نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان ) می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. با توجه به اینکه در این پژوهش تعداد مشتریان مراجعه کننده به بانک مسکن استان خوزستان طی دوره زمانی دو ماهه (از ابتدای بهمن ماه تا انتهای اسفندماه) تعداد 1400 نفر می باشد حجم نمونه مطلوب در این پژوهش از طریق فرمول کوکران برابر با 302 نفر است. در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات مربوط به بخش نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه و مقالات تخصصی و همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه جیانگ و همکاران استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. به عبارتی می توان گفت که ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 69
نویسنده: 

ملکان احمد | کیائی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعدیل گر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 151 شرکت در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1390 الی 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی و اندازه حسابرس دارای اثر معکوس و معناداری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها داشته اند و این در حالی است که اثر تخصص در صنعت حسابرس بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها معنادار به دست نیامده است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 31
نویسنده: 

انصاری اردلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شکل گیری خوشه های کسب و کار براساس تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در مشتریان کارآفرین بانک سپه (انصارسابق) شعب مشهد بود. در این مطالعه توصیفی– تحلیلی جامعه آماری متشکل از کلیه مشتریان کارآفرین بانک سپه (انصار سابق) بود. به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 150 نفر که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های تصویر ذهنی برند (BIQ)، پرسشنامه وفاداری به برند (BLQ) و پرسشنامه خود محقق ساخته فرج پور و حریری به عنوان ابزار استفاده شد. داده ها ی حاصل از پژوهش به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در شکل گیری خوشه های کسب و کار رابطه مثبت و معنادار داشتند. تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند 45 درصد از واریانس مربوط به شکل گیری خوشه های کسب و کار را پیش بینی کردند و مشخص شد که وفاداری به برند در شکل گیری خوشه های کسب و کار سهم بیشتری داشت. با توجه به نتایج به دست آمده، با اهمیت شماردن تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در شکل گیری خوشه های کسب و کار از جمله مسائل بسیار مهمی می باشد که نیاز به حمایت و توجه بیشتری نسبت به ادوار گذشته دارد، با این همه به نظر می رسد عوامل دیگری نیز، وجود دارند که می توانند بر شکل گیری خوشه های کسب و کار اثر بخش باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راههای مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می باشد. که در این میان حق الزحمه حسابرسی و کارایی ترکیب هیات مدیره نیز بر آن بی تاثیر نخواهد بود. لذا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش کارایی ترکیب هیئت مدیره در تعیین حق الزحمه حسابرسی و تصمیمات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 می باشد. برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون به روش داده های ترکیبی بهره گیری شده است. نتایج آزمون فرضیه حاکی از آن است که درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و همچنین حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأت مدیره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارند. ولی حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر ندارد. از طرفی درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأت مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره در تعیین تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 88
نویسنده: 

رهنما امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

امروزه گسترش فضای سبز و توسعه باغات برای حفظ سلامتی شهروندان از اهمیت بسزائی برخوردار است و ضرورت اجرای آن در حواشی شهرهای بزرگ یک امر اجتناب ناپذیر به شمار می رود. اهمیت و تأثیر درختان در حیات شهرها و پایداری آنها انکار ناپذیر است. تا سال 1345 سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین در اختیار شخص مالک بود. شهرداری ها نیز در موقع احداث ساختمان توسط مالک نقشه مورد نظر او را تصویب و پروانه ساختمانی را صادر می نمودند. در سال 1345 ضمن الحاق مواد 99 و 101 قانون شهرداری ها، به شهرداری اجازه داده شد تا نحوه استفاده از زمین را تعیین و در تفکیک اراضی داخل محدوده شهر دخالت نماید؛ که متعاقب آن قوانین متعددی در مورد تفکیک اراضی در داخل محدوده شهری به تصویب رسید. در این بین افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها و وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغ های واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویارویی با این روند پرداختند. بررسی اجمالی قوانین مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و سیر اصلاحات انجام گرفته، نشان می دهد قانونگذار در این خصوص تکالیفی را برای سازمان های دولتی و غیر دولتی خصوصاً شهرداری ها تعیین نموده که مکلف و موظف به رعایت آن هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در هر دوره ی زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاستهای پولی و مالی خاصی استفاده میشود. از این رو، میزان تاثیرگذاری سیاستهای پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مسأله ی مهم، تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. یکی از کانون های تاثیرگذاری سیاستهای پولی و مالی اقتصاد، تاثیر بر مخارج ازدواج است تامین مخارج ازدواج جوانان یکی از دغدغه های مهم سالیان اخیر و حال حاضر خانواده هاست که هر ساله دستخوش نوسان در حوزه های مختلف میشود و عوامل تاثیر گذار فراوانی در این امر دخیل می باشد که سیاست های پولی و مالی دولت یکی از این عوامل است که باعث رشد قیمت ها، کاهش قیمت ها ( مسکن – جهزیه – سکه و. . . ) میشود. واثرات آن در رشد ازدواج و تشویق جوانان به ازدواج تاثیر بسزایی می گذارد. که متغییرهای مهمی چون تورم و نقدینگی یا کاهش عرضه ی پول یا نرخ بهره در اثر این سیاست پدید می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 53
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

امروزه با پیشرفت های روز افزون در زمینه ی محصولات تولیدی و صنعتی، نیاز به سیستم هایی مناسب و مطلوب می باشد که به تقاضا و محصولات مورد نیاز جامعه و خانواده به روشی صحیح پاسخ بدهد. طراحی و بهینه سازی این روش ها و سیستم های تولیدی باید به طور جدی و مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. بنابراین صنایع و سازمان های تولیدی می توانند در توسعه ی عوامل اقتصادی، اجتماعی و همجنین زیست محیطی و منابع مورد نیاز نقش بسیار مهمی داشته باشند. با افزایش انتظارات مشتریان و اهمیت زیاد مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی باعث می شود که تولید و توسعه پایدار بیش از پیش به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و سودآوری فعالیت های صنعتی اش کمک شایانی نماید. در این مسیر، مدیریت تولید و تولیدکنندگان تا حدود بسیار زیادی درگیر موضوعات پایداری می شوند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تولید پایدار و تعیین شدت اثر شاخص ها بر یکدیگر برای ارتقاء سطح پایداری برای صنایع تولیدی می باشد. برای این منظور با استفاده از مرور گستره ادبیات پیشین موضوع و همچنین نظرات خبرگان، 12 شاخص تولید پایدار شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک دیمتل شدت روابط بین شاخص ها تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش استفاده از آب شیرین، کاهش مصرف انرژی، افزایش رفاه و رضایت شغلی کارکنان، کاهش انتشار گاز گلخانه ای، بازیافت ضایعات، انجام نظارت و کنترل، استفاده از فناوری با بهره وری بالا، رفاه اجتماعی مشتریان، نفوذ آگاهی زیست محیطی در فرهنگ سازمانی، عملکرد مالی مطلوب و رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از مهم ترین شاخص های موثر بر تولید پایدار در صنایع می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در این مقاله با توجه به جایگاه مهم و تاثیرگذار نظام بانکی در اقتصاد کشور و ضرورت اصلاح نظام بانکی، نظام پرداخت پولی و نیز هماهنگ سازی نظام بانکی با استانداردها و الزامات بین المللی، از یک سو به بررسی سیر تکامل و تحولات بیانیه های سرمایه ای کمیته نظارت بانکی و نیز اهمیت نسبت کفایت سرمایه در نظام پولی و بانکی کشور پرداخته و پیش نیازهای اجرایی لازم جهت نزدیک شدن به سطح مطلوب شاخص های عملکرد بین المللی مورد بحث قرارگرفته و از سوی دیگر راهکارهای اصلاح نظام پرداخت پولی بررسی گردیده است. مهم ترین دلیل شکل گیری بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی در زمینه الزامات سرمایه ای، که به بال 1، 2 و 3 معروف است، اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی می باشد. به عقیده اکثر کارشناسان حوزه بانکی کفایت سرمایه از جمله مهمترین معیارهای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانکها به واسطه ویژگیهایی که دارند می بایستی سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیتهای خود داشته باشند. نظام بانکی کشور در راستای مراودات اقتصادی بین المللی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و بهبود شاخص های عملکرد به ویژه نسبت کفایت سرمایه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تحقیقات قبلی بیان می دارند که سودهای فعلی محک خوبی از سودهای آتی شرکت فراهم نمی کند و شرکت با احتمال زیاد با توقف یا تصفیه مواجه باشد؛ در این میان، ارزش دفتری از اهمیت فزاینده ای در تعیین ارزش شرکت برخوردار است. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ارزش دفتری و سود هر سهم بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا خیر؟ داده های تحقیق از تعداد 26 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1398 بدست آمده است. در این تحقیق با بهره گیری از فرضیه ها، رابطه ارزش دفتری و سود هر سهم بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از این است که بین ارزش دفتری و سود هر سهم با ارزش بازار شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

پسماند به معنای هر ماده بی فایده، ناخواسته یا دور ریخته شده است، صرف نظر از اینکه این ماده استفاده دیگری در آینده داشته باشد یا نه. اصطلاح "زباله های مراقبت های بهداشتی" یا "پسماندهای پزشکی" شامل تمام پسماندهای حاصل از هرگونه اقدامات پزشکی در مراکز درمانی، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها است. افزایش روزافزون رشد جمعیت در شهرها همگام با رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید انواع مختلف زباله های جامد شهری، به ویژه زباله های پزشکی شده است. مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی به منظور کنترل خطرات مربوط به آن در سلامتی و جلوگیری از انتقال بیشتر به وسیله پسماندهای Covid-19 یک ضرورت است. از آنجا که مدیریت نادرست زباله ها ممکن است باعث گسترش بیشتر ویروس شود. بنابراین، افزایش ظرفیت استفاده برای پسماندهای بهداشتی ضروری شده است. در این مطالعه 15شاخص جهت انتقال کتمر ویروس Covid-19 مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی تاثیرگزارترین عامل ها به ترتیب قوانین مقررات داخلی بیمارستان ها و پس از ان به ترتیب نظارت بر کار کارگران خط مقدم مدیریت پسماند و تجهیزات ایمنی برای انها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بیشترین تعامل شاخص ها به ترتیب مربوط به منابع انسانی، منابع مالی، آموزش، تجهیزات محافظتی برای پرسنل جمع آوری کننده زباله، تفکیک از مبدا و نظارت انلاین بر پرسنل جمع آوری کننده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

فروپاشی اقتصادی شرکت هایی از قبیل انرون، ورلدکام و آرتوراندرسن در سال 2001 توجه مشاغل حرفه ای، قانونگذاران و سهام داران را به موضوعاتی مانند حاکمیت شرکتی، پاسخگویی و شفافیت معطوف کرد و مدیران عالی و میانی را به سوی بررسی دقیق تر امور مرتبط با کسب و کار سوق داد و با عنایت به لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی در سطح واحد های اقتصادی و افزایش سطح پاسخگویی به ذینفعان، موضوع تشکیل کمیته حسابرسی به منظور ارتقای سطح استقلال نظارت داخلی در راستای بهبود نحوه گزارشگری و قابلیت اتکا و منصفانه بودن گزارش های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفت و کمیته حسابرسی به عنوان ستون اصلی ساختار حاکمیت شرکتی در بخش دولتی و خصوصی شناخته شد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین فعال بودن کمیته حسابرسی و شفافیت صورت های مالی می پردازد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 الی 1397 تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 19 شرکت و در مجموع 95 شرکت-سال به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه تحقیق، از آمار استنباطی و تکنیک های رگرسیون (ساده و چند متغیره) به همراه آزمون معنی دار مدل، آزمون معناداری هریک از ضرایب رگرسیون (آزمون T) و آزمون خود همبستگی استفاده شد. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین فعال بودن کمیته حسابرسی و شفافیت صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه سهم بازار موسسات حسابرسی و هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام تحلیلها تعداد 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (سالهای 1393 تا1397) در نظر گرفته شدند. به منظورانجام محاسبات وآماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار های SPSS و EViews استفاده شده است. داده ها به صورت شرکت – سال مرتب شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره مدل ها برآورد شده و فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج به دست امده نشان داد استراتژی کسب و کار بر رابطه سهم بازار موسسات حسابرسی و هزینه نمایندگی تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

توسعه دانش و توانایی بشر برای افزایش بهره برداری از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر نگرانی به پایان رسیدن منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل فرایندهای حیاتی کره زمین، موجب توجه بیشتر به محیط زیست و فاکتورهای اثرگذار و اثر پذیر آن شده است. رشد سریع صنعت و توسعه ی صنعتی، محیط زیست طبیعی را در معرض فشار قرار می دهد. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نامناسب و قدیمی و مدیریت ناکارآمد در صنایع باعث مصرف بی رویه منابع اولیه شده است. مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر شایان توجهی بر محیط زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تامین برای کنترل آثار زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیره تامین است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع است که در این پژوهش ابتدا با مرورادبیات و پیشینه و جمع آوری نظرات متخصصان عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی شدند، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل، تاثیرعوامل شناسایی شده بر یکدیگر بررسی شدند، به طوری که تولید سبز از نظر تاثیرگذاری در رتبه اول و مشارکت سازمانی، رقابت و نقش جامعه به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

با توجه به افزایش نگرانی ها نسبت به آسیب های وارد شده به محیط زیست، توجه به موضوع محیط زیست در همه زمینه ها و فعالیت ها امری ضروری به نظر می رسد. صنایع تولیدی به عنوان یکی از عامل های ایجاد کننده آلودگی های زیست محیطی باید فعالیت ها و فرآیند های خود را به گونه ای پیش ببرند تا علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی، از بروز آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند. از این رو امروزه پایداری در تولید و توسعه محصولات موضوعی بسیار مهم است. در این پژوهش ابتدا پژوهش های مرتبط با موضوع پایداری و شاخص های اثرگذار بر پایداری در تولید و توسعه محصولات صنعتی، بررسی و عواملی موثر شناسایی گردید و سپس با توجه به مقاله های بررسی شده برای هر عامل وزنی بدست آمد. نتایج نشان داد، عوامل زیرساخت ها و تکنیک های تولید، قوانین و سیاست ها، عوامل مدیریتی و سپس آگاهی و آموزش کارکنان، انتخاب مواد اولیه غیر مضر و استفاده بهینه از آن، طراحی و ساختار محصول، حداقل کردن هزینه ها و حداکثر کردن سود و فشار جامعه مهم ترین شاخص های اثرگذار بر پایداری تولید و توسعه محصولات از دید این پژوهشگران بوده است. سپس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط میان این شاخص ها بررسی و عامل اساسی و زیر بنایی شناسایی شدند. ابتدا ماتریس خود تعاملی ساختاری بر اساس پیشینه های پژوهش تشکیل و تاثیر شاخص-ها بر یکدیگر به صورت مقایسات زوجی و دو به دو بررسی شد و در گام بعد بر اساس ماتریس خود تعاملی ساختاری، ماتریس دسترسی اولیه و ماتریس دسترسی نهایی ساخته شد و سپس بر اساس ماتریس دسترسی نهایی، شاخص ها سطح بندی و مدل ساختاری تفسیری ترسیم گردید، بر این اساس عوامل قوانین و سیاست ها و فشار جامعه زیر بنایی ترین شاخص-های اثرگذار بر پایداری در تولید و توسعه محصولات صنعتی هستند و پس از آن عامل های آگاهی و آموزش کارکنان و عوامل مدیریتی در سطح بعدی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 40
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی رابطه توانایی مدیریتی با برنامه ریزی مالیاتی و آنتروپی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار پرداخته شده است. بدین منظور دو فرضیه تدوین گردید. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، دو مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی با برنامه ریزی مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد همچنین نتایج نشان داد که توانایی مدیریتی با آنتروپی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

مهم ترین هدف بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. پیامدهای اطلاعاتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات یکی از عوامل در پیگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی به شمار می رود. در این تحقیق به شناسایی استفاده کنندگان و نیاز های اطلاعاتی و اهداف و تأثیرات اطلاعاتی بودجه ریزی عملیاتی بر آنان در شهرداری شیراز پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق، شامل از مدیران و رؤسا و اعضای شورای شهر شیراز و نمونه آماری بر اساس نمونه گیری با جدول مورگان، مشتمل بر 232 نفر در فاصله زمانی دی ماه 1394 تا خرداد ماه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از اطلاعات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سبب تحقق اهداف مصوب، اطمینان از مصرف منابع در محل قانونی خود، رعایت قوانین و مقررات، اثربخشی عملیات، کارایی مصرف منابع، و تضمین پرداخت بدهی ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 36
نویسنده: 

گلیج مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می شود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 48
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت هر جامعه، آموزش در آن جامعه است و تجربه نشان داده که وضعیت آموزش در کشورهای مختلف، در مسیر رشد و یا انحطاط هر کشور تاثیرگذار است. می توان گفت در قرن دانش و اطلاعات، هر نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری و در مجموع هر نوع فعالیتی بدون کاربرد اطلاعات به روز و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوری های جدید در امر آموزش، امری به دور از واقعیت های دهکده جهانی خواهد بود. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. یادگیری الکترونیکی نمونه ای دیگر از کاربرد تکنولوژی ICT در عرصه آموزش است. محدودیت های مکان، زمان و سن یاد گیرنده امروزه دیگرمحدودیت به نظر نمی رسند. از طرفی باید توجه داشت که به وجود آمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع با ادامه استفاده از روش های سنتی نظام آموزشی قابل تأمین نیست. یادگیری مبتنی بر رایانه، یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعاتی، کلاس مجازی، کتابخانه های مجازی و. . . راه را برای شیوه های نوین آموزش هموار ساخته و در سطوح مختلف تحصیلی و در رشته های مختلف می توان از ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی چه به صورت مستقل و چه در کنار روش های سنتی استفاده کرد. یادگیری ترکیبی مسیر جدیدی برای یافتن چگونگی ادغام ابزارهای ICT است تا کیفیت آموزش و یادگیری بهبود یابد. به عنوان نتیجه، با وجود محدودیت های زمینه، کمبود منابع انسانی و فناوری، و سرمایه گذاری زمان و پول مورد نیاز برای ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت های بزرگی را ارائه می دهند: به روزرسانی معلمان، اتخاذ روش های آموزشی جدید، توسعه تجارب موفق با ICT و آموزش مناسب تر برای نیازهای فعلی دانش آموزان.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 113
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

امروزه صنعت گردشگری یکی از صنایع پربازده خدماتی است که به سرمایه گذاری سنگین اولیه هم نیاز نداشته و با استرانژی های مختلف بازاریابی می توان گردشگران زیادی را به مقاصد مورد نظر جذب نموده و چرخ اقتصادی کشور را به گردش دراورد. در صنعت گردشگری از ابزارهای مختلف تبلیغات بعنوان مهمترین و گسترده ترین روشها جهت حداکثرنمودن سوداوری استفاده می شود. یکی از ابزارهای مهم بازاریابی، رسانه های تبلیغاتی تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه ها و مجلات است که در میزان تاثیر مخاطب اهمیت زیادی دارد و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود، هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا بازاریابی بر جذب گرداشگران اثر دارد؟ و اینکه کدام یک از رویه های بازاریابی بیشترین تاثیر بر جذب گردشگران را دارد؟ جامعه آماری تحقیق 255 نفر می باشد، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 150 نفر انتخاب شده است. پس از توزیع پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای Excel و SPSS 23 استفاده شده است، سپس این نتایج حاصل شد که بازاریابی بر جذب گردشگران تاثیر داشته و از میان رویه های مختلف، استراتژی تبلیغات، مهمترین و گسترده ترین روش جهت حداکثرنمودن سوداوری درین صنعت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 77
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی روابط برند – مشتری، قصد رفتاری و پذیرش قیمت مشتریان بوده؛ تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در پاییز سال 1399، به تعداد 420 نفر و روش نمونه گیری؛ بصورت طبقه ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 201 تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 20 گویه ای بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی (محدوده CVR و CVI بین 75/0 تا 0/1 و 80/0 تا 0/1) و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 83/0 تائید گردید. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و SMARTPLS با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل گردید. طبق نتایج آزمون تی تک نمونه ای، وضعیت متغیر اعتماد، مطلوب، متغیرهای رضایتمندی، قصد رفتاری و پذیرش قیمت، در حد متوسط و متغیر تعهد دارای وضعیت نامطلوب است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، متغیر اعتماد بر رضایتمندی(ضریب مسیر 268/0 و مقدار تی 548/3)، تعهد(454/0 و 706/7) و قصد رفتاری(182/0 و 579/2)، متغیر رضایتمندی بر تعهد(161/0 و 648/2)، قصد رفتاری(183/0 و 12/3) و پذیرش قیمت(274/0 و 488/4)، متغیر تعهد بر قصد رفتاری(298/0 و 113/4) و پذیرش قیمت(407/0 و 862/6)، تاثیر معناداری داشته، اما قصد رفتاری بر پذیرش قیمت(114/0 و 78/1)، فاقد تاثیر معنادار بوده، پس فرضیه های اول تا هشتم، تایید و فرضیه نهم، رد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 115
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

همه ساله بلایا و حوادث پیش بینی نشده طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان و. . .، تمامی جهان را درگیر خود می کند که موجب مرگ و آسیب و از بین رفتن اموال مردم می شود. در مقایل این حوادث طبیعی و گاهی انسان ساز، سازمان های بسیاری برای کمک رسانی به قربانیان فعالیت می کنند و این پاسخگویی و امداد باید در مدت زمان بسیار کمی انجام شود تا تلفات و خسارات کمتری را بر جا بگذارد. امروزه زنجیره تامین بشر دوستانه حوزه ای در حال پیشرفت است و در زمان های اخیر برجسته تر شده است. با توجه به نیاز روز افزون بشر به آماده سازی و امداد رسانی هر چه سریع تر عملیات بشر دوستانه در مواقع بروز یک فاجعه و پاسخ مناسب به آن، باعث پیچیده تر شدن این پدیده شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی، و هدف آن شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر در موفقیت زنجیره تامین بشر دوستانه می باشد. ابتدا با مرور ادبیات پیشین، شاخص های کلیدی موفقیت در زنجیره تامین بشر دوستانه را بیان می کند و سپس به وسیله ی طراحی و توزیع پرسشنامه در بین مدیران و خبرگان بخش امداد و نجات، با استفاده از روش DEMATEL به بررسی میزان تاثیر شاخص ها بر یکدیگر و انجام مقایسات زوجی بین و سپس ساختاردهی آن ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش عبارت می شود از این که، تعیین اهداف استراتژیک برای لجستیک امدادرسانی اثرگذار ترین عامل، و مشارکت و سازگاری اجزای زنجیره تامین بشردوستانه، اثرپذیرترین عامل می باشد. و مدیران برای بهبود زنجیره تامین بشردوستانه سازمان های خود باید عوامل اثر گذار به دست آمده را تقویت کنند و روی آن ها سرمایه گذاری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی فضیلت سازمانی براساس فضای اخلاقی سازمان و تعلق خاطرکاری کارکنان شهرداری بجنورد بود. دراین مطالعه همبستگی، جامعه آماری را کلیه کارمندان شهر بجنورد تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده دراین پژوهش شامل پرسشنامه فضیلت سازمانی، پرسشنامه فضای اخلاقی و پرسشنامه تعلق سازمانی بودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، که تعلق خاطر و فضای اخلاقی سازمان با فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معنادار داشتند. دو متغیر تعلق خاطرکاری و فضای اخلاقی سازمان 43 درصد از واریانس مربوط به فضیلت سازمانی کارکنان را پیش بینی کردند که فضای اخلاقی سازمان سهم بیشتری در فضیلت سازمانی داشت. باتوجه به نتایج به دست آمده اهمیت توجه به تعلق خاطرکاری و فضای اخلاقی سازمان در فضیلت سازمانی امری ضروری است. به نظر می رسد که فضیلت سازمانی تحت تأثیر عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

معمولاً حسابدارها پیامدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار داده و به صاحبان مشاغل کمک می کنند تا ساختارهای مناسبی را برای تجارت خود انتخاب کنند و در نهایت هزینه ها را به حداقل رسانده و سودآوری را تا حد امکان بالا ببرند. اما با پیشرفت تکنولوژی و فناوری جنبه های مختلف حسابداری مانند قیمت گذاری، سودآوری محصول و پیش بینی بودجه و مواردی از این قبیل توسط نرم افزارها و سیستم های حسابداری نوین صورت می گیرد و هرگونه خطای انسانی را به حداقل می رساند. امروزه حسابداران حرفه ای در محیط کاملاً پیچیده فعالیت می کنند که دائماً در حال تغییر است، پیشرفت در فناوری اطلاعات با سرعت فزاینده ای ادامه دارد. فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای کارها، آن ها را به صورت الکترونیکی تبدیل کرده است. تغییرات سریع در فناوری اطلاعات، گسترش همه جانبه سیستم های چندکاربره و تمایل سازمان ها به تهیه و اجرای سیستم ها و نرم افزارهای جدید، سبب شده تا رایانه ها، خیلی ساده تر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداری سریع تر و دقیق تر از پیش انجام شود. شرکت ها با استفاده از فناوری اطلاعاتی خواستار انجام فعالیت ها با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند. فناوری ماهیت سیستم حسابداری را تغییر داده و ابزارهای توسعه از قبیل اینترنت، تجارت الکترونیک، بانک اطلاعاتی، مبادله الکترونیکی داده و هوش مصنوعی بطور اساسی شیوه انجام فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

ویژگی های هیات مدیره در مدیریت افشای ریسک شرکت و در نتیجه، در تصمیم های راهبردی سازمان اثرگذار است. هدف این پژوهش، بررسی بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و افشای ریسک شرکت است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها ( شامل 172 شرکت ) در بازه زمانی 1392 الی 1398 انتخاب شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که بین اندازه ی هیات مدیره و تعداد جلسات هیات مدیره با سطح افشای ریسک رابطه معناداری وجود دارد و بین دوگانگی سمت مدیرعامل و تجربه هیات مدیره وسطح افشای ریسک رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان داد مالکیت خانوادگی رابطه بین تجربه هیات مدیره وسطح افشای ریسک را تعدیل می کند و مالکیت خانوادگی رابطه بین اندازه هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره و دوگانگی سمت مدیرعامل سطح افشای ریسک را تعدیل می نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 25
نویسنده: 

حقانی پور محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

این پژوهش با هدف ارتباط بین بعد برون گرایی، تطابق پذیری و وظیفه شناسی شخصیت مدیران با اخلاق حرفه ای با توجه به متغیر میانجی اثربخشی سازمانی انجام شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه است که برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و خبرگان و برای تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آلفا برای مجموع متغییرها برابر با 83/0 بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در بخش آمار توصیفی به خلاصه کردن داده ها و تهیه جدول و رسم نمودار اقدام شده و از شاخص های مرکزی از قبیل میانگین و از شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی، پس از انجام آزمون نرمالیتی داده ها به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد که برونگرایی، تطابق پذیری و وظیفه شناسی بر اخلاق حرفه ای تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی، اعتبار شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکت است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی برای شرکت های تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری بر مبنای مدل تعدیل شده جونز) به عنوان متغیر وابسته و اعتبار شرکت حسابرسی و حق الزحمه شرکت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 109 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتبار شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین حق الزحمه شرکت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که شرکت های حسابرسی معتبر، درک و شناخت عمیق تری از تحریف های موجود درصورت های مالی دارند و زمان بیشتری را جهت کشف تحریفات صرف می نمایند و تصمیماتی که چنین حسابرسانی اتخاذ می کنند از کیفیت بالاتری برخوردار است. از این رو انتظار می رود که درخواست حق الزحمه بالاتری نیز داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 136
نویسنده: 

غفاری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کار استراتژیک با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیکی در شعب بانک ملت شهر تهران، بود. از روش توصیفی-همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة مدیران و معاونان و کارکنان ارشد شعب بانک ملت شهر تهران به تعداد 700 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 248 نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 21 سوال است. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لییزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که، جهت گیری بازاریابی الکترونیک بر عملکرد استراتژیک کسب وکار تأثیر مثبت دارد، جهت گیری بازاریابی الکترونیک بر اعتماد الکترونیک تأثیر مثبت دارد، اعتماد الکترونیک بر عملکرد استراتژیک کسب وکار تأثیر مثبت دارد، اعتماد الکترونیک در رابطه بین جهت گیری بازار و عملکرد استراتژیک کسب وکار نقش میانجی مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 38
نویسنده: 

رهنما امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

آب از جمله با ارزش ترین عوامل زیست محیطی است که سهم بسزایی در حیات و سلامت انسان دارد. تجاوز به منابع آبی یکی از مهم ترین چالش های حقوق آب ایران است که در عصر حاضر از جهت تنوع و تکثر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. از آنجا که در چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله بهره برداری نامناسب و بی رویه از آب ها، خشکسالی، حفر و بهره برداری های غیرمجاز از چاه های آب و احداث برخی از سدهای بزرگ، برخی از دریاچه ها و تالاب ها را با مشکل خشک شدن مواجه کرده، استفاده از ظرفیت های حقوقی برای مواجهه با این بحران ضروری است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مباحث حقوق آب در حقوق ایران نسبت به بررسی یک دسته قوانین و مقررات کلی و آسیب شناسی و بیان چالش های موجود قوانین و مقررات در حوزه آب اقدام شده است، اما با توجه به محدودیت های گسترده ای که در حال حاضر در رابطه با منابع آبی وجود دارد ضروری است با استناد به قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که در زمان حاضر در خصوص موضوع قابلیت اجرایی دارند، با متخلفین به نحو قاطع مقابله شود و توجه به این محدودیت ها در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها برای انجام فعالیت هایی که نیاز به مصرف آب دارد به طور خاص مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 58
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی و تعیین رابطه توانایی مدیران با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت های دارای محدودیت مالی با نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته حسابرسی صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف اجرا از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوة اجراء توصیفی علی، پس رویدادی می باشد. از لحاظ شیوة گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. مدل مورد استفاده در این مدل رگرسیونی می باشد. جامعة آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با در نظر گرفتن محدودیت های سیستماتیک، نمونة آماری به اندازة 43 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 از بین شرکت های دارای محدودیت بر اساس شاخص KZ (کاکس (2016)، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین توانایی مدیران با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت های دارای محدودیت مالی با نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و مستقیم و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 19
نویسنده: 

سجادی اصل فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش ادراک شده و هویت اجتماعی در شرکت صنایع غذایی شیرین عسل می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مشتریان شرکت صنایع غذایی شیرین عسل در تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه اماری، نامحدود می باشد؛ براساس فرمول کوکران و قاعده نمونه گیری از جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی و معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی، ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. هویت اجتماعی بر رضایت مشتریان و ارزش ادراک شده مشتریان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین هویت اجتماعی و ارزش ادراک شده مشتریان در ارتباط بین فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی و رضایت مشتریان نقش میانجی را ایفا می کنند. در نهایت نیز تأثیر رضایت مشتریان بر قصد خرید، تداوم خرید و قصد مشارکت مشتریان مستقیم و معنادار ارزیابی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 24
نویسنده: 

انصاری اردلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مدار بر ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده، تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در بانک انصار شعب مشهد می باشد. در این مطالعه توصیفی-پیمایشی است که مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری می باشد جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک انصار در شهر مشهد بود که، با نمونه گیری در دسترس 400 نفر از این مشتریان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازار یابی رابطه مدار و پرسشنامه ارزش ویژه برند بود. فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مدل سازی از نرم افزار AMOS استفاده شد، که در این راستا همه فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که، آزمون فرضیه های پژوهش در 1) بازاریابی رابطه مدار با ضریب 43/0 بر ارزش ویژه برند اثرگذار است 2) بازاریابی رابطه مدار با ضریب 45/0 بر کیفیت ادراک شده برند اثرگذار است 3) بازاریابی رابطه مدار با ضریب 30/0 بر تصویر ذهنی برند اثر گذار است 4) تأثیر بازاریابی رابطه مدار بر وفاداری به برند بانک انصار بود اثرگذار است. باتوجه به نتایج بدست آمده در نهایت مدل پذیرفته شده پژوهش ارائه شده است و بر مبنای آن پیشنهادهایی برای بانک انصار و دیگر پژوهشگران بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 77
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی خوشه های کسب و کار بر اساس سبک تفکر مدیران و فضای اخلاقی در بین مراجعین کارآفرین شهرداری شهر بجنورد (خراسان شمالی) بود. در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری را کلیه کارآفرینان مراجعه کننده به شهرداری شهر بجنورد تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه فکری، پرسشنامه محقق ساخته ( فرج پور و حریری) و پرسشنامه فضای اخلاقی بود. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر مدیران و فضای اخلاقی سازمان با تفکر مدیران رابطه مثبت و معنادار داشتند. سبک تفکر مدیران و فضای اخلاقی 58 درصد از واریانس مربوط به خوشه های کسب کار را پیش بینی کردند که فضای اخلاقی سهم بیشتری در ارتقاء سطح خوشه های کسب و کار داشت. با توجه به نتایج به دست آمده اهمیت توجه به تفکر مدیران و فضای اخلاقی برای ارتقاء سطح خوشه های کسب و کار که در امر اقتصادی روستا، شهر، استان و کشور مثمر ثمر باشد بیش از پیش مهم قلمداد می شود، همچنین به نظر می رسدکه خوشه های کسب و کار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز، می تواند به پیشرفت بسیار خوبی برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

با توجه به اهمیت منابع مالی برای شرکتهای سرمایه گذار، اولین و موثرترین گام تصمیم گیری درست در تخصیص منابع مالی به پروژه های صنعتی شناسایی عوامل موثر در تخصیص این منابع می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و دیدگاههای متعدد خبرگان و متخصصان، بررسی این امر از نوع مسائل آشفته بوده و نیازمند ساخت دهی است. دیمتل که در دسته متولوژی نرم قرار می گیرد سعی بر شناسایی دقیق و حل مسئله دارد. در این پژوهش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر به عنوان مورد مطالعه جهت بررسی عوامل موثر بر تخصیص منابع مالی به پروژه های صنعتی انتخاب گردیده است که عوامل شناسایی شده شامل عوامل مدیریتی ونیروی انسانی، نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی، عوامل زیست محیطی و مزیت نسبی بوده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عامل مدیریتی و انسانی، نرخ بازگشت سرمایه، تکنولوژی ودانش فنی و عوامل زیست محیطی به عنوان تاثیر گذارهای قطعی و عوامل نقطه سر به سر و مزیت نسبی طرح به عنوان تاثیر پذیرهای قطعی شناسایی گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 36
نویسنده: 

نکوحید آتوسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

اینترنت زندگی روزمره افراد را تغییر داده است تقریباً برای انجام هر کاری از اینترنت استفاده می کنیم که این امر زندگی آدمی را مملو از فناوری های جدید کرده است. با پیدایش فناوری های جدید و مختلف در زمینه های گوناگون، کمک شایانی به آسان تر شدن زندگی بشر شده است. امروزه شاهد افزایش استفاده از این فناوری ها در حوزه های مختلف هستیم. سیستم پرداخت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، با ظهور فناوری بلاک چین و به طبع آن رمز ارز ها تحولات چشمگیری در سیستم پرداخت الکترونیکی ایجاد شد. در این مقاله سعی بر آن بوده است که در ابتدا به صورت مختصر به تعریف فناوری بلاک چین و ویژگی های از قیبل غیرمتمرکز بودن، سرعت، امنیت، شفافیت، حریم خصوصی، ناشناسی، کاهش تقلب و کاهش هزینه بپردازیم و بعد از آن دو شیوه پرداخت الکترونیکی (شیوه پرداخت با کارت نقدی و شیوه پرداخت با رمز ارز) را با توجه به ویژگی های اساسی پرداخت الکترونیکی با هم مقایسه کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 225
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در سال های اخیر، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواسته های آنان، در بخش تولید و خدمات، مدیریت ارتباط با مشتری یک الگوی کسب و کار با چشم انداز چندگانه است که متشکل از مردم، فرآیندها و تکنولوژی است. در این پژوهش برای بخش اول، یعنی برای شناسایی عوامل شکست پروژه های CRM، از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده شده است. و اما برای بخش دوم پژوهش یعنی جهت سطح بندی عوامل شکست پروژه های CRM، از ترکیب تکنیک DEMATEL و ISM استفاده شده است. هدف این پژوهش ساخت دهی نرم به عواملی است، که باعث شکست در پروژه های CRM می شوند. در این مقاله 14 عامل خطر و شکست در پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی گردید. که بر اساس نتایج دوعامل ضعف در زیرساخت های ارتباطی و کیفیت نامطلوب ارتباطات و تغییر در مالکان و مدیران ارشد، به عنوان تاثیرگذارترین عوامل در شکست پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری (عوامل زیربنایی) شناسایی شدند و باقی عوامل به عنوان عوامل روبنایی سطح بندی شدند. نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواند به سازمان هایی که قصد اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را دارند شناخت خوبی از عواملی که باعث شکست پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری می شوند را بدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 39
نویسنده: 

رهنما امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در سال های اخیر، مشارکت بخش خصوصی همزمان با آشکار کردن ظرفیت ها و مزایای خود در برآورده سازی وظایف احتماعی بخش عمومی در مسائل مختلفی مثل راه سازی، توسعه زیرساختها و شبکه های برق رسانی و فضاهای شهری و. . . مورد توجه بخش عمومی قرار گرفته است. در ایران با وجود انگیزه برای مشارکت در اجرای پروژه های سودآور در شهرها، مبانی قانونی کافی برای شهرداری ها وجود ندارد تا از آن طریق اقدام به جذب سرمایه گذار و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی کنند. درحال حاضر شهرداری ها به دلیل اینکه منابع درآمدی آنها به تناسب هزینه ها افزایش نیافته است با کمبود منابع مالی برای طرح های توسعه شهری مواجه هستند. از سوی دیگر عدم آشنایی کافی با روش های مشارکت عمومی-خصوصی و همچنین مشارکت اسلامی (صکوک) چالش دیگری است که شهرداری با آن مواجه می باشد چرا که انواع مدل های اینگونه مشارکت ها، در بسترهای مختلف، اثرات متفاوتی خواهند داشت. بنابراین آشنایی با این شیوه از تأمین مالی در حوزه مدیزیت شهری ضروری و غیر قابل انکار است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 38
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط ارزش منصفانه و تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته و ارزش منصفانه به عنوان متغیر مستقل می باشند. اهرم مالی، اندازه شرکت، سطح نگهداشت وجه نقد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلندمدت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی بوده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد بین ارزش منصفانه شرکت براساس سود باقی مانده و درصد اقلام تجدید ارائه شده صورتهای مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که متغیرهای بین اندازه شرکت و تأمین مالی بلندمدت با درصد اقلام تجدید ارائه شده صورتهای مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و ارتباط بین اهرم مالی و درصد اقلام تجدید ارائه شده صورتهای مالی مستقیم و معنادار می باشد. همچنین بین سطح نگهداشت وجه نقد، تأمین مالی کوتاه مدت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با درصد اقلام تجدید ارائه شده صورتهای مالی رابطه معناداری یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع هستند که شرکتها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری های خود باید منابع مالی خود را بررسی کرده، وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلندمدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت توسعه ساختار سرمایه شرکتها و نقدشوندگی آنها از طریق تاثیر ساختار سرمایه و استراتژی شرکتها بر نقدشوندگی سهام می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های تحلیلی از نوع همبستگی محسوب می شود، که از حیث هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده های از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 13966 الی 1399 می باشد. که تعداد 120 شرکت طبق روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمونهای رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد. استراتژی شرکتها بر ساختار سرمایه تاثیر معناداری دارد. و همچنین استراتژی شرکتها بر نقدشوندگی سهام تاثیر معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 37
نویسنده: 

پورغلام حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است. بررسی های به عمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان می دهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و همین امر از ضرورت اتخاذ راه حل های جامع برای مبارزه با آن حکایت می کند. در فرهنگ ارتباطات، دانش رایانیک، سایبرنتیک یا فرمانیک نام نظریهایی است که مناسبات انسان و ماشین، و مناسبات ماشینها با یکدیگر را تبیین میکند در علم سایبرنتیک به طبقه بندی اطلاعات توجه زیادی می شود و از این رو در مدیریت اطلاعات و نیز در طراحی نظامهای اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله کوشیده شده است تا با مثال های عینی انواع فسادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و غیره کارمندان ادارات دولتی استان بوشهر و باکمک نظریه سایبرنتیک بررسی شود و چگونگی برخورد با این پدیده و راهکارهایی مناسب و عملی ارائه گردد و نتایج این پژوهش دارای کاربردی علمی و عملی برای مدیران و دست اندرکاران امور استان می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 31
نویسنده: 

گلیج مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

امروزه حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از محورهای توسعه ی کشورها از ارزشهای مضاعفی برخوردار شده است. چنانچه شناسایی مالکیت فکری هر شهر می تواند از سویی اسباب جذب سرمایه گذاری و توریسم را فراهم نماید و از سویی منجر به ایجاد مشاغلی شود که اقتصاد شهری را متحول سازد. در این پروژه تلاش می شود با روش کتابخانه ای و مشاهدات میدانی ارتباط حقوق مالکیت فکری و شهرداری مورد مطالعه اولیه قرار گیرد. در فاز پیش رو، ابتدا مبانی و مفهوم حقوق مالکیت فکری و مصدایق آن بررسی و واکاوی می شود و سپس مصدایق حقوق مالکیت فکری شهرداری تهران ارائه و پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

برای بسیاری از سازمان های دولتی ازجمله مدرسه، همکاری به مهم ترین ابزار مقابله با مشکلات مدرن، مانند پیچیدگی در فرایند سیاست، محیط آشفته، پراکندگی منابع و تخصص و جریان ثابت از اطلاعات جدید تبدیل شده است. اگرچه امروزه مدیران با مشکلاتی مواجه می شوند که حل آن از عهده یک نفر خارج است؛ اما درعین حال به دلایلی که در این پژوهش قصد بررسی آن را داشتیم، سعی می کنند نوعی از همکاری غیرواقعی را مطابق با نظرات خود طراحی نمایند. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک به انجام رسید. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و افراد مورد مصاحبه مدیران و دبیران مدارس بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته صورت گرفت و پس از مصاحبه با 15 نفر به اشباع نظری رسید. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برای اطمینان از این همانی داده ها، یافته های طبقه بندی شده به تأیید شرکت کنندگان رسید. ازنظر مصاحبه شوندگان دلایلی چون ویژگی های شخصیتی، انگیزه، پذیرش تغییر، کاهش اعتبار، قوانین، ساختار، اطلاعات، فرهنگ همکاری و وضعیت مالی باعث می گردد که مدیران به جای استفاده از مدیریت مبتنی بر همکاری، همکاری طراحی شده را جایگزین نمایند. این دلایل تحت عنوان 5 بعد عوامل ساختاری و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ویژگی های شخصیتی و دانش فنی و تخصصی دسته بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه و هدف: زنجیره تأمین لزوم توجه توأم به تمام مباحث از جمله مباحث: زیست محیطی و اجتماعی در کنار عملکرد اقتصادی در سازمان های شبکه ای را گوشزد می کند. زنجیره تأمین در زمره مفاهیم نوظهور در عرصه تولید و عملیات است. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی جهت شناسایی شاخص ها در مدیریت زنجیره تامین است. این بخش به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه علم و تکنولوژی داده به تدوین استراتژی هایی جهت توسعه زنجیره تامین می پرازد. در روش بررسی؛ در گام نخست با بررسی گسترده ای ادبیات زنجیره تأمین پایدار، سبز، ناب و چابک عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین هرکدام شناسایی شد. در گام دوم اقدام به مقوله بندی زیر شاخص های شناسایی شده از ادبیات پرداختیم. در نهایت به روش ISM الگویی نهایی از شاخص ها طراحی می شود. در این روش با بررسی حداکثر 21 مقاله داخلی و خارجی، 20 شاخص تاثیرگذار در زنجیره تامین را شناسایی کرده ایم. که این 20 شاخص شامل: نوآوری، کمینه سازی زمان تحویل، استفاده از فناوری، عوامل قانونی، توجه به اصول محیط زیست، توسعه مهارت کارکنان، طراحی سبز، خرید سبز، تولید سبز، توزیع، ایمنی و بهداشت، توسعه سیاست، مدیریت محیط زیست، کاهش آلاینده زیست محیطی، دانش و فناوری قوی تر، انعطاف پذیری در روابط با تامین کننده، روابط مشارکتی، حساسیت نسبت به محیط و مشتری، پاسخگویی به تقاضا و یکپارچگی فرایند و اطلاعات می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 117
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

مدل هستون یک مدل توسعه یافته مدل بلک-شولز-مرتون است که اجازه می دهد نوسانات قیمت به صورت تصادفی انتخاب شوند. راه حل های دقیق برای مدل هستون وجود دارد، اما راه حل های تقریبی از طریق شبیه سازی عددی مورد نیاز است. روش هایی که در گذشته وجود دارد، بر روش تفاضلات متناهی و اجزا متناهی روی معادلات دیفرانسیل جزئی متمرکز شده است. حال این مقاله نشان می دهد که چگونه مدل هستون را می توان با استفاده از روش اجزا متناهی تصادفی شبیه سازی کرد و نتایج به دست آمده در این روش را با روش هایی که در گذشته شبیه سازی شده است، مقایسه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

همان طور که شاهد آن هستیم، رشد روزافزون فناوری در همه ابعاد، دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و دیجیتال سازی برای مشاغل به جای یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است. امروزه همراه شدن با فناوری، یک اصل مهم برای کسب وکارها شده و مشاغلی که پذیرای تغییرات فناوری نیستند بدون شک تضعیف و از بین خواهند رفت. حرفه حسابداری نیز همانند هر حرفه دیگری در معرض تغییرات پی درپی، در فناوری و دنیای کسب وکار قرارگرفته است. امور مالی از فرآیندهای حسابداری سنتی دستی به شیوه های انعطاف پذیر، چابک و مبتنی بر فنّاوری تغییریافته است. در سال های اخیر، با تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا با استفاده از ابزارها و روش های نوین، شاهد سرعت و دقت روز افزون در دستگاه های مالی باشیم. از طرفی کارهای در جریان عادی و روتین جای خود را به تجزیه و تحلیل های پیشرفته داده اند. و مدیران در شغل های سازمانی نیاز به افرادی دارند که مغزِ متفکر و تحلیل گری داشته باشند. ازآنجایی که کسب وکارها در دنیای مدرن و مملو از اکتشافات علمی و پژوهشی امروزی به دنبال ارتقاء بیشتری خود هستند، حسابداران نیز باید در مورد نقش خود در این میان فکر کرده و تصمیم بگیرند و برای رسیدن به آن تلاش کنند. هدف ما در این مقاله، بیان روند کلی توسعه حسابداری و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابداران در آینده است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با شناخت فناوری های روز تأثیرگذار بر حسابداری. به همین دلیل به بررسی عوامل تأثیرگذار در آینده حسابداری همچون، هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری و کلان داده ها می پردازیم که تکامل و انقلاب فناوری اطلاعات، در آینده حرفه حسابداری را باعث خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 343
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و اثربخشی کمیته حسابرسی بر هزینه حسابرسی 153 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیتماتیک در بازه زمانی 1394-1398 گردآوری شدند، می باشد که برای تحقق بخشیدن به این هدف براساس تحقیق آرینیگرام و دینتی(2017)، 765 مشاهده سال – شرکت جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که اثر ویژگی های کمیته حسابرسی و ارتباطات سیاسی بر هزینه حسابرسی در ویژگی های اندازه کمیته و تخصص مالی کمیته حسابرسی معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر انجمن برند آنلاین و مشارکت آنلاین مشتری بر وفاداری برند کاربران بانکداری اینترنتی بوده؛ تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان استفاده کننده از بانکداری مجازی بانک ملی در منطقه آزاد کیش در پاییز 1399 بتعداد نامحدود و روش نمونه-گیری؛ بصورت دردسترس با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 384 تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 30 گویه ای ایسلام و رحمان (2017) بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی (محدوده CVR و CVI بین 7/0 تا 0/1 و 80/0 تا 0/1) و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 82/0 تائید گردید. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و AMOS با استفاده از تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل گردید. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، کیفیت اطلاعات(ضریب مسیر 43/0 و مقدار تی 091/7)، کیفیت سیستم(3/0 و 51/5)، تعامل مجازی (24/0 و 439/4) و پاداش (19/0 و 452/2) بر مشارکت آنلاین مشتری و مشارکت آنلاین (59/0 و 122/7) بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته، اما کیفیت اطلاعات(09/0 و 529/1)، کیفیت سیستم(1/0 و 84/1)، تعامل مجازی (06/0 و 041/1) و پاداش (01/0 و 114/0) بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 121
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی میانجی گری درگیری مشتری در تاثیر مولفه های برند آنلاین بر وفاداری برند در صنعت بانکداری بوده؛ تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان استفاده کننده از بانکداری مجازی بانک ملی در منطقه آزاد کیش در پاییز 1399 بتعداد نامحدود و روش نمونه گیری؛ بصورت دردسترس با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 384 تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 30 گویه ای ایسلام و رحمان (2017) بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی (محدوده CVR و CVI بین 7/0 تا 0/1 و 80/0 تا 0/1) و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 82/0 تائید گردید. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و AMOS با استفاده از تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل گردید. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، کیفیت اطلاعات(ضریب مسیر 43/0 و مقدار تی 091/7)، کیفیت سیستم(3/0 و 51/5)، تعامل مجازی (24/0 و 439/4) و پاداش (19/0 و 452/2) بر درگیری مشتری و درگیری مشتری (59/0 و 122/7) بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته، اما کیفیت اطلاعات(09/0 و 529/1)، کیفیت سیستم(1/0 و 84/1)، تعامل مجازی (06/0 و 041/1) و پاداش (01/0 و 114/0) بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. درگیری مشتری، در تاثیر مولفه های برند آنلاین (ضریب 684/0 و احتمال 012/0) بر وفاداری برند، نقش میانجی را ایفا نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های حسابرسی داخلی با کیفیت کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی سالهای 1393تا 1397 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیتهای موردنظر دراین تحقیق، نمونه نهایی متشکل از 107 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، ازتجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. آزمون ها نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین تخصص مالی مدیر واحد حسابرسی داخلی و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنادار میان اندازه واحد حسابرسی داخلی و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 270
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر اعتماد، رضایتمندی، تعهد و قصد رفتاری بر قصد خرید مشتریان بوده؛ تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در پاییز سال 1399، به تعداد 420 نفر و روش نمونه گیری؛ بصورت طبقه ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 201 تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 20 گویه ای بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی (محدوده CVR و CVI بین 75/0 تا 0/1 و 80/0 تا 0/1) و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 83/0 تائید گردید. داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS و SMARTPLS با استفاده از تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل گردید. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، متغیر اعتماد بر رضایتمندی(ضریب مسیر 268/0 و مقدار تی 548/3)، تعهد(454/0 و 706/7) و قصد رفتاری(182/0 و 579/2)، متغیر رضایتمندی بر تعهد(161/0 و 648/2)، قصد رفتاری(183/0 و 12/3) و پذیرش قیمت(274/0 و 488/4)، متغیر تعهد بر قصد رفتاری(298/0 و 113/4) و پذیرش قیمت(407/0 و 862/6)، تاثیر معناداری داشته، اما قصد رفتاری بر پذیرش قیمت(114/0 و 78/1)، فاقد تاثیر معنادار بوده، پس فرضیه های اول تا هشتم، تایید و فرضیه نهم، رد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 137
نویسنده: 

نزشتی امین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مدت های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده اند. با وجود این، معیارهای ریسک به کار رفته در مقالات فعلی بدون اتفاق نظر برای انتخاب معیار ریسک به طور گسترده بحث شده اند. در گذشته در چارچوب میانگین و واریانس (MV)، مورد آخر به عنوان عاملی برای ریسک به کار می رود، اینطور فرض می شد که سرمایه گذار در ریسک های صعودی و نزولی دارای وزن های یکسان است. از طرف دیگر، چارچوب ریسک نامطلوب (DR) اساساً به نگرانی سرمایه گذار برای مصونیت در برابر نرخ فاجعه بار بستگی دارد. تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار EVIEWS پرداخته شد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی، کلیه فرضیه های مورد بررسی تایید گردیدند. و نشان داده شد که: چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می کند. هرگاه بازده های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود. استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای ریسک، هموارسازی سود و ریسک شرکت است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی برای شرکت های تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ریسک شرکت (بتا، اهرم، توان پرداخت بدهی، ریسک نقدینگی و ریسک تجارت) به عنوان متغیر مستقل و افشای ریسک و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 104 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سطوح ریسک شرکت (ریسک سیستماتیک و ریسک نقدینگی) و افشای ریسک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سطوح ریسک شرکت (ریسک سیستماتیک، ریسک اهرم و ریسک توان پرداخت) و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که شرکت های با ریسک سیستماتیک بالا و ریسک نقدینگی پایین، تمایل دارند اطلاعات بیشتری در مورد ریسک افشا کنند و شرکت هایی با ریسک سیستماتیک پایین و ریسک اهرم و ریسک توان پرداخت بالا، بیشتر به هموارسازی سود اقدام می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 48
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

«مدل فرهنگی هافستد» یا «تئوریِ ابعاد فرهنگی هافستد» از چارچوبی با محوریت ارتباطات میان فرهنگی تشکیل شده که گیرت هافستد (Geert Hofstede) آن را ابداع کرده است. این ابعاد به طور کلی تأثیر فرهنگ موجود در جامعه را بر ارزش های اعضای آن جامعه به تصویر می کشند. این ابعاد، رابطه ی بین این ارزش ها و رفتار را نیز به کمک ساختاری مبتنی بر تحلیل عاملی توصیف می کند. فرهنگ یک سازمان شامل باورها، نگرشها، فرضیّه ها و انتظارات مشترکی است که در نبود قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت میکند. ابعاد مورد بررسی در این مدل نشان دهنده تأثیر فرهنگ موجود در یک جامعه بر ارزش های اعضای آن جامعه است و همچنین رابطه بین این ارزشها و رفتار را توسط یک ساختار مبتنی بر تحلیل عاملی نشان میدهد. در کل، این نظریه جنبه های قابل توجهی از فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده و بر مبنای سنجشی قیاسی به آنها امتیاز می دهد. در این مقاله ابعاد مختلف نظریه هافستد بررسی شده و تاثیری که این امر برو روی تفاوت فرهنگی سازمان ها میگذارد، مطالعه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 179
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

اجتناب مالیاتی شرکت ها طی سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات مختلف به خود اختصاص داده و این پدیده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. در حقیقت برخی انگیزه های خاص سبب تمایل شرکت ها به اجتناب از پرداخت مالیات می گردد. در این تحقیق تأثیر مدیریت سود و ارتباطات سیاسی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آن ها نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و مشتمل بر 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 است. در بررسی فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که مدیریت سود تأثیر معنادار و مثبتی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دارد. همچنین، ارتباطات سیاسی تأثیر معنادار و مثبتی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 91
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی تأثیر تغییر مدیرعامل بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا تغییر مدیرعامل به عنوان متغیر وابسته و عملکرد و ارزش شرکت به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. اهرم مالی، اندازه شرکت، سطح نگهداشت وجه نقد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلندمدت نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد تغییر مدیرعامل تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد و ارزش شرکتهای بورسی تهران دارد. نتایج متغیرهای کنترلی نیز نشان داد متغیرهای سطح نگهداشت وجه نقد، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها بر عملکرد و ارزش شرکتها تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین تأثیر اهرم مالی بر عملکرد و ارزش شرکتها، معکوس و معنادار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 39
نویسنده: 

محمدی شهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

امروزه ما روی سیاره زمین زندگی می کنیم که بیش از 50 درصد ساکنان آن در شهرها زندگی می کنند. مسیر آینده زندگی ما انسان ها در جهت شهرنشینی است. اما آیا شهرهای ما آمادگی پذیرایی از این جعیت را دارندرشد سریع جمعیت در شهرهای جهان مشکلات زیادی را برای ساکنان آن به وجود آورده است به دلیل نقص در سیستم حمل و نقل عمومی، فرسودگی زیرساخت ها، ساخت و سازهایی با قدرت خرید نامناسب و عدم تطابق با درآمد افراد، منابع ناکافی انرژی، افزایش جرم، خدمات اجتماعی ضعیف، نابرابری های درآمد، سیستم های بهداشت و مراقبت های بهداشتی ضعیف تنها نمونه های از معضلات گسترش جمعیت در شهرهاست و این مساله در میان کشورهای مختلف دنیا بسیار با هم تفاوت دارند و در تهران هم که روزی نماد تمدن و شهرنشینی و نماد تغییرات سریع به حساب می آمد هر جنبه از زندگی را در این شهر دچار چالش کرده.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 143
نویسنده: 

رهنما امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. بیشک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتار های او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

ریسک قلب هر فعالیتی است، تقریباً همه ی کوشش های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن ها ریسک های بیشتری را به همراه دارند. تنوع و مدیریت ریسک با توجه به ارزش آن تغییر می کند. ریسک در هسته اصلی یک شرکت بیمه است که آن شرکت تحت شرایط خاص محافظت بیمه ای در برابر خطرات ارائه می دهد. مدیریت ریسک در حقیقت جزو کلیدی در سیستم های کارآمد مدیریتی است. مدیریت ریسک به عنوان یک کاربرد مداوم از رویکردهای مدیریتی، روش های شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، از بین بردن یا محدود کردن ریسک مشاهده شده، شناخته شده است. موضوع اصلی مقاله مدیریت ریسک است. هدف مقاله مطالعه و سیستم سازی مفهوم مدیریت ریسک شرکت بیمه با انواع خطرات موجود در شرکت بیمه است. روش ها و ابزارها برای مدیریت ریسک شرکت بیمه مشخص شده است. برای اهداف مدیریت ریسک، مقاله اهمیت اطلاعات در مورد توسعه ریسک، محاسبه حق بیمه، قیمت بیمه محصول، تخصیص ذخایر، سرمایه گذاری را برجسته می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 269
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

مطالعه در مورد سودآوری بانکها به دلیل نقش تعیین کننده ای که در رشد و اشتغال به عهده دارند بسیار اهمیت دارد. درآمد حاصل از مابه التفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی یا همان خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری منبع اصلی درآمدها و سودآوری بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در اقتصاد ایران نرخ بهره(سود) بانکی به صورت دستوری تعیین می شود. در بانکداری اسلامی نرخ سود تسهیلات اعم از مشارکتی و مبادله ای، به عنوان علت و نرخ سود سپرده ها پس از کسر حق الوکاله و سایر هزینه های مرتبط به عنوان معلول تلقی می گردد. کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز متشکل از 18 بانک و مؤسسه اعتباری می باشد که در دوره زمانی مورد بررسی(1398-1399) اطلاعات مورد نیاز مربوط به آن ها در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران موجود بوده است. از طریق بکارگیری روش های رگرسیون و ضریب همبستگی فرضیه ها مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج حاکی از آن است که همبستگی بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده ها با سود(زیان) خالص به میزان کم است اما همبستگی بین خالص درآمد تسهیلات و سود(زیان) خالص دوره مثبت و به میزان زیاد می باشد. همچنین بخش عمده ای از تغییرات سود(زیان) خالص توسط متغیر خالص درآمد تسهیلات قابل تشریح و پیش بینی می باشد، بنابراین افزایش درآمد حاصل از اعطای تسهیلات به تنهایی منتج به سودآوری و افزایش هزینه سود پرداختی نیز به تنهایی موجب زیان نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 40