می توانند خدماتی سریعتر، بهتر و کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر ارائه دهند. این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات دهی اداری و عملیاتی را در شرکت گاز استان البرز مورد بررسی قرار داده است. شش عامل براساس تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط استخراج شد و در سه گروه اصلی دسته بندی گردید. با مشورت از نخبگان و مدیران، میزان تاثیر هر کدام از این عوامل مشخص شد. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران ستادی و مناطق اصلی شرکت گاز استان البرز بودند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش AHP استفاد گردید. نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی با ایجاد انگیزه (37% موثر) و ایجاد توانمندی (18% موثر) کارمندان تاثیر به سزایی در امر خدمات دهی دارد و همچنین اصلاح ساختارها و فرآیندهای اداری (16% موثر) میتواند موجب افزایش بهره وری و سطح خدمات دهی گردد. ضمن اینکه مشخص گردید تنبیه و تشویق کارمندان (9% موثر)، برون سپاری (8% موثر) و افزایش نظارت ها (6% موثر) اثر اندکی در مبحث کیفیت خدمات دهی خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 71
نویسنده: 

برمر نیما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

زمینه و هدف: با ظهور شبکه های اجتماعی متنوع، بازاریابی از طریق این ابزارهای الکترونیکی تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. اینستاگرام و افراد تاثیرگذار در این شبکه اجتماعی، یکی از راهکارهای سازمان ها برای بهبود تصویر برند و افزایش خرید است. از این رو، پژوهش حاضر در تلاش است تا اثرگذاری ویژگی های افراد تاثیرگذار در اینستاگرام را بر قصد خرید و تصویر برند بسنجد. روش شناسی: این تحقیق از نوع کمی، با هدف کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 385 نفر از افراد دارای اکانت در اینستاگرام هستند که افراد تاثیرگذار را دنبال می کنند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تصویر برند، قصد خرید و ویژگی های افراد تاثیرگذار استفاده شد. در پژوهش حاضر برای بررسی و تایید نهایی روایی محتوا از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و راهنمایی اساتید استفاده شد. همچنین پایایی این پرسشنامه ها پس از محاسبه آلفای کرونباخ تایید گردید. برای تحلیل داده ها از حداقل مجذورات جزئی(PLS) و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج می توان گفت که ویژگی های تاثیرگذاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام می تواند باعث بهبود تصویر برند شده و دنبال کنندگان را به خرید محصولات و خدمات معرفی شده، تشویق کند.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

در این مقاله دنبال طراحی مشخصات فنی یک سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال چند هدفه برای بهبود ارتباطات اجتماعی کارآفرینان و کسب و کارهای مردم، متخصصان، تحصیلکرده ها، آموزش دیده ها، خبره ها و با تجربه ها و راهی برای سهولت ارتباطات اجتماعی نظام خانواده می باشیم. با توجه به تنوع پیام رسانها نیاز به یک پیام رسان بومی خیلی کامل می باشد. مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی، فروشگاه الکترونیکی، اعتبار اسناد الکترونیکی، جرایم رایانه ای، حراج الکترونیکی، کاریابی الکترونیکی، همسریابی و دوست یابی الکترونیکی، بازارها و بازاریابی الکترونیکی، سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال، درگاه پرداخت الکترونیکی IPG و IAP و قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، درخواست یا خرید الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و از همه مهمتر جستجو و پرسوجوی اینترنتی در این تحقیق بیان می شود. از طرفی دیگر شرایط خاص مانند رکود و کرونا روی خیلی از کسب و کارها ورشکستگی و کاهش رونق ایجاد کرده است. موضوع دیگر بحث شاخص سهولت، زمان تدارک، پشتیبانی و ارتباط با مشتری و جذابیت رسانه برای مردم و هم کسب و کارها نیز مطرح می شود. در مهندسی صنایع به دنبال بهینه کردن شاخص ها و اهداف بویژه متغیر هزینه فعالیت یا فرآیند و زمان فعالیت یا فرآیند می باشیم. شیب قیمت سوخت، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، آلودگی هوا، استهلاک خودرو و ترافیک خیابان باعث می شود تا مشتریان موقعیت، خدمات، مشخصات خدمت دهنده، قیمتها و کسب و کارهای نزدیک به خود را با سهولت و با اطمینان بدانند تا ارتباط کارا، تبادل مالی الکترونیک راحتی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 258
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل شناختی بر یادآوری تجربه خاطره انگیز گردشگری و زنده کردن تجربه گردشگری با نقش تعدیل کننده سن بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه گردشگران ایرانی استان مازندران بودند که 369 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های لذت جویی، تازگی، مشارکت، تعامل اجتماعی، تجربه غیرمترقبه، معناداری، یادآوری تجربه خاطره انگیز گردشگری، زنده کردن تجربه گردشگری و تمایل به بازدید پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل شناختی بر یادآوری و زنده کردن تجربه گردشگری تاثیر دارد. زنده کردن تجربه گردشگری بر تمایل به بازدید تاثیر دارد. یادآوری تجربه گردشگری بر زنده کردن تجربه گردشگری تاثیر دارد. سن در بین لذت، تازگی، مشارکت و یادآوری تجربه گردشگری نقش تعدیل کننده دارد؛ و سن دربین تازگی، مشارکت و زنده کردن تجربه گردشگری نقش تعدیل کننده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برند کارفرما بر نگرش کارکنان با نقش میانجی تناسب فرد با سازمان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) است. روش پژوهش حاضر، توصیفی – پیمایشی از نوع مدلسازی با معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تشکیل می دهند. بر اساس اعلام اداره کارگزینی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تعداد کارکنان این سازمان 220 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 140 نفر از کارکنان شرکت یاد شده تعیین گردید که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط ارگون و تاتار( 2018) بود. برای آزمودن مدل این تحقیق از تحلیل داده ها بوسیله مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS3 استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری نشان داد که برند کارفرما با تناسب فرد با سازمان در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار داشت (05/0 P<, 18/10=t). همچنین بین مولفه های نگرش کارکنان مولفه های آن (رفتار شهروندی، (05/0 P<, 77/7=t). هویت سازمانی (05/0 P<, 19/3=t) و تمایل به ماندگاری(05/0 P<, 19/5=t). )با برند کارفرما رابطه معنی دار وجود داشت. همچنین برند کارفرما بر نگرش کارکنان با نقش میانجی تناسب فرد با سازمان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 36
نویسنده: 

زکاوتی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییرات سریع و چالش های جدید جهانی، یکی از راهکارهای مؤثر درجهت تطابق با تحولات مداوم و ربودن گوی سبقت از رقبا گرایش به سمت کارآفرینی است، چرا که محیط پیش روی جوامع امروز، پیوسته در حال تغییر است و این کارآفرینان هستند که الگویی برای مقابله و سازگاری با این شرایط پرتغییر و پویا فراهم می آورند و زنان نیز در این میان یک عنصر مهم در فرایند کار و کارآفرینی محسو ب می شوند. توجه به فعالیت های کارآفرینانه در این قشر از جامعه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. آمار مربوط به اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جوامع مختلف نیز مؤید این گفته است. در این راستا در این پژوهش به بررسی موانع و فرصت های کارآفرینی زنان پرداخته شد و موانع کارآفرینی زنان، مطرح و راهکارهایی به منظور غلبه شدن بر این موانع و توسعه کارآفرینی زنان ارائه گردید. امید آن می رود که با عنایت مسئولان و تلاش بیش از پیش زنان در جهت رفع مشکلات، آینده ای بهتر را نظاره گر باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 190
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر استراتژی های توسعه محصولات جدید شرکت ایرانول در شهرستان آبادان در بازار انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی – پیمایشی از نوع مدلسازی با معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت ایرانول در شهرستان آبادان که تعداد آن ها برابر با 145 نفر می باشد، تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 105 نفر از کارکنان شرکت ایرانول در شهرستان آبادان تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه استاندارد مزیت رقابتی هیل و جونز (2008) دارای 4مولفه (بهره وری، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی) و پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید کسزی و بیمنز (2016) دارای 13 گویه بود. جهت بررسی روایی سازه ای پرسشنامه و تائید عامل های در نظر گرفته شده، از روش تحلیل عاملی، شاخص GOF، AVE و CR استفاده شده است. علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص روایی از روایی محتوا یعنی تایید خبرگان و کارشناسان خبره در این حوزه نیز استفاده شده است. برای آزمودن مدل این تحقیق از تحلیل داده ها بوسیله مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS3 استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری، مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده)، نشان داد که مزیت رقابتی بر استراتژی های توسعه محصولات جدید شرکت ایرانول در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر دارد(05/0 P<, 671/11=t).

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 82
نویسنده: 

چشم فسا ایمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  7173
چکیده: 

امروزه صنعت رستوران با برخی از چالش های مرتبط با مدیریت منابع انسانی مواجه است. هدف این مقاله شناسایی چالش های مذکور در صنعت رستوران ایران و ارائه راهکارهای مؤثر به مدیران و دست اندرکاران این صنعت می باشد. رویکرد پژوهش کاربردی، روش آن کیفی و از ابزار مصاحبه جهت گردآوردی داده ها استفاده شده است. روش نمونه گیری بر اساس روش هدفمند با رویکرد اشباع نظری صورت پذیرفته که بر این اساس، طی فرایند گردآوری داده ها، نمونه آماری با تعداد 7 نفر از مدیران صنعت رستوران در ایران با ملاک کفایت تئوریک شکل گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که امروزه مهم ترین چالش-های مدیریت منابع انسانی در صنعت رستوران عبارتند از: نرخ بالای گردش نیروی کار، محیط کاری پراسترس و پرتنش، کمبود نیروی انسانی ماهر، دیدگاه کارکنان نسبت به صنعت، کمبود نیروی حمل و نقل، سندروم روزمرگی، کمبود نیروی با تحصیلات مرتبط، روابط غیررسمی سازمانی و مشکلات ناشی از همه گیری ویروس کرونا. در نهایت پیشنهادهایی برای غلبه و کم اثر نمودن چالش های مذکور ارائه شد که از جمله آن ها می توان به اتخاذ رویکرد نرم و رهبری اصیل در مدیریت منابع انسانی، استفاده از مفاهیم نوین طراحی شغل، ارائه پاداش های درونی، مدیریت استعداد، رویکردهای انعطاف پذیری، آموزش و توانمندسازی مداوم کارکنان اشاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 7173
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تدارکات معکوس در تجارت الکترونیک بوده است. ا ین پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و از نظر روش انجام یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می باشد جامعه اماری پژوهش یک گروه شامل جمعی از خبرگان آشنا به تدارکات معکوس هستند که تعداد آن ها 12 نفر می باشد. از این جامعه در بخش تکنیک دلفی و رتبه بندی استفاده شده و گروه دوم نیز شامل کارشناسان و کارمندان شرکت های تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان می باشند که تعداد آن ها 1200 نفر است و با فرمول کوکران تعداد 291 نفر حجم نمونه را تشکیل داده است و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در بخش دلفی با 4 مؤلفه و 20 گویه بوده است. روایی و پایایی پرسشنامه با استناد به روش تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج به دست آمده حاکی از ان است که تعداد 4 مؤلفه اصلی و 20 زیرمعیار شناسایی شد که در نهایت با تکنیک دلفی خبرگان طی سه مرحله غربالگری در تعداد 4 معیار اصلی و 15 زیر معیار به اجماع نظر رسیدند و سپس با کمک تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل این عوامل مدل سازی و رتبه بندی شدند و معیارها به ترتیب اولویت عبارتند از: فرایندها، سیستم ها و روش ها با مقدار بار عاملی 0. 56در رتبه اول، رشد و تعالی و یادگیری سازمانی با مقدار بار عاملی 0. 45 در رتبه دوم، نیروی انسانی با مقدار بارعاملی 0. 34 رتبه سوم و ذینفعان و مالی با مقدار بارعاملی 0. 22 در رتبه چهارم قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

امروزه در سازمان های پیشرو یکی از مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر آنها عنصر مدیریت است، که شکل مناسب آن، مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود. پیش نیاز تغییر و تحول سازمانی مداوم در محیط های پویا و همیشه در حال تغییر، حضور رهبران شهودی، استراتژیک یا به معنای واضح تر، تحول آفرین است. رهبری تحول آفرین یکی از مولفه های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد بررسی های زیادی قرار گرفته است. در همین راستا، این تحقیق با هدف ارتباط نقش رهبران تحول آفرین بر عملکرد کارکنان در سه مولفه یادگیری، خلاقیت و توانمندسازی انجام گرفت. رهبرانی که رفتارهای تحول آفرین را از خود نشان می دهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می کنند. طبق بررسی های صورت گرفته، رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر یادگیری سازمانی و حتی در مرحله ای بالاتر به طور غیر مستقیم بر نوآوری تأثیر می گذارد. تأثیر مستقیم مولفه های رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأیید شد و متغیر ملاحظه فردی، نسبت به سایر مولفه های رهبری تحول آفرین، بیشترین اثر مستقیم را بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد. صدور کالا و خدمات مهمترین منبع تأمین درآمد ارزی کشور محسوب میشود که نبض اقتصاد زنده و فعال دنیا را در دست دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با نقش واسط گرایشات کارافرینانه و قابلیت های پویا در بین شرکت های صادراتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های صادراتی خراسان شمالی می باشد که داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع اوری و به روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که گرایشات کارآفرینانه و قابلیت های پویا بر ارتباط بین منابع نامشهود و عملکرد صادراتی نقش معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 27
نویسنده: 

لطفی سیما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1244
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

اینترنت اشیا(IoT) یک تکنیک نوظهور برای اتصال دستگاه هایی است که به شکل حسگر، محرک، تلفن همراه، رایانه، کنتور یا حتی وسایل نقلیه درمی آیند تا بتوانند آدرس پذیر و قابل شناسایی باشند. اینترنت اشیا مزایای نامحدودی برای محیط زیست ما دارد و به یکی از روندهای تحقیقاتی برای هر دو سازمان دانشگاهی و تجاری تبدیل شده است. بسیاری از معماری ها و برنامه های کاربردی با استفاده از بستر اینترنت اشیا از یک زنجیره تأمین ساده تا سیستم های پیچیده پیشنهاد و اجرا شده اند. مزایای آشکار بسیاری از این گونه شبکه ها وجود دارد اما این سیستم ها می توانند در صورت به خطر افتادن باعث تهدید مالی و زندگی شوند. رسیدگی به این مسائل و اطمینان از امنیت و حریم خصوصی محصولات و خدمات اینترنت اشیا با رعایت اصول اخلاقی باید یک اولویت اساسی باشد. این امر مستلزم یک معماری قوی است که بتواند تأیید اعتبار کاربر، کنترل دسترسی و همچنین حریم خصوصی و اعتماد کاربران سیستم را فراهم کند. در شبکه IoT به عنوان یک شبکه ناهمگن برای اتصال بسیاری از دستگاه های محدود کننده سخت افزار کوچک، نمی توان از معماری ها و تکنیک های امنیتی سنتی استفاده کرد. در این مقاله، چالش های امنیتی و اخلاقی IoT و راه حل هایی برای حفظ سطح امنیتی قابل توجه در شهر هوشمند اصفهان ارائه شده است که یک شهر صنعتی و توریستی می باشد. همچنین به ارزیابی وضعیت فعلی و جهت گیری های آینده اینترنت اشیا در اصفهان، در قالب پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت می پردازد. نتایج تحقیق می تواند با ادغام بهترین جنبه های امنیتی دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا، از جامعه تحقیقاتی در اینترنت اشیا پشتیبانی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1244

دانلود 502
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  774
چکیده: 

یکی از منابع ارزشمند هر سازمانی که باعث رشد و توسعه آن سازمان می گردد، نیروی انسانی است. با تحولی که امروزه در محیط سازمان ها به وقوع پیوسته، اهمیت کارراهه شغلی کارکنان از جمله راهبردهای اساسی برای بسترسازی لازم جهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی و در نهایت کل سازمان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نگرش های نوین با رویکرد کاربردی در مورد کارراهه شغلی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که نگرش های جدید برای کارراهه شغلی عبارت از توانمندسازی منابع انسانی در سازمان است که می تواند در توسعه شغلی افراد تاثیرگذار باشد و به موفقیت شغلی آنان بیانجامد. موفقیت شغلی نه تنها مورد علاقه افراد درگیر در یک کارراهه، بلکه همچنین مدنظر پژوهشگران و فعالان در این زمینه نیز بوده است. موفقیت یک کارراهه راهی برای افراد است تا نیاز خود را برای موفقیت و قدرت براورده سازند و در سطح فردی، به دستیابی برای کسب پیشرفت های مادی، قدرت و رضایت اشاره دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 774
نویسنده: 

سبک آرا مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

ماهیت رقابتی محیط کسب و کار ما برای دستیابی به عملکرد به نوآوری و خلاقیت نیاز دارد. نوآور و خلاق بودن مهم است اما شایستگی برای رشد هر کسب و کاری بسیار حیاتی است. این موارد را می توان از طریق آموزش، یادگیری مهارت های جدید، نگرش ها، ارتباطات شخصی، ابتکار عمل، جستجوی اطلاعات و سایر موارد، برای دستیابی به اهداف کارآفرینی به دست آورد. بر این اساس این مقاله شایستگی های مورد نیاز برای عملکرد کارآفرینانه را تحت تأثیر صفات شخصی و مهارتهای رهبری بررسی می کند. در این مقاله یک رویکرد نظری اتخاذ شده و ادبیات مرتبط به عنوان مبنایی برای بررسی صلاحیت ها و عملکرد کارآفرینی بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که مشارکت در شایستگی های عمده کارآفرینی، ویژگی های شخصی و مهارت های فراگیران، با موفقیت در کسب و کار رابطه مثبت دارد. با مشارکت در نقش مدیریتی، کارآفرینان نیاز به سازماندهی و شایستگی های ارتباطی دارند، که با موفقیت در کسب و کار رابطه مثبت دارد. این مطالعه توصیه می کند که دولت باید به تخصیص منابع برای آموزش و مهارت آموزی بپردازد. کارآفرینان باید تمایل به آموزش کارآفرینی و فعالیت بیشتری داشته باشند. این مطالعه نشان داد؛ اگرچه شایستگی های کارآفرینی از طریق برنامه های آموزش کارآفرینی و تحصیل قابل یادگیری هستند، ولی از سویی به عنوان معیار تدوین استراتژی های مناسب نیز عمل می کنند، که با اجرای آنها منجر به دستیابی و ارتقاء اهداف کسب و کار می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 160
نویسنده: 

شیخ شعاعی حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

هوش مصنوعی معمولاً به عنوان توانایی سیستم در تفسیر صحیح داده های خارجی، یادگیری از این داده ها و کلان داده ها و استفاده از این آموخته ها برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف پذیر تعریف شده است. عمده چالش های روز جهانی در موضوع هوش مصنوعی مربوط به حوزه های اخلاق، مردم سالاری، صلح و اشتغال می باشند. پژوهش حاضر با مرور تاریخ هوش مصنوعی، دیدگاه های متنوعی را در این زمینه ارائه می دهد که توسط چندین متخصص برجسته جهان تالیف شده و لازمه سیاستگذاری و ارائه چشم انداز جامع در زمینه آینده هوش مصنوعی را پذیرش و درک صحیح از دیدگاه های خرد، بین المللی و کلان آن معرفی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 186
نویسنده: 

لوافان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

با پیشرفت و توسعه پایدار صنعت گردشگری در کشورها و جوامع، رویکرد کارآفرینی پایدار ارتقاء و توسعه یافته و اشتغال نیروی انسانی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. صنعت گردشگری یک صنعت انسان محور و کاربر است که خدمات و تولید خود را به وسیله افراد ارائه می دهد و کمتر از ماشین استفاده می شود. هر چه بر تعداد بنگاه ها و سازمان های آن افزوده شود نیاز بیشتری به نیروی انسانی دارد. بخصوص درکشورهایی که از پایداری توسعه این صنعت برخوردار باشند، تعدیل و کاهش نیروی منابع انسانی در آنها اتفاق نخواهد افتاد، بلکه ممکن است بر درخواست و نیاز به سرمایه های انسانی افزوه شود. از طرف دیگر با رونق گردشگری صنایع و کسب و کارهای مرتبط با این صنعت، رویکرد کارآفرینی توسعه می یابد و آنها نیز به نیروی انسانی بیشتری نیازمند می شوند. مزیت نسبی رقابتی در این صنعت به هنگام رونق باعث می گردد که شرکت ها و سازمان های جدیدی به عرصه این صنعت افزوده شوند و نتیجتا به اشتغال افراد بیشتری نیاز خواهد داشت و باعث ارتقاء رویکرد کارآفرینی پایدار می گردد. این رویکرد در جوامع جهانی بسیار اثربخش است و استقرار آن نشان دهنده رشد و پیشرفت این جوامع است. در این مقاله با تحقیق و پژوهش از مقالات علمی-پژوهشی، مطالب کتابخانه ای، اظهارنظر های متخصصین و تجربه های خود پژوهشگر تاثیر توسعه پایدار صنعت گردشگری بر رویکرد کارآفرینی پایدار بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 304
نویسنده: 

شیخ شعاعی حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

گسترش سریع فناوری های هسته ای و انرژی هسته ای برای تولید برق در کشورهای در حال توسعه، مستلزم سیاستگذاری و اجرای برنامه های فوری توسعه مهارت است. منابع انسانی ماهر اولین گام حیاتی در حصول اطمینان از تامین پایدار پرسنل واجد شرایط و متخصص برای استفاده ایمن، مسئولانه و پایدار از فناوری های هسته ای است. پژوهش حاضر، روند فعلی توسعه نیروگاه های هسته ای در کشورهای تازه وارد به این صنعت را برجسته می سازد. همچنین بر نیاز به برنامه های توسعه منابع انسانی ماهر که برای مدیریت پایدار نیروگاه های هسته ای در طول ساخت، بهره برداری، نگهداری و تعمیر همراه با عملیات ایمن و امن مورد نیاز است، تاکید می شود. برنامه توسعه مهارت های ملی یک کشور بلندهمت هسته ای، باید شامل توسعه منابع انسانی، آموزش و پرورش، مدیریت دانش و شبکه های دانش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است. تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند. با وجود این معنا ومفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک در فروشگاه اینترنتی ایران تجارت در شهر تهران در سال 99 است. روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و بدین منظور از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریانی هستند که از فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت به صورت الکترونیکی خرید کرده اند، که از میان آنان نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. فرضیه های تحقیق در چهارچوب عوامل فردی، شرکتی و زیرساختی مطرح و از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به جز فرضیه ی مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تأیید می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 122
نویسنده: 

ستاری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1228
 • دانلود: 

  529
چکیده: 

علاقه به موضوع رهبری سازمان تاریخی دیرینه دارد، با اینکه نخستین پژوهش در باب رهبری در سال 1904 منتشر شد، مهمترین حرکتهای این جنبش در طول جنگ جهانی اول به وقوع پیوست. اهمیت این موضوع برای مدیران، این است که رهبری بر عملکرد گروه و سازمان تاثیر دارد. لذا شناخت متفاوت فرآیند رهبری برای مدیران ضروری است. رهبری عامل تعیین کننده در موفقیت سازمان است. رهبران مهمترین نقش را در تنظیم استراتژیهای معطوف به اینده دارا می باشند و وظیفه آنها تنظیم جهت حرکت سازمان است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مبتنی بر ادبیات نظری، ضمن ارائه تعاریفی از رهبری و بیان ماهیت ان، مدیریت ورهبری را با هم مقایسه کرده و دلایل وجودی رهبری را در سازمان ومدیریت بیان می دارد. در دنیای سازمانی نوین یکی از مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر جوامع عنصر مدیریت است، که شکل مطلوب ان مدیریت همراه با رهبری است تلقی می شود. رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه بوده و با تحولات اجتماعی همراه است زیرا بیان نظم واداره هر جامعه وسازمان بر مبنای آن بنا نهاده شده است. بدون رهبری پیش بردن اهداف اجتماعی و رسیدنبه نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده ویا بسار دشوار خواهد بود. مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که از مطالعات چند سال گذشته افراد دیگر تاکنون بررسی شده ونتایجی از بررسی و جمع آوری اطلاعات از این مطالعات بدست امده. در تحقیق حاضر از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از انجایی که رهبری توسط مدیران اعمال می شود یکی از عوامل موثر بر خلاقیت، انگیزش، افزایش رضایت شغلی و کارایی سازمان می باشد. در این مقاله بیان شده که رهبری نقش مهمی بر افزایش اثربخشی، کارایی و در نهایت موجب بهره وری سازمان میشود. روش های رهبری شامل سبک استبدادی، سبک دموکراتیک و سبک کاملاً آزاد می باشد که تصمیم در انتخاب روش رهبری، به طرز نگرش یک مدیر به زیردستان بستگی دارد. این طرز نگرش مدیر منوط به شناخت مواد تشکیل دهنده رهبری شامل اختیار، قدرت، انگیزش و روابط انسانی است. ممکن است در سازمان های اقتصادی و اداری علی رغم وجود نقش رهبری در مدیر، اهداف سازمان کمی مشکل تر یا دیرتر تحقق پیدا کند ولی در نهادهای آموزشی از آنجا که تغییر رفتار در معلمان و کارکنان و دانش آموزان لازمه امر یادگیری است تحقق اهداف تعلیم و تربیت بدون رهبری امری محال است. بنابراین مدیر آموزشی ناگزیر از ایفای نقش رهبری است. رهبری دموکراتیک یکی از انواع سبک های رهبری است که رهبر بر اساس ورودی تک تک اعضای تیم و اطلاعات درونی تصمیم گیری می کند. در این نوع سبک رهبری، رهبر حرف آخر را می زند اما تمام کارکنان به یک اندازه در تعیین مسیر پروژه نقش دارند. رهبری دموکراتیک یکی از کارآمدترین و موثرترین سبک های رهبری است چرا که به کارکنان سطوح پایین تر اجازه می دهد تا اختیار و قدرتی را اعمال کنند که در جایگاه و مقام هایی که در آینده ممکن است نصیبشان شود، باید عاقلانه و آگاهانه از آن استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1228

دانلود 529